หัวข้อ   “ ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการก่อการร้าย ”
 
คนกรุงเทพฯ เสี่ยงสุดเรื่องหนี้สินและค่าครองชีพ และเสี่ยงเพิ่มมากสุดเรื่องจราจร ย้ำเกือบ 2 ปีรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ การแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง การจราจรติดขัด และความขัดแย้งทางการเมืองยังไม่เห็นผล
 
                 จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิด
ข้าวของสินค้าราคาแพง นักเรียนตีกัน เป็นต้น ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเสี่ยง
ของคนกรุงเทพฯ ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการก่อการร้าย”

โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น
1,202 คน พบว่า  ความเสี่ยงในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.13 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม
2555 (0.24 คะแนน)
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สินมากที่สุด
(7.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
  รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้าน
การจราจรและการเดินทาง (7.15 คะแนน) และความเสี่ยงด้านการเมือง (6.94
คะแนน)  ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด (4.28 คะแนน)
 
                 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555
พบว่า ด้านที่มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการจราจรและการ
เดินทาง (+0.99 คะแนน)  รองลงมา คือด้านค่าครองชีพและหนี้สิน (+0.69 คะแนน) และด้านการเมือง (+0.59 คะแนน)
ขณะที่ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรงมีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด (-0.64 คะแนน)
 
                 สำหรับความเห็นต่อเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ ได้เลย หลังผ่านการทำ
หน้าที่มาเกือบ 2 ปี  อันดับแรกคือ สินค้าราคาแพงขึ้น/ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 81.6)
  รองลงมาคือ ปัญหาจราจร
และการเดินทาง (ร้อยละ 64.3)  และการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (ร้อยละ 64.1)
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
                 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 (0.24 คะแนน) โดยความเสี่ยงในด้าน
                 ค่าครองชีพและหนี้สินมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว มี
                 คะแนนต่ำที่สุด


ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
(คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก
คะแนนต่ำหมายถึงเสี่ยงน้อย )
สำรวจ
เดือน ก.ค.55
(เต็ม 10 คะแนน)
สำรวจ
เดือน มิ.ย.56
(เต็ม 10 คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
1. ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและ
    หนี้สิน

        เช่น สินค้าราคาสูง ข้าวของแพง
มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ มีภาระหนี้สิน
ฯลฯ
6.63
7.32
+ 0.69
2. ความเสี่ยงด้านการจราจรและ
    การเดินทาง
        เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร
การเดินทาง ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ
6.16
7.15
+ 0.99
3. ความเสี่ยงด้านการเมือง
        เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ความแตกแยก ขัดแย้งรุนแรงทางการ
เมือง และระบอบประชาธิปไตยถูก
สั่นคลอน
6.83
6.94
+ 0.11
4. ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย
        เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย
มีสารพิษเจือปน ขาดการออกกำลังกาย
ได้รับมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ฯลฯ
6.03
6.62
+ 0.59
5. ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน
        เช่น การก่อการร้ายวางระเบิด
การถูกทำร้าย ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพย์สิน และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
6.32
6.24
- 0.08
6. ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจ
        เช่น ความเครียด วิตกกังวล
ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ
5.74
5.95
+ 0.21
7. ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ
        เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายได้ลดลง หน้าที่การงาน
ไม่มั่นคง
5.49
5.85
+ 0.36
8. ความเสี่ยงด้านการสูญเสีย
    วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ง
    ยึดเหนี่ยวจิตใจ
        เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ความ
สัมพันธ์ในชุมชน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และห่างไกลจากศาสนา
5.32
5.46
+ 0.14
9. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและ
    โรคระบาดร้ายแรง

        เช่น น้ำท่วม พายุ โรคมือเท้าปาก
โรคไข้เลือดออก ฯลฯ
6.08
5.44
- 0.64
10. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์
      ในครอบครัว
        เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง
ทำร้ายร่างกาย ห่างเหิน ไม่เข้าใจกัน
และความแตกแยกในครอบครัว
4.25
4.28
+ 0.03
เฉลี่ยรวม
5.89
6.13
+ 0.24
               หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                แต่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. ความเห็นต่อเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ ได้เลย หลังผ่านการทำหน้าที่
                 มาเกือบ 2 ปี   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
สินค้าราคาแพงขึ้น/ค่าครองชีพสูง
81.6
ปัญหาจราจรและการเดินทาง
64.3
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ
64.1
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
41.0
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย
34.0
การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2556
18.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสำรวจความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ
                  2. เพื่อสะท้อนปัญหาที่รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯได้ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
24 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ ธนบุรี
บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระนคร
ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สาทรและสายไหม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,202 คน เป็นชายร้อยละ 48.4 และ
หญิงร้อยละ 51.6

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  7 - 10 มิถุนายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 มิถุนายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
582
48.4
             หญิง
620
51.6
รวม
1,202
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
299
24.9
             26 – 35 ปี
311
25.9
             36 – 45 ปี
297
24.7
             46 ปีขึ้นไป
295
24.5
รวม
1,202
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
712
59.2
             ปริญญาตรี
425
35.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
65
5.4
รวม
1,202
100.0
อาชีพ:    
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
120
10.0
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
360
29.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
270
22.5
             รับจ้างทั่วไป
203
16.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
80
6.7
             นักศึกษา
159
13.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
10
0.8
รวม
1,202
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776