หัวข้อ   “ ที่สุดของความคิดสร้างสรรค์แห่งปี 2555 ”
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ที่สุดของความคิดสร้างสรรค์แห่งปี 2555” โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่
15-20 ธันวาคม ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ และทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศด้วยคำถามปลายเปิดและให้ผู้ตอบคิดคำตอบเองทุกข้อ ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,275 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.9 และเพศหญิงร้อยละ 53.1 สรุปผล
ได้ดังนี้
 
             1. นักการเมืองของไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555
                 คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
52.1
อันดับ  2 นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
16.3
อันดับ  3 นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
15.3
อันดับ  4 ร.ต.อ เฉลิม อยู่บำรุง
7.1
อันดับ  5 พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร
2.6
 
             2. โครงการ/นโยบายของรัฐบาลที่คิดว่าสร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
18.1
อันดับ  2 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
16.4
อันดับ  3 โครงการค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
13.8
อันดับ  4 นโยบายปราบปรามยาเสพติด
8.8
อันดับ  5 โครงการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินสายต่างๆ
7.7
 
 
             3. หน่วยงาน /องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีภาพลักษณ์สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 กองทัพไทย
8.9
อันดับ  2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
8.7
อันดับ  3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
8.5
อันดับ  4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7.9
อันดับ  5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7.7
 
 
             4. ละครทีวีของไทยที่สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 แรงเงา
56.3
อันดับ  2 รากบุญ
6.7
อันดับ  3 กี่เพ้า
5.6
อันดับ  4 ธรณีนี่นี้ใครครอง
4.5
อันดับ  5 ขุนศึก
3.6
 
 
             5. รายการทีวีที่สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 เรื่องเล่าเช้านี้
18.5
อันดับ  2 คนค้นฅน
7.5
อันดับ  3 กบนอกกะลา
7.3
อันดับ  4 ชิงร้อยชิงล้าน
7.0
อันดับ  4 ตี 10
7.0
อันดับ  5 The Voice
6.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่องที่สุดของความสร้างสรรค์แห่งปี 2555
ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเมือง โครงการรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ละครทีวีและรายการทีวีของไทย
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนจากทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สำหรับในกรุงเทพมหานครได้ทำการสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
จำนวนทั้งสิ้น 22 เขตได้แก่ เขตคลองสาน ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนาบางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน
ประเวศ พญาไท พระนคร ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สาทร และหนองจอก ส่วนจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาค
ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี พะเยา มหาสารคาม และสมุทรปราการ จากนั้นจึง
สุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,275 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.9
และเพศหญิงร้อยละ 53.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ด้วยข้อคำถามปลายเปิด (Open Form) ในส่วนของความคิดเห็นตามประเด็นที่สำรวจ จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  15 - 20 ธันวาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 ธันวาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
598
46.9
             หญิง
677
53.1
รวม
1,275
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
344
27.0
             26 – 35 ปี
334
26.2
             36 – 45 ปี
297
23.2
             46 ปีขึ้นไป
300
23.6
รวม
1,275
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
774
60.7
             ปริญญาตรี
430
33.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
71
5.6
รวม
1,275
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
153
12.0
             พนักงานบริษัทเอกชน
389
30.5
             ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
308
24.2
             รับจ้างทั่วไป
140
11.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
63
4.9
             เกษตรกร
50
3.9
             นักเรียน นักศึกษา
149
11.7
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
23
1.8
รวม
1,275
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776