หัวข้อ   “ ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ ”
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 83.9% เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยพร้อมรองรับหากมีการเปิด AEC ยกไทยน่าเที่ยวสุดใน
อาเซียน เด่นด้านโบราณสถาน วัฒนธรรม แต่ติงปัญหารถติด การเอาเปรียบค่าโดยสารของแท๊กซี่ และการโก่ง
ราคาสินค้า
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ด้วยวันที่ 17 - 24 มกราคม 2556 จะมีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน
หรือ เอทีเอฟ (ASEAN Tourism Forum 2013)  ขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับประเทศไทยในการเปิดเสรีการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะในมิติความคิดเห็นของนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติ  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียน
ในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ
” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 นักท่องเที่ยวต่างชาติระบุว่าจุดเด่นสำคัญที่ทำให้สนใจมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอันดับแรกคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ร้อยละ 28.1)
  รองลงมา
คือ วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน (ร้อยละ 20.4) และชายหาด ทะเล (ร้อยละ 14.3)
ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากน้อยเพียงใดร้อยละ 97.6 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก
ถึงมากที่สุด  มีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้น ที่เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  ส่วนความเห็นต่อปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลงอันดับแรกคือ
การจราจรติดขัด (ร้อยละ 37.2)
  รองลงมาคือการเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก (ร้อยละ 23.2)  และ
การโก่งราคาสินค้า ขายของแพง (ร้อยละ 20.7)
 
                 เมื่อสอบถามถึงความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไปพบว่า ร้อยละ 85.0
จะกลับมาอีก
  ขณะที่ร้อยละ1.0 จะไม่กลับมาอีก และร้อยละ 14.0 ยังไม่แน่ใจ  ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่ายินดีที่จะแนะนำ
หรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่ ร้อยละ 96.3 จะแนะนำ
  ขณะที่ร้อยละ 3.7 ยังไม่แน่ใจ
 
                 ด้านความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับเมื่อ
ได้มาเที่ยวแล้วพบว่า  นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 60.5 รู้สึกดีกว่าที่คาดหวังไว้
   และร้อยละ 37.6 รู้สึกพอๆ กับ
ที่คาดหวังไว้  มีเพียงร้อยละ 1.9 รู้สึกแย่กว่าที่คาดหวังไว้
 
                 สำหรับความเห็น “หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด” ร้อยละ 83.9 เห็นว่าพร้อมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
   ขณะที่
ร้อยละ 16.1 เห็นว่าพร้อมค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” พบว่าอันดับแรก
คือ ประเทศไทย (ร้อยละ 58.0)
   รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม (ร้อยละ 34.1)  ประเทศกัมพูชา (ร้อยละ 30.6)
ประเทศลาว (ร้อยละ 30.3)  และประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 26.1)้
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. จุดเด่นสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
28.1
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
20.4
ชายหาด ทะเล
14.3
อาหารไทย
10.6
แหล่งช้อปปิ้ง
7.4
 
 
             2. ความเชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 52.6 และมากที่สุดร้อยละ 45.0)
97.6
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 2.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.4)
2.4
 
 
             3. ความเห็นต่อปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลง (5 อันดับแรก)
                 พบว่า  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การจราจรติดขัด
37.2
การเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก
23.2
การโก่งราคาสินค้า ขายของแพง
20.7
ความสะอาด
17.5
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของคนไทย
16.8
 
 
             4. ความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไป พบว่า

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
85.0
จะไม่กลับมาอีก
1.0
ยังไม่แน่ใจ
14.0
 
 
             5. การยินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย พบว่า

 
ร้อยละ
จะแนะนำ
96.3
จะไม่แนะนำ
0.0
ไม่แน่ใจ
3.7
 
 
             6. ความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับ
                 เมื่อได้มาเที่ยวแล้ว พบว่า

 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
60.5
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
37.6
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
1.9
 
 
             7. ความเห็นต่อคำถามที่ว่า “หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อม
                 ในการรองรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด”


 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 61.1 และมากที่สุดร้อยละ 22.8)
83.9
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 13.3 และน้อยที่สุดร้อยละ 2.8)
16.1
 
 
             8. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” คือ
                 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ไทย
58.0
เวียดนาม
34.1
กัมพูชา
30.6
ลาว
30.3
สิงคโปร์
26.1
มาเลเซีย
25.8
อินโดนีเซีย
24.3
พม่า
20.6
ฟิลิปปินส์
19.5
บรูไน
3.9
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ชาว
ต่างชาตินิยมไป 5 แห่งของกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) ถนนข้าวสาร 2) ถนนสีลม 3) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์ 4) ประตูน้ำ - พระพรหม -
แยกราชดำริ   5) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 686 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 53.2 และ
เพศหญิง ร้อยละ 46.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  11 - 13 มกราคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 17 มกราคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
365
53.2
             หญิง
321
46.8
รวม
686
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 30 ปี
329
47.9
             31 – 40 ปี
207
30.2
             41 – 50 ปี
74
10.8
             51 – 60 ปี
48
7.0
             60 ปีขึ้นไป
28
4.1
รวม
686
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
116
17.0
             ปริญญาตรี
288
42.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
282
41.0
รวม
686
100.0
ภูมิลำเนามาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
419
61.1
             ทวีปอเมริกา
95
13.8
             ทวีปโอเชียเนีย
47
6.9
             ทวีปเอเชีย
421
17.6
             ทวีปแอฟริกา
4
0.6
รวม
686
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776