หัวข้อ   “ ความคิดของเด็กฝากถึงผู้ใหญ่ ในวันเด็กแห่งชาติ ”
เด็กๆ อยากได้ไอแพด แท็บเล็ต เป็นของขวัญจากนายกฯ มากที่สุด และอยากบอกผู้ใหญ่ในสังคมให้สามัคคี
ปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 มกราคม นี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ที่มี
อายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,115 คน เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 สถานที่ที่เด็กๆ อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ
สวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์ ร้อยละ 26.9
  รองลงมาคือ พาไปเที่ยวทะเล
ร้อยละ 25.5  และพาไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์ ร้อยละ 15.6
 
                 สำหรับของขวัญที่เด็กๆ อยากได้จากนายกรัฐมนตรีในวันเด็กปีนี้
มากที่สุด คือไอแพด แท็บเล็ต ร้อยละ 19.7
รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
เช่น บีบี ไอโฟน ซัมซุง ฯลฯ ร้อยละ 15.3 และตุ๊กตา ตัวใหญ่ๆ ร้อยละ 12.2
 
                 ในส่วนคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ว่า
“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เด็กๆ ส่วนใหญ่ระบุว่าคำที่ตนเองสามารถทำได้มากที่สุด
คือ คำว่า “ใฝ่เรียนรู้” ร้อยละ 46.9  รองลงมาคือคำว่า “รักษาวินัย” ร้อยละ 28.8  คำว่า “นำพาไทยสู่อาเซียน” ร้อยละ
13.7  และคำว่า “เพิ่มพูนปัญญา” ร้อยละ 8.9 ตามลำดับ  ในขณะที่ร้อยละ 1.7 ระบุว่าไม่สามารถทำได้เลยสักข้อ
 
                  ด้านอาชีพที่เด็กใฝ่ฝันอยากจะเป็นมากที่สุดเมื่อโตขึ้น คือ อาชีพหมอ/แพทย์ ร้อยละ 16.6
รองลงมาคือ คุณครู ร้อยละ 14.1  และตำรวจ ร้อยละ 11.5   ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้น ที่ระบุว่าอยากเป็นนายก
รัฐมนตรีและนักการเมือง
 
                 เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนดีในความคิดของเด็กๆ พบว่า ต้องใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร้อยละ
38.0
  รองลงมาคือ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 36.4   และขยัน อดทน ร้อยละ 15.0
 
                 สุดท้ายเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุดคือ ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
ร้อยละ 33.6
   รองลงมาคือ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ร้อยละ 23.7 และให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก ร้อยละ
11.1
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. สถานที่ที่เด็กๆอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ

 
ร้อยละ
ไปเที่ยวสวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์
26.9
ไปเที่ยวทะเล
25.5
ไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์
15.6
ไปวัด ทำบุญ
12.9
ไปท้องฟ้าจำลอง
8.0
ไปดู รถถัง เครื่องบิน ปืนใหญ่
3.7
ไปทำเนียบรัฐบาล นั่งเก้าอี้นายกฯ
3.2
อื่นๆ อาทิ ไปชมพิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า งานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4.2
 
 
             2. ของขวัญวันเด็ก ที่เด็กๆ อยากได้จากนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
ไอแพด / แท็บเล็ต
19.7
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เช่น บีบี ไอโฟน ซัมซุง
15.3
ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆ
12.2
คอมพิวเตอร์ และ Notebook
7.2
จักรยาน
5.9
 
 
             3. จากคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ของนายก ฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา
                 นำพาไทยสู่อาเซียน” คำที่เด็กคิดว่าสามารถทำได้มากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
รักษาวินัย
28.8
ใฝ่เรียนรู้
46.9
เพิ่มพูนปัญญา
8.9
นำพาไทยสู่อาเซียน
13.7
ทำไม่ได้สักข้อ
1.7
 
 
             4. อาชีพที่เด็กใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
หมอ แพทย์
16.6
คุณครู
14.1
ตำรวจ
11.5
ทหาร
11.2
ดารา/นักร้อง
10.8
นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
7.5
พยาบาล
5.7
วิศวกร/สถาปนิก
4.8
โปรแกรมเมอร์
4.4
นายกรัฐมนตรี /นักการเมือง
4.2
 
 
             5. คุณสมบัติของการเป็นคนดีในความคิดของเด็กๆ คือ

 
ร้อยละ
ใจดี / มีน้ำใจ / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
38.0
ซื่อสัตย์สุจริต
36.4
ขยัน / อดทน
15.0
เรียนเก่ง
7.8
ร่ำรวย
1.7
มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
1.1
 
 
             6. เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
33.6
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง
23.7
ให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก
11.1
ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญ
8.6
ให้รับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ บ้าง
6.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เด็กอยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวในวันเด็ก อาชีพที่ใฝ่ฝัน ทัศนะคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนดี
ตลอดจนเรื่องที่อยากบอกผู้ใหญ่ในสังคม รวมถึงการนำคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ และของขวัญที่เด็กอยากได้
จากนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเด็กให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา
ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สะพานสูง และสาทร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,115 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.2
และเพศหญิงร้อยละ 51.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  8 - 10 มกราคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 มกราคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
537
48.2
             หญิง
578
51.8
รวม
1,115
100.0
อายุ:
 
 
             6 – 8 ปี
318
28.5
             9 – 11 ปี
404
36.2
             12 – 14 ปี
393
35.3
รวม
1,115
100.0
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
773
69.3
             มัธยมศึกษา
342
30.7
รวม
1,115
100.0
สังกัดของโรงเรียน:
 
 
             รัฐบาล
886
79.5
             เอกชน
229
20.5
รวม
1,115
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776