หัวข้อ   “ความเห็นของคนกรุงฯ ต่อมาตรการและนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้หาเสียงไว้”
คนกรุงเทพฯร้อยละ 61.25 เชื่อมั่นมากว่า 6 นโยบายของผู้ว่าฯ กทม. จะทำได้จริงตามที่หาเสียงไว้ และ
มาตรการที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ทำด่วนที่สุดคือ การติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเพิ่ม
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 หลังจาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเห็นของคนกรุงฯ ต่อมาตรการ
และนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้หาเสียงไว้”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,152 คน
เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่า
 
                 คนกรุงเทพฯ เห็นว่ามาตรการเร่งด่วนที่เคยประกาศหาเสียงไว้
ของผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่อยากให้ทำด่วนที่สุดเป็น
อันดับแรก หลังเข้ารับตำแหน่งคือ การติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่อง
สว่างเพิ่ม (ร้อยละ 63.9)
  รองลงมาคือ โครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน เพื่อ
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ร้อยละ 43.1) การปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS
และ BRT (ร้อยละ 41.6) การเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ค้างในชุมชน (ร้อยละ 41.0)
และโครงการฟรี ไฮ-สปีด ไวไฟ 4 MB 5,000 จุด (ร้อยละ 31.8)
 
                  ด้านความเชื่อมั่นว่า 6 นโยบายของผู้ว่าฯ กทม. เพื่อสร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ จะทำได้จริง
ตามที่ได้หาเสียงไว้พบว่า ในภาพรวมคนกรุงเทพฯ ร้อยละ 61.25 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
  ขณะที่
ร้อยละ 38.75 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด   โดยนโยบายที่คนกรุงเทพฯคิดว่าทำได้จริงมากที่สุดคือ
มหานครสีเขียวสะอาด (ร้อยละ 66.9)
   รองลงมาคือ มหานครแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 66.0)  และมหานครแห่ง
ความปลอดภัย (ร้อยละ 65.8)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามความคิดเห็นว่า ผู้ว่าฯ กทม. จะสร้างกทม. ให้ดีขึ้นกว่า 4 ปีที่แล้วที่ดำรงตำแหน่ง
สมัยแรกได้เพียงใด ร้อยละ 60.8 คิดว่าจะดีขึ้นกว่าสมัยที่แล้ว
  ขณะที่ร้อยละ 35.8 คิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ยังเหมือนเดิม  มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่คิดว่าจะแย่ลงกว่าสมัยที่แล้ว
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ความเห็นต่อมาตรการเร่งด่วนที่เคยประกาศหาเสียงไว้ของผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 ที่อยากให้ทำด่วนที่สุดเป็นอันดับแรก หลังเข้ารับตำแหน่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
การติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเพิ่ม
63.9
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน เพื่อเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
43.1
การปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ BRT
41.6
การเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ค้างในชุมชน
41.0
โครงการฟรี ไฮ-สปีด ไวไฟ 4 MB 5,000 จุด
31.8
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรี
25.1
โครงการเพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า
15.5
โครงการอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็ก ปรับตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน
10.4
โครงการเพิ่มแท๊กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
8.3
โครงการโรงรับจำนำ กทม. รับจำนำดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก
7.1
 
 
             2. ความเชื่อมั่นว่า 6 นโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ เพื่อสร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ
                 จะทำได้จริงตามที่ได้หาเสียงไว้


นโยบาย
ความเชื่อมั่นว่าจะทำได้จริง
ค่อนข้างมาก
ถึงมากที่สุด
(ร้อยละ)
ค่อนข้างน้อย
ถึงน้อยที่สุด
(ร้อยละ)
มหานครสีเขียวสะอาด
เช่น เพิ่มสวนสาธารณะ/ เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย/
เพิ่มระบบการจัดการขยะ/ ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
66.9
33.1
มหานครแห่งการเรียนรู้
เช่น ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้/ ดูแล นร. จากอิ่มท้อง สมองดี
สู่มีวินัย/ ภาษาอังกฤษแข็งแรง/ การเข้าสู่การสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
66.0
34.0
มหานครแห่งความปลอดภัย
เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV /ระบบป้องกันอัคคีภัย อาสาสมัคร
เฝ้าระวังภัย /เสริมความปลอดภัยทุกชุมชน
65.8
34.2
มหานครแห่งอาเซียน
เช่น ศูนย์กลางท่องเที่ยวของอาเซียนและของโลก/
ศูนย์กลางทางการแพทย์/ ศูนย์กลางการลงทุน/ ศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
60.0
40.0
มหานครแห่งโอกาสของทุกคน
เช่น ให้ความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ/ ส่งเสริมชุมชน
พัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
57.5
42.5
มหานครแห่งความสุข (แผนระบายการจราจร)
เช่น สร้าง รพ. 4 มุมเมือง ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร/
การเชื่อมระบบขนส่งมลชน/ สร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ
51.3
48.7
เฉลี่ยรวม
61.25
38.75
 
 
             3. ความคิดเห็นว่า ผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ จะสร้างกทม. ให้ดีขึ้นกว่า 4 ปีที่แล้วที่ดำรง
                 ตำแหน่งสมัยแรกได้

 
ร้อยละ
คิดว่าจะดีขึ้นกว่าสมัยที่แล้ว
60.8
คิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังเหมือนเดิม
35.8
คิดว่าจะแย่ลงกว่าสมัยที่แล้ว
3.4
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสะท้อนความเห็นต่อมาตรการและนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้หาเสียงไว้
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพ
มหานครทั้ง 50 เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่
จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว และการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,152 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.9 และเพศหญิงร้อยละ 50.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัวและสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  29 - 31 มีนาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 เมษายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
575
49.9
             หญิง
577
50.1
รวม
1,152
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
280
24.3
             26 – 35 ปี
281
24.4
             36 – 45 ปี
293
25.4
             46 ปีขึ้นไป
298
25.9
รวม
1,152
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
590
51.2
             ปริญญาตรี
493
42.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
69
6.0
รวม
1,152
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
93
8.1
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
334
29.0
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
344
29.8
             รับจ้างทั่วไป
114
9.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
102
8.9
             นักศึกษา
130
11.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
35
3.0
รวม
1,152
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776