หัวข้อ   “โค้งสุดท้ายศึกชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.”
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 อีกประมาณ 1 อาทิตย์จะถึงศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“โค้งสุดท้ายศึกชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,637 คน เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ผู้สมัครที่คนกรุงเทพฯ อยากให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
มากที่สุดอันดับแรกคือ เบอร์ 9 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 34.8

รองลงมาคือเบอร์ 16 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ร้อยละ 27.7  และเบอร์ 11 พลตำรวจเอก
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้อยละ 4.5   ขณะที่ร้อยละ 18.2 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 10.1
บอกว่าตัดสินใจแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่เลือก
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2 อันดับแรกที่มีคะแนนมากที่สุด ในคำถามที่ว่า “ในช่วง 7 วัน
สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งมีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครเบอร์อื่นหรือไม่” พบว่า
กลุ่มที่เลือกผู้สมัครเบอร์ 16 คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระบุว่า “มีโอกาสเปลี่ยนใจ”
ซึ่งเป็นสัดส่วนพอๆ กับกลุ่มที่เลือกผู้สมัครเบอร์ 9 คิดเป็นร้อยละ 18.5 ที่ระบุว่า
“มีโอกาสเปลี่ยนใจ” เช่นเดียวกัน
 
                 เมื่อถามคนกรุงเทพฯ ว่าในพื้นที่ละแวกบ้านของท่าน มีการติดต่อซื้อเสียงหรือไม่ ร้อยละ 72.1
ระบุว่า ไม่มีการซื้อเสียง
  ขณะที่ร้อยละ 6.8 ระบุว่ามีการซื้อเสียง  และร้อยละ 21.1 ระบุว่าไม่ทราบ
 
                  สำหรับความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
และบริสุทธิ์ยุติธรรมพบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
   ขณะที่ร้อยละ
47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่าราชการ
                 กรุงเทพมหานคร”
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

รายชื่อผู้สมัคร
สำรวจวันที่
21-23 ม.ค. 56
(ร้อยละ)
สำรวจวันที่
1-5 ก.พ. 56
(ร้อยละ)
สำรวจวันที่
11-17 ก.พ. 56
(ร้อยละ)
เบอร์ 9 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
23.9
35.2
34.8
เบอร์ 16 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
23.6
28.3
27.7
เบอร์ 11 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
6.5
7.0
4.5
เบอร์ 17 คุณสุหฤท สยามวาลา
1.3
1.7
1.1
เบอร์ 10 คุณโฆสิต สุวินิจจิต
0.5
0.8
0.9
ผู้สมัครคนอื่นๆ
1.0
0.6
0.5
งดออกเสียง
1.1
1.7
2.2
ไม่เปิดเผย
42.1
24.7
10.1
ยังไม่ตัดสินใจ
18.2

                      ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่เลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2 อันดับแรกที่มีคะแนนมากที่สุด
             ในคำถามที่ว่า “ในช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งมีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครเบอร์อื่นหรือไม่”
             พบว่า

กลุ่มผู้ที่เลือก
มีโอกาสเปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
ไม่เปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
เบอร์ 9 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
18.5
81.5
เบอร์ 16 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
19.7
80.3
 
 
             2. การติดต่อซื้อเสียงจากคนในพื้นที่ละแวกบ้านของท่าน พบว่า

 
ร้อยละ
มีการซื้อเสียง
6.8
ไม่มีการซื้อเสียง
72.1
ไม่ทราบ
21.1
 
 
             3. ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและ
                 บริสุทธิ์ยุติธรรม

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
( โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 35.9 และเชื่อมั่นมากที่สุด
  ร้อยละ 16.5 )
52.4
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
( โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 39.6 และเชื่อมั่นน้อยที่สุด
  ร้อยละ 8.0 )
47.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี 2556
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว และการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,637 คน เป็นเพศชายร้อยละ 41.8 และเพศหญิงร้อยละ 58.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัวและสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  11 - 17 กุมภาพันธ์ 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 กุมภาพันธ์ 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
684
41.8
             หญิง
953
58.2
รวม
1,637
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
228
13.9
             26 – 35 ปี
308
18.8
             36 – 45 ปี
313
19.1
             46 ปีขึ้นไป
788
48.2
รวม
1,637
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,059
64.7
             ปริญญาตรี
464
28.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
114
7.0
รวม
1,637
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
101
6.2
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
276
16.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
461
28.1
             รับจ้างทั่วไป
194
11.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
443
27.1
             นักศึกษา
113
6.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
49
2.9
รวม
1,637
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776