หัวข้อ   “ความรักของคนยุคใหม่ ในวันวาเลนไทน์”
"ฉันรักคุณ รักตลอดไป รักนะจุ๊บๆ" เป็นข้อความที่อยากบอกคนรักมากที่สุดในวันวาเลนไทน์
พร้อมระบุ ผู้หญิงและผู้ชายมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันวาเลนไทน์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
  จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,202 คน พบว่า
 
                 ช่องทางที่คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้ในการบอกรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้ คือ
บอกรักด้วยคำพูด ร้อยละ 43.4
  รองลงมาคือ บอกรักผ่าน Facebook ร้อยละ 14.0
และบอกรักผ่าน SMS ร้อยละ 12.6
 
                 ทั้งนี้วิธีบอกรักที่คนส่วนใหญ่คิดว่าโรแมนติกที่สุดคือ พูดออกมาเลย
ว่า... “รัก” ร้อยละ 46.4
  รองลงมาคือ ให้ของขวัญแทนใจ ร้อยละ 27.8 และเปิดเพลง
เพื่อบอกรักผ่านเสียงเพลง ร้อยละ 7.7
 
                 ส่วนข้อความที่อยากบอกคนรักมากที่สุด ในวันวาเลนไทน์ คือ ฉันรักคุณ
รักตลอดไป รักนะจุ๊บ ๆ ร้อยละ 75.8
  รองลงมาคือ ดูแลตัวเองด้วย เป็นห่วงนะ ร้อยละ
11.1  และจะซื่อสัตย์และจะดูแลตลอดไป ร้อยละ 3.1
 
                 สำหรับสถานที่ในประเทศไทย ที่คิดว่าโรแมนติกและเหมาะกับการพาคนรักไปมากที่สุด อันดับแรก
คือ ทะเลแถบ พัทยา บางแสน เกาะเสม็ดร้อยละ 20.5
  รองลงมาคือ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ
จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 12.0  และ ทะเลภูเก็ต ร้อยละ 6.2 ตามลำดับ
 
                 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ในเรื่องที่อยากให้คนรักมีบุคลิกเหมือนตัวละครใดในทีวีมากที่สุด
พบว่า ฝ่ายชายอยากให้คนรักของตนเองมีบุคลิกเหมือน พิมภา จากเรื่องคุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก ร้อยละ 16.5
รองลงมาคือ มุนินทร์ จากเรื่องแรงเงา ร้อยละ 11.0   และสุอาภา จากเรื่องแรงปรารถนา ร้อยละ 9.2    ขณะที่ฝ่ายหญิง
อยากให้คนรักของตนเองมีบุคลิกเหมือน คุณต้น จากเรื่อง คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก ร้อยละ 31.4
  รองลงมาคือ
พิทยา จากเรื่องแรงปรารถนา ร้อยละ 22.2  และ วีกิจ จากเรื่องแรงเงา ร้อยละ 9.5
 
                 สุดท้าย เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน เปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่า  ฝ่ายชายเห็นว่าเป็นเรื่องดีจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแต่ง ร้อยละ 40.0 ขณะที่ฝ่ายหญิง
เห็นว่า ไม่ควรทำเพราะอาจจะเสี่ยงต่อปัญหาตามมา เช่น ท้องไม่รับ ทำแท้ง เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ร้อยละ 34.7
 
                  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางบอกรัก 5 อันดับแรก ที่จะใช้ในการบอกรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
บอกรักด้วยคำพูด
43.4
บอกรักผ่าน Facebook
14.0
บอกรักผ่าน SMS
12.6
บอกรักผ่านดอกกุหลาบ
10.3
บอกรักผ่าน ไลน์ (line)
9.0
 
 
             2. ความเห็นเกี่ยวกับวิธีบอกรักที่คิดว่าโรแมนติกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
พูดออกมาเลยว่า... “รัก”
46.4
ให้ของขวัญแทนใจ
27.8
เปิดเพลงเพื่อบอกรักผ่านเสียงเพลง
7.7
ส่ง SMS
7.6
เขียนโน๊ตแปะตามที่ต่างๆ ให้คนที่รักเห็น เพื่อบอกรัก
3.1
 
 
             3. ข้อความที่อยากบอกคนรักมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ฉันรักคุณ รักตลอดไป รักนะจุ๊บๆ
75.8
ดูแลตัวเองด้วย เป็นห่วงนะ
11.1
จะซื่อสัตย์และจะดูแลตลอดไป
3.1
Happy Valentine’s Day
3.1
ขอบคุณที่รักและอยู่เคียงข้างกัน
2.9
 
 
             4. สถานที่ในประเทศไทย ที่คิดว่าโรแมนติกและเหมาะกับการพาคนรักไปมากที่สุด
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ทะเลแถบ พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด
20.5
ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
12.0
ทะเลภูเก็ต
6.2
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
6.0
เกาะพีพี จ.กระบี่
5.7
 
 
             5. ความเห็นเกี่ยวกับตัวละครในทีวีที่อยากให้คนรักมีบุคลิกเหมือนมากที่สุดคือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ความคิดเห็นของฝ่ายชาย
บุคลิกที่อยากให้เหมือน
ร้อยละ
พิมภา จากละครเรื่อง คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก
16.5
มุนินทร์ จากละครเรื่อง แรงเงา
11.0
คุณแต สุอาภา จากละครเรื่อง แรงปรารถนา
9.2
อังศุมาลิน จากละครเรื่อง คู่กรรม
6.0
ไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวละครใดเลย เป็นตัวเองดีอยู่แล้ว
10.1

ความคิดเห็นของฝ่ายหญิง
บุคลิกที่อยากให้เหมือน
ร้อยละ
คุณต้น จากละครเรื่อง คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก
31.4
พิทยา จากละครเรื่อง แรงปรารถนา
22.2
วีกิจ จากละครเรื่อง แรงเงา
9.5
โกโบริ จากละครเรื่อง คู่กรรม
5.7
ไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวละครใดเลย เป็นตัวเองดีอยู่แล้ว
5.1
 
 
             6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
                 และเพศหญิง

ความเห็น
เพศชาย
(ร้อยละ)
เพศหญิง
(ร้อยละ)
ไม่ใช่เรื่องแปลก สมัยนี้ใครๆ เขาก็ทำกัน
17.3
18.9
เป็นเรื่องดีจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแต่ง
40.0
29.8
ไม่เหมาะสม ขัดต่อวัฒนธรรมไทย
18.0
16.6
ไม่ควรเพราะอาจจะเสี่ยงต่อปัญหาตามมา เช่น ท้องไม่รับ
ทำแท้ง เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ
24.7
34.7
รวม
100.0
100.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับเรื่องความรัก และความ
โรแมนติกในวันวาเลนไทน์ รวมถึงการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับคนรักของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 – 55 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สาทร สายไหม
หนองจอก และปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,202 คน เป็นเพศชายร้อยละ
50.8 และเพศหญิงร้อยละ 49.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  7 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 กุมภาพันธ์ 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
611
50.8
             หญิง
591
49.2
รวม
1,202
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
338
28.1
             26 – 35 ปี
328
27.3
             36 – 45 ปี
290
24.1
             46 ปีขึ้นไป
246
20.5
รวม
1,202
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
710
59.1
             ปริญญาตรี
449
37.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
43
3.5
รวม
1,202
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
133
11.1
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
379
31.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
316
26.3
             รับจ้างทั่วไป
142
11.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
43
3.6
             นักศึกษา
167
13.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
22
1.7
รวม
1,202
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776