หัวข้อ   “ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ปี 2556 ”
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบร้อยละ 70 ตั้งใจจะเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยอยากเล่นน้ำที่เชียงใหม่
มากที่สุด แต่วอนรัฐดูแลเรื่องความปลอดภัย
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยในวันที่ 13 - 15 เมษายนที่จะถึงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรื่อง “นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับเทศกาลสงกรานต์
ในประเทศไทย ปี 2556”
โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า
สิ่งที่โดดเด่นของประเทศไทยและทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยว
มากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมากที่สุดคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ร้อยละ
26.9)  รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 24.4)  และวัฒนธรรม
ประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน (ร้อยละ 14.5)
 
                 เมื่อถามถึงความตั้งใจเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 69.9 ตั้งใจว่าจะเข้าร่วม
โดยสถานที่ที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์มากที่สุดคือ เชียงใหม่
(ร้อยละ 14.9)
รองลงมาคือ ภูเก็ต (ร้อยละ 10.3) และถนนข้าวสาร (ร้อยละ 8.4)
ขณะที่ร้อยละ 30.1 คิดว่าจะไม่เข้าร่วม ทั้งนี้เมื่อถามผู้ที่ตั้งใจจะเข้าร่วมเทศกาล
สงกรานต์ว่ามีความกังวลใจเรื่องใดมากที่สุดในการเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์
ร้อยละ 32.5 ระบุว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รองลงมา ร้อยละ 29.3 ระบุว่ากังวลปัญหาจราจร
ติดขัด  และร้อยละ 15.0 ระบุว่ากังวลเรื่องการเล่นสงกรานต์ด้วยความรุนแรง  ขณะที่ร้อยละ 26.3 ระบุว่าไม่กังวลเลย
 
                  ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทยในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.65
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน (30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55) 0.23 คะแนน
โดยด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีมีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 8.58 คะแนน  ขณะที่คุณภาพอากาศมีคะแนน
ต่ำที่สุด 5.62 คะแนน
 
                 เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม่
ในโอกาสถัดไป ร้อยละ 80.9 ระบุว่าจะกลับมาอีก
  ขณะที่ร้อยละ 1.9 ระบุว่าจะไม่กลับมาอีก และร้อยละ 17.2
ยังไม่แน่ใจ    ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่ายินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติร้อยละ 93.6 ระบุว่าจะแนะนำหรือบอกต่อ
  ขณะที่ร้อยละ 1.3 ระบุว่าจะไม่แนะนำหรือบอกต่อ และ
ร้อยละ 5.1 ไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยร้อยละ 96.0 มีความเชื่อมั่นต่อการ
ให้ความปลอดภัยในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
  มีเพียงร้อยละ 4.0 เท่านั้นที่เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  โปรดพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. สิ่งโดดเด่นของประเทศไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวมากกว่า
                 ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 5 อันดับแรก คือ


 
ร้อยละ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
26.9
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
24.4
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
14.5
อาหารไทย
12.0
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
10.2
 
 
             2. ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะเข้าร่วม
โดยสถานที่ที่ ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ (5 อันดับแรก) ได้แก่
 
เชียงใหม่
ร้อยละ 14.9
 
ภูเก็ต
ร้อยละ 10.3
 
ถนนข้าวสาร
ร้อยละ 8.4
 
เกาะสมุย
ร้อยละ 6.7
 
พัทยา
ร้อยละ 6.0
69.9
ตั้งใจว่าจะไม่เข้าร่วม
30.1
 
 
             3. เรื่องที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้สึกกังวลใจมากที่สุดหากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อและถามเฉพาะผู้ที่คิดว่าจะเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์)

 
ร้อยละ
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32.5
เรื่องการจราจรติดขัด
29.3
เรื่องการเล่นสงกรานต์ด้วยความรุนแรง
15.0
เรื่องการฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ
4.8
มีการชุมนุมทางการเมือง
3.1
ไม่กังวล
26.3
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.65
                 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.23 คะแนน
                 โดยพึงพอใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีสูงที่สุด ขณะที่พึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนน
                 ต่ำสุด ดังนี้

 
สำรวจเมื่อ
30 มี.ค.–1 เม.ย. 55
(คะแนนเต็ม 10)
สำรวจเมื่อ
2 – 4 เม.ย. 56
(คะแนนเต็ม 10)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
8.16
8.58

+0.42

อาหารและเครื่องดื่ม
8.29
8.55

+0.26

ความสวยงามน่าประทับใจของสถาน
ที่ท่องเที่ยว
8.01
8.33

+0.32

ความคุ้มค่าเงิน
7.96
8.31

+0.35

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.27
8.25

-0.02

แหล่งช้อปปิ้ง
7.93
8.23

+0.30

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
7.63
7.71

+0.08

บริการจากมัคคุเทศก์
7.19
7.39

+0.20

ระบบขนส่งสาธารณะ
7.00
7.34

+0.34

ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.02
7.23

+0.21

ความสะอาด
6.18
6.31

+0.13

คุณภาพอากาศ
5.36
5.62

+0.26

เฉลี่ยรวม
7.42
7.65
+0.23
             หมายเหตุ : การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่
                            กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             5. ความต้องการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
80.9
จะไม่กลับมาอีก
1.9
ยังไม่แน่ใจ
17.2
 
 
             6. การยินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย

 
ร้อยละ
จะแนะนำหรือบอกต่อ
93.6
จะไม่แนะนำ
1.3
ไม่แน่ใจ
5.1
 
 
             7. ความเชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 58.5 และมากที่สุดร้อยละ 37.5)
96.0
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 3.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.2)
4.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาเที่ยวประเทศไทย
                  2. เพื่อต้องการทราบถึงความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่ชาวต่างชาตินิยมไป 4 แห่งของกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) ถนนข้าวสาร 2) ประตูน้ำ - พระพรหม - แยกราชดำริ 3) วัดพระแก้ว -
วัดโพธิ์ 4) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 629 คน เป็นเพศชายร้อยละ 52.8 และเพศหญิง
ร้อยละ 47.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้น
คณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  2 - 4 เมษายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 เมษายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
332
52.8
             หญิง
297
47.2
รวม
629
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 30 ปี
259
41.2
             31 – 40 ปี
160
25.4
             41 – 50 ปี
93
14.8
             51 – 60 ปี
62
9.9
             60 ปีขึ้นไป
55
8.7
รวม
629
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
111
17.6
             ปริญญาตรี
244
38.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
274
43.6
รวม
629
100.0
ภูมิลำเนามาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
332
52.8
             ทวีปอเมริกา
82
13.0
             ทวีปโอเชียเนีย
161
25.6
             ทวีปเอเชีย
46
7.3
             ทวีปแอฟริกา
8
1.3
รวม
629
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776