หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะบริหาร
งานประเทศครบ 1 ปี 6 เดือน  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล
นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ จำนวน 1,194 คน พบว่า
 
                 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 4.87
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น้อยกว่าครึ่งเป็นครั้ง
ที่ 3 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 ปี
พบว่า คะแนนปรับเพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน
  โดยได้คะแนนความพึงพอใจผลงาน
ด้านการต่างประเทศมากที่สุด (5.31 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด
(4.55 คะแนน)
 
                 ด้านคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ที่ 5.42คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเป็น
ระดับคะแนนที่มากกว่าครึ่งเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน  และปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี
0.11 คะแนน
  โดยได้คะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากที่สุด(6.04 คะแนน) แต่ได้คะแนน
ด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจน้อยที่สุด (4.90 คะแนน)
 
                 เมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา กับความคาดหวังตอนที่ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆ พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.6 เห็นว่าพอๆ กับที่คาดหวังไว้
   ร้อยละ 24.0 เห็นว่า
ดีกว่าที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 10.8 เห็นว่า แย่กว่าที่คาดหวังไว้
 
                 ส่วนรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุดคือ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง
(รองนายกรัฐมนตรี)
ร้อยละ 25.6   รองลงมาคือ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวง
ศึกษาธิการ) ร้อยละ 3.7 และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง) ร้อยละ 3.2  ขณะที่
ร้อยละ 26.0 เห็นว่าไม่มีรัฐมนตรีคนใดเลยที่มีผลงานเด่นชัด
 
                 สำหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ
วันละ 300 บาท (ร้อยละ 21.8)
การปราบปรามยาเสพติด (ร้อยละ 18.5) และ การคืนภาษีรถยนต์คันแรก(ร้อยละ 13.6)
 
                 ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำฝ่ายค้าน และ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน พบว่า พรรคเพื่อไทยได้ 5.44 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 4.62 คะแนน ในขณะที่พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ได้ 3.86 คะแนน
และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ 3.57 คะแนนจากคะแนนเต็ม
10 คะแนน
 
                 สำหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรกต่อจากนี้ไป คือ การแก้ปัญหา
เรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 40.9
รองลงมาคือ ปัญหาการจราจร ซ่อมแซมถนนหนทาง ร้อยละ 12.1
การแก้ปัญหายาเสพติดตามแหล่งชุมชนและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ร้อยละ 8.9 การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ร้อยละ 7.8 และ
การปรับเงินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 3.8
 
                  โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ผลงาน 1 ปี 6 เดือน ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่าได้คะแนน
                 เฉลี่ย 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ด้านการต่างประเทศ
5.16
5.32
5.31
- 0.11
ด้านความมั่นคงของประเทศ
4.95
4.80
4.92
+ 0.12
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.94
4.88
4.91
+ 0.03
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับ
ใช้กฎหมาย
4.81
4.47
4.65
+ 0.18
ด้านเศรษฐกิจ
4.82
4.73
4.55
- 0.18
คะแนนเฉลี่ย
4.94
4.84
4.87
+ 0.03
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.42 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศ
6.06
6.10
6.04
- 0.06
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือ
โครงการใหม่ๆ
5.24
5.28
5.49
+ 0.21
ความซื่อสัตย์สุจริต
5.48
5.51
5.48
- 0.03
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ
5.27
5.15
5.30
+ 0.15
ความสามารถในการบริหารจัดการตาม
อำนาจหน้าที่ ที่มี
5.00
5.05
5.29
+ 0.24
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
4.64
4.75
4.90
+ 0.15
คะแนนเฉลี่ย
5.29
5.31
5.42
+ 0.11
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง (รองนายกรัฐมนตรี)
25.6
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ)
3.7
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงการคลัง)
3.2
นายชุมพล ศิลปอาชา (รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ)
2.8
พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต (รมว. กระทรวงกลาโหม)
2.2
ไม่มีเลย
26.0
 
 
             4. ผลงานหรือโครงการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก
                 คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท
21.8
การปราบปรามยาเสพติด
18.5
การคืนภาษีรถยนต์คันแรก
13.6
การรับจำนำข้าวเปลือก
7.4
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
5.8
 
 
             5. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำ
                 ฝ่ายค้านและ พรรคร่วมฝ่ายค้าน จากคะแนนเต็ม 10

 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
พรรคแกนนำรัฐบาล
( พรรคเพื่อไทย )
5.42
5.28
5.44
+ 0.16
พรรคร่วมรัฐบาล
( พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังชล
  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  พรรคมหาชน )
4.39
4.37
4.62
+ 0.25
พรรคแกนนำฝ่ายค้าน
( พรรคประชาธิปัตย์ )
3.88
3.55
3.86
+ 0.31
พรรคร่วมฝ่ายค้าน
( พรรคภูมิใจไทย พรรครักประเทศไทย
  พรรครักษ์สันติ พรรคมาตุภูมิ )
3.80
3.39
3.57
+ 0.18
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             6. เปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา กับความคาดหวังตอนที่ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                 ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆ พบว่า

 
ร้อยละ
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
36.8
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
24.0
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
10.8
ไม่ได้คาดหวังไว้
28.4
 
 
             7. สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรกต่อจากนี้ไป คือ

 
ร้อยละ
การแก้ปัญหาเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง
40.9
การแก้ปัญหาการจราจร ซ่อมแซมถนนหนทาง
12.1
การแก้ปัญหายาเสพติดตามแหล่งชุมชนและแหล่งมั่วสุมต่างๆ
8.9
การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
7.8
การปรับเงินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และ เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อทำงานมาครบ 1ปี 6 เดือน ตลอดจนผลงานหรือโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบ
รวมถึงให้คะแนนการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ทางการเมือง เพื่อสะท้อนมุมมองความ
คิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวและการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,194 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.2 และเพศหญิงร้อยละ 50.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิด (Open Form) ให้ผู้ตอบระบุเองโดยอิสระ จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  13 - 17 กุมภาพันธ์ 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 กุมภาพันธ์ 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
587
49.2
             หญิง
607
50.8
รวม
1,194
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
278
23.3
             26 – 35 ปี
362
30.3
             36 – 45 ปี
258
21.6
             46 ปีขึ้นไป
296
24.8
รวม
1,194
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
655
54.9
             ปริญญาตรี
455
38.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
84
7.0
รวม
1,194
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
147
12.3
             พนักงานบริษัทเอกชน
314
26.3
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
316
26.5
             รับจ้างทั่วไป
132
11.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
73
6.1
             เกษตรกร
36
3.0
             นักศึกษา
129
10.8
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
47
3.9
รวม
1,194
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776