หัวข้อ   “ ชีวิตประจำวันของเยาวชนในยุคสื่อออนไลน์ ”
เยาวชนเกือบครึ่งยอบรับว่าตนเอง “ติดสื่อออนไลน์” โดย 80.6% ใช้พูดคุย หรือ chat
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ปัจจุบันสื่อออนไลน์และสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมากทั้ง
ในเรื่องการทำงานและการดำรงชีวิต เยาวชนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ใช้สื่อประเภทนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในหัวข้อ “ชีวิตประจำ
วันของเยาวชนในยุคสื่อออนไลน์” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จำนวน 1,186 คน พบว่า
 
                 อุปกรณ์ที่เยาวชนใช้สำหรับการเข้าถึงสื่อออนไลน์ในปัจจุบันมากที่สุดคือ มือถือ/Smart phone ร้อยละ 69.4 รองลงมาคือ Computer / notebook ร้อยละ 25.3
และ Tablet (iPad/Galaxy Tab ฯลฯ) ร้อยละ 5.3
 
                 ส่วนเวลาที่เยาวชนอยู่กับสื่อออนไลน์ / สังคมออนไลน์ เฉลี่ยต่อวัน
มากที่สุด คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 32.6
รองลงมาคือ ประมาณ 1-2
ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 17.1
 
                 สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนในปัจจุบันคือ ใช้พูดคุย/chat ร้อยละ 80.6
รองลงมาคือดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ ร้อยละ 53.4 และติดตามข่าวสารต่างๆ ร้อยละ 49.2
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามถึงผลการเรียนและประสิทธิภาพในการทำงานหลังการใช้สื่อออนไลน์ เยาวชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 66.5 ระบุว่าเรียน/ทำงานได้เท่าเดิม
และร้อยละ 23.3 ระบุว่าเรียน/ทำงานดีขึ้น โดยมีเพียงร้อยละ 10.2 ที่ระบุว่า
เรียน/ทำงานลดลง ส่วนการใช้เวลาในการพูดคุย/ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวหลังจากการใช้สื่อออนไลน์
เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.9 ระบุว่าใช้เวลาพูดคุยกันเท่าเดิม
รองลงมาร้อยละ 17.3 ระบุว่าพูดคุยกันมากขึ้น และ
ร้อยละ16.8 ระบุว่าพูดคุยกันน้อยลง
 
                 ความเห็นต่อประเด็นการติดสื่อออนไลน์ เยาวชนร้อยละ 54.3 ระบุว่าตนเองไม่ได้ติดสื่อออนไลน์ (เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ ไม่ซีเรียส) ขณะที่ร้อยละ 45.7 ยอมรับว่าตนเองติดสื่อออนไลน์ (ต้องเล่นทุกวันและต้องหาเวลา/โอกาส
เล่นจนได้)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อออนไลน์ อันดับแรกเยาวชนระบุว่า รับรู้ข่าวสารต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว และไวกว่าทางทีวี ร้อยละ 32.7
รองลงมาระบุว่า หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ความรู้เพิ่มเติมร้อยละ
19.9 และคุยกับเพื่อน พ่อแม่ ญาติ หรือคนที่อยู่ห่างไกล ได้สะดวก โดยไม่ต้องเสียเงิน ร้อยละ 16.7
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. อุปกรณ์ที่เยาวชนใช้สำหรับหรับการเข้าถึงสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
มือถือ / Smart phone
69.4
Computer / notebook
25.3
Tablet (iPad/Galaxy Tab ฯลฯ)
5.3
 
 
             2. เวลาที่เยาวชนอยู่กับสื่อออนไลน์ / สังคมออนไลน์ เฉลี่ยต่อวัน

 
ร้อยละ
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน
32.6
ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
19.7
ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน
17.1
ประมาณ 9-10 ชั่วโมงต่อวัน
9.9
มากกว่า10 ชั่วโมงต่อวัน
9.0
ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
8.7
น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน
3.0
 
 
             3. วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
พูดคุย/chat
80.6
ดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ
53.4
ติดตามข่าวสารต่างๆ
49.2
โพสต์ข้อความ /comment/update status
47.0
เล่นเกมส์
38.7
ดูคลิป
35.2
หาข้อมูลต่างๆ หาแผนที่
32.0
ติดตาม ดารา นักร้อง (fan page)
22.6
ซื้อสินค้าออนไลน์
20.7
อื่นๆ อาทิ ขายสินค้าออนไลน์ สมัครสอบ ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
2.6
 
 
             4. ผลการเรียน หรือ ประสิทธิภาพในการทำงานหลังจากการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชน

 
ร้อยละ
เรียน/ทำงานดีขึ้น
23.3
เรียน/ทำงานเท่าเดิม
66.5
เรียน/ทำงานลดลง
10.2
 
 
             5. การใช้เวลาในการพูดคุย/ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวหลังจากการใช้สื่อออนไลน์
                 ของเยาวชน

 
ร้อยละ
พูดคุยกันมากขึ้น
17.3
พูดคุยกันเท่าเดิม
65.9
พูดคุยกันน้อยลง
16.8
 
 
             6. ความเห็นของเยาวชนต่อการติดสื่อออนไลน์ของตนเอง

 
ร้อยละ
ติด (จะต้องเล่นทุกวัน และต้องหาเวลา/โอกาสเล่นจนได้)
45.7
ไม่ติด (เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ ไม่ซีเรียส)
54.3
 
 
             7. ประโยชน์ที่เยาวชนได้จากการใช้สื่อออนไลน์มากที่สุด 5 อันดับแรก
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
รับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และไวกว่าทางทีวี
32.7
หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ความรู้เพิ่มเติม
19.9
คุยกับเพื่อน พ่อแม่ ญาติ หรือคนที่อยู่ห่างไกล ได้สะดวก โดยไม่ต้องเสียเงิน
16.7
ได้ความสนุกสนาน คลายเครียด ได้อยู่ในโลกส่วนตัว
13.0
หาข้อมูลทำรายงาน ติดต่องานสะดวกขึ้น สามารถส่งงานให้อาจารย์/ลูกค้าได้
ผ่านทางออนไลน์
9.9
 
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของเวลาในการใช้
สื่อออนไลน์ต่อวัน วัตถุประสงค์ในการใช้ ผลกระทบที่มีต่อการเรียนการทำงาน ตลอดจนการใช้เวลากับครอบครัว และประโยชน์ที่
ได้รับหลังจากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุ 15 – 24 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย
บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม หลักสี่ และห้วยขวาง และปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น1,186 คน เป็นเพศชายร้อยละ
48.8 และเพศหญิงร้อยละ 51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบ
เองโดยอิสระ (Open Form) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 12 - 16 กันยายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 กันยายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์

 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
578
48.8
             หญิง
608
51.2
รวม
1,186
100.0
อายุ:
 
 
             15 ปี - 17 ปี
355
29.9
             18 ปี – 21 ปี
453
38.2
             22 ปี – 24 ปี
378
31.9
รวม
1,186
100.0
การศึกษา:
 
 
             ม.ปลาย / ปวช.
459
38.7
             ปริญญาตรี / ปวส.
559
47.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
32
2.7
             จบการศึกษา / ไม่ได้ศึกษาต่อ
136
11.4
รวม
1,186
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776