หัวข้อ   “ อารมณ์ ความรู้สึก ของคนกรุงฯ ต่อสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ”
คนกรุงเทพฯ 48.7% เริ่มวิตกวลบ้างแล้วว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพฯอีก ในปีนี้
และกว่า 50 % ห่วงเรื่องความไม่สามัคคีกันของภาครัฐและกรุงเทพมหานคร หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีก
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่อาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,190 คน พบว่า
 
                 จากข่าวน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 48.7 เริ่มรู้สึก
วิตกกังวลบ้างแล้ว ว่าจะเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกในกรุงเทพฯ
มีเพียงร้อยละ 9.9 ที่รู้สึกวิตกกังวล
มาก ขณะที่ ร้อยละ 41.4 ไม่รู้สึกวิตกกังวลเลย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 คิดว่าน้ำน่าจะ
ท่วมอีกในปีนี้แต่คงไม่มากและไม่นานเท่าปี 54
ขณะที่ ร้อยละ 35.0 คิดว่าน้ำจะไม่ท่วม
กรุงเทพฯ แน่นอน
 
                 ส่วนความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ปีนี้ เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 54 นั้น คนกรุงเทพฯร้อยละ 50.2 เห็นว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมได้ดีกว่าปี 54
ร้อยละ 36.0 เห็นว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมได้เหมือนๆกับปี 54 และมีเพียง ร้อยละ 13.8 ที่
เห็นว่า รัฐบาลเตรียมพร้อมได้แย่กว่าปี 54
 
                  สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่กรุงเทพฯ คือ ความไม่สามัคคีกัน
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาครัฐและกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 50.3)
รองลงมาคือ การทุจริตคอร์รัปชั่น
จากงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 39.2) และความพร้อมในการรับมือเช่นการขุดลอกคูคลอง ประตูระบายน้ำ
และเครื่องสูบน้ำ (ร้อยละ 38.1)
 
                   ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ยังได้ทำการประเมินเปรียบเทียบความเชื่อมั่นที่มีต่อ รัฐบาลและกทม. ว่าจะสามารถ
ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯได้ พบว่าคนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ กทม. 5.96 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน) ซึ่งมากกว่าคะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล 0.27 คะแนน โดยให้คะแนนรัฐบาลเท่ากับ 5.69 คะแนน
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าบทเรียนที่คนส่วนใหญ่ได้รับจากน้ำท่วมเมื่อปี 54 และจะนำมาปรับใช้ หากเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ อีกในปีนี้ อันดับแรกคือ ยกของขึ้นชั้น 2 หรือขึ้นที่สูงให้หมด (ร้อยละ 20.0)
รองลงมา
คือ เตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ และกระสอบทรายกั้นน้ำ (ร้อยละ 19.8) และติดตามข้อมูลข่าวสารน้ำท่วมด้วยตนเองตลอด
เวลา เพื่อความไม่ประมาท โดยไม่หวังพึ่งรัฐเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 14.5)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ความวิตกกังวลว่ากรุงเทพฯ จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นอีก หลังจากดูข่าวน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ

 
ร้อยละ
รู้สึกวิตกกังวลมาก
9.9
เริ่มรู้สึกวิตกกังวลบ้างแล้ว
48.7
ไม่รู้สึกวิตกกังวลเลย
41.4
 
 
             2. เมื่อถามว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ เหมือนเมื่อปี 54 หรือไม่ พบว่า

 
ร้อยละ
คิดว่าน่าจะท่วมและคงจะหนักกว่าปี 54
3.0
คิดว่าน่าจะท่วมเหมือนกับปี 54
8.0
คิดว่าน่าจะท่วมอีกแต่คงไม่มากและนานเหมือนปี 54
54.0
คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่กรุงเทพ ฯ แน่นอน
35.0
 
 
             3. ความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 54

 
ร้อยละ
เตรียมพร้อมได้ดีกว่าปี 54
50.2
เตรียมพร้อมได้เหมือนๆกับปี 54
36.0
เตรียมพร้อมได้แย่กว่าปี 54
13.8
 
 
             4. เรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่ กทม.

 
ร้อยละ
ความไม่สามัคคีกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาครัฐและ กทม.
50.3
การทุจริตคอร์รัปชั่น จากงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
39.2
ความพร้อมในการรับมือ เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ปัญหาประตูระบายน้ำ ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ
38.1
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
35.4
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและถูกวิธี รวมถึงการบูรณาการทุกภาคส่วน
33.7
การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน
22.6
ความพร้อมของประชาชนหากเกิดน้ำท่วมจริง
21.5
 
 
             5. ความเชื่อมั่นที่มีต่อ รัฐบาลและกทม. ว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 และสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯได้

 
ระดับความเชื่อมั่น
(เต็ม 10 คะแนน)
รัฐบาล
5.69
กรุงเทพมหานคร
5.96
 
 
             6. บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่จะนำมาใช้ หากมีเหตุการณ์น้ำท่วมจริง
                 ใน กทม. 5 อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุงเอง)

 
ร้อยละ
เตรียมขนของขึ้นชั้นบน หรือ ขึ้นที่สูงให้หมด
20.0
เตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ และกระสอบทรายกั้นน้ำ
19.8
ติดตามข้อมูลข่าวสาร น้ำท่วมด้วยตนเองตลอดเวลา
เพื่อความไม่ประมาท โดยไม่หวังพึ่งรัฐเพียงอย่างเดียว
14.5
เตรียมอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่อื่นเช่นบ้านเพื่อน บ้านญาติ ก่อนน้ำจะมา
หรือไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว
11.7
ให้หน่วยงานภาครัฐเร่งระบายน้ำไปยังคูคลองต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ขุดลอกคูคลอง และตรวจดูเครื่องสูบน้ำให้ใช้การได้อยู่เสมอ
7.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึงทัศนคติที่มีต่อการ
รับทราบข่าวน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ความกังวลในด้านต่างๆ ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เรื่องการ
บริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการนำบทเรียนที่ได้จากน้ำท่วมครั้งที่แล้วมาใช้ หากเกิดน้ำท่วมจริงใน กทม. ปีนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขต
ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางเขน บางคอแหลม
บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ
สวนหลวง สะพานสูง สาทร หนองแขม และหนองจอก ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,190 คน เป็นชายร้อยละ 49.7 และหญิง
ร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้
นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 3 ตุลาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
592
49.7
             หญิง
598
50.3
รวม
1,190
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
311
26.1
             26 – 35 ปี
302
25.4
             36 – 45 ปี
277
23.3
             46 ปีขึ้นไป
300
25.2
รวม
1,190
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
762
64.1
             ปริญญาตรี
373
31.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
55
4.5
รวม
1,190
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
105
8.8
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
360
30.3
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
262
22.0
             เจ้าของกิจการ
50
4.2
             รับจ้างทั่วไป
182
15.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
82
6.9
             นักศึกษา
117
9.8
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
32
2.7
รวม
1,190
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776