หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”
 

ประชาชนพึงพอใจรัฐบาลและนายกฯ ต่ำสุด นับจากเริ่มบริหารงานมา
55.2% บอกยังเห็นไม่ชัดเจนว่าจะนำพาประเทศไปทิศทางใด

 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะบริหาร
งานประเทศครบ 2 ปีบริบูรณ์   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนิน
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,419 คน จากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ พบว่า
 
                 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 4.49 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.38 คะแนน
ทั้งยังเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ และเป็นการปรับลดลงในทุก
ด้านที่ทำการประเมิน
  โดยได้คะแนนความพึงพอใจผลงานด้านการต่างประเทศมากที่สุด
(5.04 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด(3.98 คะแนน)
 
                 ด้านคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ที่ 4.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจาก
การทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.48 คะแนนและเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ  โดยได้คะแนน
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากที่สุด(5.49 คะแนน) แต่ได้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัด
สินใจน้อยที่สุด (4.56 คะแนน)
 
                 ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำฝ่ายค้าน
และพรรคร่วมฝ่ายค้านพบว่า พรรคเพื่อไทยได้ 4.94 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 4.40 คะแนน ในขณะที่พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ได้ 3.81 คะแนน
และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ 3.50 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน
 
                 ส่วนเรื่องที่บั่นทอนหรือทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันมากที่สุด อันดับ 1 คือ การคอร์รัปชั่น
โกงกิน ในโครงการต่างๆ (ร้อยละ 19.9)
 อันดับ 2 คือ โครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว ขาดทุน (ร้อยละ 19.3) อันดับ 3
คือ การไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย เพราะข้าวของแพง น้ำมันแพงและค่าครองชีพยังสูงอยู่(ร้อยละ 11.1)
 
                 สำหรับความเห็นต่อระยะเวลา 2 ปี ของรัฐบาลที่นำโดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าสามารถนำพา
ประเทศ เดินทางไปถูกทางหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 ยังเห็นไม่ชัดเจนว่าจะนำพาประเทศ
ไปในทิศทางใด
รองลงมาร้อยละ 27.7 เห็นว่านำพาไปถูกทางแล้ว และร้อยละ 17.1 เห็นว่ายังไม่ถูกทาง
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า หากมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะนำพาประเทศไทยให้มีลักษณะอย่างไร
ประชาชนระบุว่าให้ทุกคนมีโอกาสในด้านต่างๆ เท่าเทียมกันมากที่สุดร้อยละ 34.8
รองลงมาคือ มีคอร์รัปชั่นให้น้อย
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ร้อยละ 25.7 และมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เด็กขาดที่ทุกคนเคารพ ร้อยละ 17.2
 
                  โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ผลงาน 2 ปี ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่าได้คะแนน
                 เฉลี่ย 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
ครบ 2 ปี
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ด้านการต่างประเทศ
5.16
5.32
5.31
5.04
- 0.27
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.94
4.88
4.91
4.61
-0.30
ด้านความมั่นคงของประเทศ
4.95
4.80
4.92
4.55
-0.37
ด้านการบริหารจัดการและการ
บังคับใช้กฎหมาย
4.81
4.47
4.65
4.28
-0.37
ด้านเศรษฐกิจ
4.81
4.73
4.55
3.98
-0.57
คะแนนเฉลี่ย
4.94
4.84
4.87
4.49
-0.38
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
ครบ 2 ปี
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศ
6.06
6.10
6.04
5.49
-0.55
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือ
โครงการใหม่ๆ
5.24
5.28
5.49
5.03
-0.46
ความซื่อสัตย์สุจริต
5.48
5.51
5.48
4.98
-0.50
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ
5.27
5.15
5.30
4.82
-0.48
ความสามารถในการบริหารจัดการตาม
อำนาจหน้าที่ ที่มี
5.00
5.05
5.29
4.78
-0.51
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
4.64
4.75
4.90
4.56
-0.34
คะแนนเฉลี่ย
5.29
5.31
5.42
4.94
-0.48
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำ
                 ฝ่ายค้านและ พรรคร่วมฝ่ายค้าน จากคะแนนเต็ม 10


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
ครบ 2 ปี
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
พรรคแกนนำรัฐบาล
(พรรคเพื่อไทย)
5.42
5.28
5.44
4.94
-0.50
พรรคร่วมรัฐบาล (พรรคชาติไทย
พัฒนา พรรคพลังชล พรรคชาติ
พัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคมหาชน)
4.39
4.37
4.62
4.40
-0.22
พรรคแกนนำฝ่ายค้าน
(พรรคประชาธิปัตย์)
3.88
3.55
3.86
3.81
-0.05
พรรคร่วมฝ่ายค้าน (พรรคภูมิใจ
ไทย พรรครักประเทศไทย พรรครักษ์สันติ พรรคมาตุภูมิ)
3.80
3.39
3.57
3.50
-0.07
          หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             4. 10 เรื่อง ที่บั่นทอนหรือทำลาย ภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันมากที่สุด คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
1. การคอร์รัปชั่น โกงกิน ในโครงการต่างๆ
19.9
2. โครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว ขาดทุน
19.3
3. การไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย เพราะข้าวของแพง น้ำมันแพง
    และค่าครองชีพยังสูงอยู่
11.1
4. การชุมนุม ม็อบ จากกลุ่มต่างๆ
8.8
5. การขัดแย้งผลประโยชน์กันเองภายในรัฐบาลและมีการปรับ ครม. บ่อย
5.2
6. การที่นายกฯ ไม่เป็นตัวของตัวเอง และการให้สัมภาษณ์สื่อในเวทีโลก
4.2
7. การขัดแย้งโต้เถียงกันในสภาฯ
4.1
8. การแก้รัฐธรรมนูญและการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรม
3.8
9. การที่ไม่สามารถปราบปรามปัญหายาเสพติดได้
3.6
10. ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
3.4
 
 
             5. ความเห็นต่อระยะเวลา 2 ปี ของรัฐบาลที่นำโดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าสามารถนำพา
                 ประเทศเดินทางไปถูกทางหรือไม่

 
ร้อยละ
นำพาไปถูกทางแล้ว
27.7
ยังไม่ถูกทาง
17.1
ยังเห็นไม่ชัดเจนว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด
55.2
 
 
             6. เมื่อถามว่า หากมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะนำพาประเทศไทยให้มีลักษณะอย่างไรมากที่สุด

 
ร้อยละ
ให้ทุกคนมีโอกาสในด้านต่างๆ เท่าเทียมกัน
34.8
มีคอร์รัปชั่นให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
25.7
มีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เด็กขาดที่ทุกคนเคารพ
17.2
มีคนจนให้น้อยที่สุด
12.2
มุ่งเน้นธุรกิจ การลงทุน แข่งขันกับต่างประเทศ
5.6
อื่นๆ อาทิ เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการศึกษา
             พัฒนาชนบทให้เทียบเท่าในเมือง ฯลฯ
4.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อทำงานมาครบ 2 ปี การให้คะแนนการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทำหน้าที่
ของฝ่ายต่างๆ ทางการเมือง รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวการบริหารประเทศของรัฐบาล เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวและการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,419 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.5 และเพศหญิงร้อยละ 52.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิด (Open Form) ให้ผู้ตอบระบุเองโดยอิสระ จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  24 – 29 กรกฎาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 สิงหาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
674
47.5
             หญิง
744
52.5
รวม
1,419
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
329
23.2
             26 – 35 ปี
364
25.7
             36 – 45 ปี
326
22.9
             46 ปีขึ้นไป
400
28.2
รวม
1,419
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
927
65.3
             ปริญญาตรี
434
30.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
58
4.1
รวม
1,419
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
200
14.1
             พนักงานบริษัทเอกชน
273
19.2
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
279
19.7
             รับจ้างทั่วไป
64
4.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
247
17.4
             เกษตรกร
99
7.0
             นักศึกษา
159
11.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
98
6.9
รวม
1,419
100.0
     
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776