หัวข้อ   “2 ปีผ่านมาเหลียวหลังแลหน้าปัญหาน้ท่วม ”
 

คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมั่นแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ 69.9% ห่วงมีการทุจริตใน
งบประมาณบริหารจัดการน้ำ

 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยกรมอุตุฯ มีประกาศเตือนภัยจากพายุเชบี ซึ่งจะส่งผลให้
ในช่วงวันที่2 – 5 สิงหาคมนี้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกฉียงเหนือและอาจกระทบกับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนเรื่อง
“2 ปีผ่านมา เหลียวหลัง
แลหน้าปัญหาน้ำท่วม ”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,194 คน พบว่า
 
                 ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 54.5 เห็นว่ารัฐบาลพร้อมรับมือกับปัญหา
น้ำท่วม
ขณะที่ร้อยละ 45.5 เห็นว่ายังไม่พร้อม โดยประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีความพร้อม
ในด้านการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมากที่สุด (ร้อยละ 64.9) ขณะที่มีความพร้อม
ในด้านการรับมือและความฉับไวในการแก้ปัญหาหากเกิดน้ำท่วมน้อยที่สุด (ร้อยละ 48.0)
 
                  เมื่อถามประชาชนว่ารัฐบาลจริงจังมากน้อยเพียงใดกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
ให้เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 เห็นว่าจริงจังมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 46.8 เห็นว่าจริงจังน้อยถึงน้อยที่สุด และเมื่อถามต่อว่า เชื่อมั่นต่อแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 43.2 บอกว่า “เชื่อมั่น”
ขณะที่ร้อยละ 37.5 ไม่เชื่อมั่นและร้อยละ 19.3 ไม่รู้เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำเลย
 
                  ส่วนความเห็นว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด กับการใช้เงินงบประมาณบริหารจัดการน้ำ
ของรัฐบาล ร้อยละ 69.9 ระบุมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 30.1 ระบุน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                 ด้านความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากข่าวเหตุการณ์น้ำท่วมในหลาย
จังหวัดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 กังวลน้อยถึงน้อยที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 39.7 กังวลมากถึงมากที่สุด
และเมื่อถามว่าปีนี้จะเกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงเหมือนเมื่อปี 54 หรือไม่ ร้อยละ 48.0 คิดว่าว่าจะเกิดรุนแรง
น้อยกว่าปี 54
ร้อยละ 11.0 คิดว่าจะเกิดรุนแรงเหมือนปี 54 และร้อยละ 4.4 คิดว่าว่าจะเกิดรุนแรงกว่าปี 54 ขณะที่ร้อยละ
36.6 คิดว่าจะไม่เกิดขึ้น
 
                 สำหรับการวางแผนซื้อน้ำดื่ม อาหารแห้ง ตุนไว้ใช้ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ประชาชนร้อยละ 64.3
คิดว่าจะไม่ซื้อ
ขณะที่ร้อยละ 35.7 คิดว่าจะซื้อ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามความเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม รัฐบาลกับ กทม. จะสามารถทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ร้อยละ 51.7 คิดว่าน่าจะต่างคนต่างทำงานหรือมีความร่วมมือกันน้อย
ขณะที่
ร้อยละ 48.3 คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. การเตรียมความพร้อมรับมือต่อปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

ด้าน
พร้อมแล้ว
(ร้อยละ)
ยังไม่พร้อม
(ร้อยละ)
1) ความพร้อมด้านแผนจัดการน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนมาสู่ กทม.
    และปริมณฑล
49.2
50.8
2) ความพร้อมด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ/ ระดับน้ำ/
    ปริมาณน้ำ
52.9
47.1
3) ความพร้อมในการรับมือ และความฉับไวในการแก้ปัญหา
    การเกิดน้ำท่วม
48.0
52.0
4) ความพร้อมในด้านการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
64.9
35.1
5) ความพร้อมด้านการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกัน
    และแก้ปัญหาน้ำท่วม
57.3
42.7
เฉลี่ยรวม
54.5
45.5
 
 
             2. รัฐบาลจริงจังมากน้อยเพียงใดกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นรูปธรรม่

 
ร้อยละ
จริงจังมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 9.6 และมากร้อยละ 43.6)
53.2
จริงจังน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 40.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 6.8)
46.8
 
 
             3. ความเชื่อมั่นต่อแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

 
ร้อยละ
เชื่อมั่น
43.2
ไม่เชื่อมั่น
37.5
ไม่รู้เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำเลย
19.3
 
 
             4. ความเห็นว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด กับการใช้เงินงบประมาณบริหาร
                 จัดการน้ำของรัฐบาล

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 23.3 และมากร้อยละ 46.6)
69.9
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 26.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 4.0)
30.1
 
 
             5. ความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากข่าวเหตุการณ์น้ำท่วม
                 ในหลายจังหวัด

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 7.7 และมากร้อยละ 32.0)
39.7
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 42.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 17.5)
60.3
 
 
             6. ความเห็นว่าปีนี้จะเกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงเหมือนเมื่อปี 54 หรือไม่

 
ร้อยละ
คิดว่าจะเกิดรุนแรงกว่าปี 54
4.4
คิดว่าจะเกิดรุนแรงเหมือนปี 54
11.0
คิดว่าจะเกิดรุนแรงน้อยกว่าปี 54
48.0
คิดว่าจะไม่เกิดขึ้น
36.6
 
 
             7. การวางแผนซื้อ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ตุนไว้ใช้

 
ร้อยละ
คิดว่าจะซื้อ
35.7
คิดว่าจะไม่ซื้อ
64.3
 
 
             8. ความคิดเห็นว่ารัฐบาลกับ กทม. จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่
                 หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

 
ร้อยละ
คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้
48.3
คิดว่าต่างคนต่างทำงานหรือมีความร่วมมือกันน้อย
51.7
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  - เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมและแผนบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาล
                  - เพื่อสะท้อนความเห็นและความกังวลต่อเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:

                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
21 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน
บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท ภาษีเจริญ ลาดกระบัง สาทร
สายไหม หลักสี่ และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,194 คน เป็นชายร้อยละ
50.7 และหญิงร้อยละ 49.3

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดย
เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 สิงหาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
605
50.7
             หญิง
589
49.3
รวม
1,194
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
278
23.3
             26 – 35 ปี
314
26.3
             36 – 45 ปี
295
24.7
             46 ปีขึ้นไป
307
25.7
รวม
1,194
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
782
65.5
             ปริญญาตรี
354
29.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
58
4.9
รวม
1,194
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
117
9.8
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
267
22.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
302
25.4
             เจ้าของกิจการ
53
4.4
             รับจ้างทั่วไป
213
17.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
105
8.8
             นักศึกษา
109
9.1
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
28
2.3
รวม
1,194
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770,1776