หัวข้อ   “ ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า ”
นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้ายังสดใสต่อเนื่อง แต่ภาคส่งออกจะยังแย่
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 31 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง
“ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 - 6 เดือน
ข้างหน้า
”  โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 56.68 จุด ลดลง 0.07 จุด
แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50
เป็นครั้งที่สองติดต่อกันนับจากการสำรวจในเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในสถานะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยสถานะ
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้รับผลดีจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 ใน 5 ปัจจัย
ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ส่วนปัจจัยการส่งออกสินค้าเป็น
ปัจจัยเดียวที่ยังอยู่ในสถานะที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องนับจากเดือนมกราคม 2555
 
                 สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทย
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า  พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ในระดับ 50.85   และเมื่อมองออกไปในอีก 6 เดือน
ข้างหน้า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ในระดับ 59.51 หมายความว่า  นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทย
ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าจะยังคงปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน   โดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
และการลงทุนภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
 
                 ทั้งนี้ การที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยที่สดใสอย่างต่อเนื่อง   ยกเว้นภาคส่งออกที่ยังคงเป็นปัญหาโดยได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและค่าเงินบาทที่แข็งค่า
 
                  โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้
 
            ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทย (จำแนกตามดัชนี)
 
             1. ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ปัจจัย
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
2554
2555
2556
เปลี่ยน
แปลง
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภค
    ภาคเอกชน
50.00
52.46
46.77
32.39
48.31
50.00
59.23
68.97
68.10
- 0.87
2) การลงทุน
    ภาคเอกชน
45.59
50.82
48.36
20.71
44.07
46.67
51.52
55.08
62.28
7.20
3) การใช้จ่าย
    และการ
    ลงทุนภาครัฐ
55.71
52.59
54.03
45.71
57.14
51.69
46.21
61.40
59.82
- 1.58
4) การส่งออก
    สินค้า
69.29
69.17
66.39
20.00
36.21
23.77
11.36
24.58
19.49
- 5.09
5) การท่องเที่ยว
    จากต่าง
    ประเทศ
53.52
59.68
54.03
23.24
50.85
55.74
57.58
73.73
73.73
0.00
ดัชนีรวม
54.82
56.94
53.92
28.41
47.31
45.57
45.18
56.75
56.68
- 0.07
หมายเหตุ : ค่าดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
  ค่าดัชนีเท่ากับ 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะปกติ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
เดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
  ค่าดัชนีสูงกว่า 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะแข็งแกร่ง (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้น (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
  ค่าดัชนีต่ำกว่า 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะอ่อนแอ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
แย่ลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
 
 
             2. ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนข้างหน้า (เปรียบเทียบกับปัจจุบัน)

ปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ
ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
2554
2555
2556
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภค
    ภาคเอกชน
50.71
66.07
45.08
62.14
56.03
57.63
50.78
61.61
50.00
2) การลงทุนภาค
    เอกชน
55.15
57.41
42.24
69.57
58.62
51.72
41.41
52.59
51.82
3) การใช้จ่ายและ
    การลงทุนภาครัฐ
59.29
70.69
71.19
71.64
75.00
70.34
57.38
66.36
67.59
4) การส่งออก
    สินค้า
48.57
49.12
31.36
54.41
65.79
42.37
30.16
55.36
34.82
5) การท่องเที่ยว
    จากต่างประเทศ
39.44
67.24
47.41
59.29
56.78
58.33
56.15
63.79
50.00
ดัชนีรวม
50.63
62.11
47.46
63.41
62.44
56.08
47.18
59.94
50.85
 
 
             3. ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 6 เดือนข้างหน้า (เปรียบเทียบกับปัจจุบัน)

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2554
2555
2556
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภคภาคเอกชน
48.25
68.84
62.28
55.21
49.11
61.76
50.00
2) การลงทุนภาคเอกชน
44.07
81.82
67.31
55.00
48.15
56.73
62.04
3) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
70.00
75.00
75.93
61.82
60.83
70.41
81.13
4) การส่งออกสินค้า
25.44
62.12
67.59
44.23
37.50
64.15
47.92
5) การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
37.96
73.19
68.10
62.73
48.39
66.04
56.48
ดัชนีรวม
45.14
72.19
68.24
55.80
48.80
63.82
59.51
 
 
             4. ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน 3 - 6 เดือนข้างหน้า

 
3 เดือนข้างหน้า
6 เดือนข้างหน้า
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะดีขึ้น
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
การลงทุนภาคเอกชน
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะทรงตัว
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
การบริโภคภาคเอกชน
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
การบริโภคภาคเอกชน
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะแย่ลง
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
การส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้า
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตอีก
3 และ 6 เดือนข้างหน้า
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                        เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
               (กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใด
               อย่างหนึ่ง จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้
               ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์
               วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงาน
               คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   สำนักงานเศรษฐกิจ
               อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์   สถาบันวิจัย
               เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
               ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
               ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย   ธนาคารธนชาต  ธนาคารทหารไทย   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
               บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ   บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
               บริษัทหลักทรัพย์ภัทร  บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า  คณะเศรษฐศาสตร์
               มหาวิทยาลัยทักษิณ   สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
               รามคำแหง   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร   สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
               และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
               และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  9 - 19 เมษายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 เมษายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
26
43.3
             หน่วยงานภาคเอกชน
25
41.7
             สถาบันการศึกษา
9
15.0
รวม
60
100.0
เพศ:    
             ชาย
34
56.7
             หญิง
26
43.3
รวม
60
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
20
33.3
             36 – 45 ปี
21
35.0
             46 ปีขึ้นไป
18
30.0
             ไม่ระบุ
1
1.7
รวม
60
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
2
3.3
             ปริญญาโท
46
76.7
             ปริญญาเอก
12
20.0
รวม
60
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
8
13.3
             6 - 10 ปี
16
26.7
             11 - 15 ปี
10
16.7
             16 - 20 ปี
8
13.3
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
17
28.3
             ไม่ระบุ
1
1.7
รวม
60
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776