หัวข้อ   “ 85 พรรษา พ่อหลวงของชาวไทย ”
วันพรุ่งนี้ คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1.1 ล้านคน จะไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมระบุจะเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถวายในหลวง
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี
พระชนมายุครบ 85 พรรษา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน
1,184 คน พบว่า
 
                 สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาในปีนี้มากที่สุด คือ จะเป็นคนดี
ซื่อสัตย์ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ร้อยละ 43.0)
  รองลงมาคือ จะจุดเทียน
ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงหายประชวร มีพระวรกายแข็งแรง และมี
พระชนมายุยิ่งยืนนาน (ร้อยละ 23.6) และจะทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล (ร้อยละ 12.3)
 
                 เมื่อถามประชาชนถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำที่รู้จักและเข้าใจมากที่สุด
คือ โครงการฝนหลวง (ร้อยละ 33.6)   รองลงมาคือ โครงการแก้มลิง (ร้อยละ 24.7)  และทฤษฎี “หญ้าแฝก” เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน (ร้อยละ 14.6)
 
                  ทั้งนี้คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่อยู่ในจิตใจของประชาชนและนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตมากที่สุด คือ ความพอดี (ร้อยละ 51.5)
  รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์ (ร้อยละ 15.9)  และความเพียร
(ร้อยละ 13.7)
 
                  เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
อนันตสมาคม ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ประชาชนร้อยละ 11.2 หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 1.1 ล้านคน ระบุว่า
จะไปเฝ้ารับเสด็จ ฯ แน่นอน ร้อยละ 82.6 ระบุว่า คงติดตามชมผ่านโทรทัศน์ที่บ้าน ที่ทำงาน
  ขณะที่ร้อยละ 6.2
คงไม่ได้ไปและไม่ได้ติดตาม เพราะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าตลอดชีวิตเคยเห็นพระพักต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยตรงบ้าง
หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 65.6 ระบุว่า ยังไม่เคยเห็น โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 34.0 ระบุว่า
ตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอเห็นสักครั้ง
และร้อยละ 31.6 ระบุว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเห็น ขณะที่ร้อยละ 34.4 ระบุว่า
เคยเห็นแล้ว
 
                  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
 
             1. สิ่งที่ตั้งใจจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
                 85 พรรษาในปีนี้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
จะเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
43.0
จะจุดเทียนถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงหายประชวร
มีพระวรกายแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
23.6
จะทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
12.3
จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
6.6
จะปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ถวายในหลวง
3.3
 
 
             2. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ
                 ที่รู้จักและเข้าใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ


 
ร้อยละ
โครงการฝนหลวง
33.6
โครงการแก้มลิง
24.7
ทฤษฎี “หญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
14.6
ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
11.4
ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร
6.5
 
 
             3. คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่อยู่ในจิตใจและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
                 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ความพอดี
51.5
ความซื่อสัตย์
15.9
ความเพียร
13.7
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
4.0
อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
3.4
 
 
             4. ความตั้งใจจะไปเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
                 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

 
ร้อยละ
ไปเฝ้ารับเสด็จ ฯ แน่นอน
11.2
(ประมาณ 1.1 ล้านคน)
คงติดตามชมผ่านโทรทัศน์ที่บ้าน/ ที่ทำงาน
82.6
คงไม่ได้ไปและไม่ได้ติดตาม เพราะ เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
6.2
 
 
             5. เมื่อถามว่าตลอดชีวิตเคยเห็นพระพักต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยตรงบ้างหรือไม่
                 พบว่า

 
ร้อยละ
เคยเห็น
34.4
ไม่เคยเห็น
โดยผู้ที่ไม่เคยเห็นระบุว่า
       - ตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอเห็นสักครั้ง
ร้อยละ 34.0
       - ถ้ามีโอกาสก็อยากเห็น
ร้อยละ 31.6
65.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเรื่องสิ่งที่ตั้งใจจะทำถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและการบริหาร
จัดการน้ำ รวมถึงคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประชาชนจดจำและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการไป
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา
บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง
สะพานสูง สาทร และหนองจอก และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,184 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 48.8 และเพศหญิงร้อยละ 51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 ธันวาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
578
48.8
             หญิง
606
51.2
รวม
1,184
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 17 ปี
192
16.1
             18 – 25 ปี
279
23.6
             26 – 35 ปี
253
21.4
             36 – 45 ปี
233
19.7
             46 ปีขึ้นไป
227
19.2
รวม
1,184
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
823
69.5
             ปริญญาตรี
314
26.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
47
4.0
รวม
1,184
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
88
7.4
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
318
26.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
251
21.2
             รับจ้างทั่วไป
148
12.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
72
6.1
             นักศึกษา
291
24.6
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
16
1.3
รวม
1,184
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776