หัวข้อ   “ บทสรุปผลงานผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ และการชิงชัยผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556 ”
คนกรุงเทพฯ อยากให้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ สูสีกับคุณหญิงสุดารัตน์ หากมีการเลือกตั้งสมัยหน้า
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “บทสรุปผลงานผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ และการชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.
ปี 2556
” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,192 คน เมื่อวันที่ 6 - 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 51.7 เห็นว่าในภาพรวม ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
ยังไม่เห็นผลงาน
  ขณะที่ร้อยละ 48.3 เห็นผลงาน โดยด้านที่เห็นผลงานมากที่สุดคือ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง (ร้อยละ 61.1)
ขณะที่ด้านที่เห็นผลงานน้อยที่สุดคือ
เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ (ร้อยละ 36.0)
 
                 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วงเกือบครบวาระ
4 ปี ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า
คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 41.2 เห็นว่า
มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุด
อันดับแรกคือ การแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วม (ร้อยละ 11.0) รองลงมา คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
โครงการอุโมงค์ยักษ์ การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า (ร้อยละ 9.5) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ และลานกีฬา
(ร้อยละ 3.2)  อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.8 ยังเห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงาน
ที่เด่นชัดน่าประทับใจ
 
                  ด้านการรับทราบถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีหน้า (คาดว่าจะวันที่ 17 ก.พ. 2556)
พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.3 ระบุว่าทราบ ขณะที่ร้อยละ 37.7 ระบุว่าไม่ทราบ ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าจะไป
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ปี 2556 หรือไม่ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 88.5 คิดว่าจะไป ขณะที่ร้อยละ 2.2 คิดว่าจะไม่ไป และร้อยละ
9.3 ยังไม่แน่ใจ
 
                 สำหรับเกณฑ์ที่คนกรุงเทพฯ ใช้ในการเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุดคือ เลือกผู้ที่มีผลงาน
มีประสบการณ์ (ร้อยละ 31.9)
  รองลงมาคือ เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (ร้อยละ 26.3) และเลือกจาก
นโยบาย และทีมงานที่ดี (ร้อยละ 17.0)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามคนกรุงเทพฯ ว่า “หากมีผู้สมัครตามรายชื่อต่อไปนี้ ท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร” พบว่า อันดับแรกคือ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ร้อยละ 26.1)
  รองลงมาคือ คุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 26.0)  และพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (ร้อยละ 12.5)  ขณะที่ร้อยละ 17.5 ยังไม่ตัดสินใจ
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ผลงานของผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ พบว่า

ด้าน
เห็นผลงาน
(ร้อยละ)
ไม่เห็นผลงาน
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง
61.1
38.9
สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด
59.6
40.4
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
50.0
50.0
การจราจรและขนส่งมวลชน
45.2
54.8
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
37.9
62.1
เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
36.0
64.0
เฉลี่ยรวม
48.3
51.7
 
 
             2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดน่าประทับใจ ในช่วงเกือบครบวาระ 4 ปี ของ
                 ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร


 
ร้อยละ
เห็นว่ายังไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
58.8
เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
โดยผลงานในช่วงเกือบครบวาระ 4 ปี ที่เด่นชัดน่าประทับใจ 5 อันดับแรก
(จากผู้ตอบที่เห็นว่ามีผลงาน) คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเอง)
      - การแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ร้อยละ 11.0
      - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการ
        อุโมงค์ยักษ์ การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
ร้อยละ 9.5
      - การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ
        และลานกีฬา
ร้อยละ 3.2
      - โครงการขุดลอก บำบัดน้ำเสีย คูคลองในพื้นที่กทม. ร้อยละ 2.3
      - ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน ร้อยละ 1.4
41.2
 
 
             3. การรับทราบถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปีหน้า (คาดว่าจะวันที่ 17 ก.พ. 2556)

 
ร้อยละ
ทราบ
62.3
ไม่ทราบ
37.7
 
 
             4. ความคิดเห็นว่าจะไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556 หรือไม่

 
ร้อยละ
คิดว่าจะไป
88.5
คิดว่าจะไม่ไป
2.2
ไม่แน่ใจ
9.3
 
 
             5. เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะถึงนี้ (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
เลือกผู้ที่มีผลงาน มีประสบการณ์
31.9
เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
26.3
เลือกจากนโยบาย และทีมงานที่ดี
17.0
เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต
11.9
เลือกจากพรรคการเมืองที่ชอบเป็นหลัก
8.0
 
 
             6. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากมีผู้สมัครตามรายชื่อต่อไปนี้ ท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่าราชการ
                 กรุงเทพมหานคร”

 
ร้อยละ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
26.1
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
26.0
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
12.5
พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
11.4
นายกรณ์ จาติกวณิช
6.5
ยังไม่ตัดสินใจ
17.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  - เพื่อสะท้อนผลงานการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมหานครคนปัจจุบัน เมื่อครบวาระ 4 ปี
                  - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ปี 2556
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
30 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา คันนายาว จอมทอง ดอนเมือง
ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สาทร และสายไหม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จำนวน 1,192 คน เป็นชายร้อยละ 49.0 และหญิงร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  6 - 10 ธันวาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 ธันวาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
584
49.0
             หญิง
608
51.0
รวม
1,192
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
280
23.5
             26 – 35 ปี
291
24.4
             36 – 45 ปี
302
25.3
             46 ปีขึ้นไป
319
26.8
รวม
1,192
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
720
60.4
             ปริญญาตรี
416
34.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.7
รวม
1,192
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
95
8.0
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
298
25.0
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
376
31.5
             รับจ้างทั่วไป
136
11.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
133
11.2
             นักศึกษา
131
11.0
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
23
1.9
รวม
1,192
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776