หัวข้อ   “ คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ”
 
คะแนนนิยมนายอภิสิทธิ์นำนางสาวยิ่งลักษณ์ เช่นเดียวกับคะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ที่นำพรรคเพื่อไทย
หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ 46% ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะถอน
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจริง และ 41% เสนอให้ยุบสภาฯ
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,122 คน ในหัวข้อ
“คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” พบว่า
 
                 คะแนนนิยมนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านอยู่ที่ร้อยละ 34.8
เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 3.1 (จากเดิมร้อยละ 31.7)

ขณะที่คะแนนนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อยู่ที่ร้อยละ 26.7 ลดลงถึงร้อยละ
13.7 (จากเดิมร้อยละ 40.4)
 
                 ด้านคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่า พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยม
ร้อยละ 37.2 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 4.8 (จากเดิมร้อยละ 32.4)

ส่วนพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมร้อยละ 28.2 ลดลงถึง ร้อยละ 12.8 (จากเดิมร้อยละ 41.0)
 
                 เมื่อถามความเห็นประชาชนด้วยข้อคำถามที่ว่า “สถานการณ์ ณ วันนี้ รัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ควรยุบสภาฯ หรือไม่” ประชาชนร้อยละ 41.1 เห็นว่า “ควรยุบสภาฯ”
ขณะที่ร้อยละ 38.7 เห็นว่าไม่ควร
ที่เหลือร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่า“ท่านเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถอนและไม่
เสนอกฎหมาย นิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้” ร้อยละ 46.2 บอกว่า “ไม่เชื่อ” ขณะที่ร้อยละ 27.0
บอกว่า “เชื่อ” ที่เหลือร้อยละ 26.8 บอกว่า “ไม่แน่ใจ”
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง
                 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”


 
สำรวจเมื่อ
มิ.ย. 56
( ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 56
( ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
( ร้อยละ)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
40.4
26.7
-13.7
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
31.7
34.8
+3.1
คนอื่นๆ / ไม่แน่ใจ / ไม่รู้
27.9
38.5
+10.6
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกพรรคใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
มิ.ย. 56
( ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 56
( ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง

( ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
41.0
28.2
-12.8
พรรคประชาธิปัตย์
32.4
37.2
+4.8
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.8
0.8
เท่าเดิม
พรรคภูมิใจไทย
0.6
0.7
+0.1
พรรคพลังชล
0.6
0.6
เท่าเดิม
พรรครักประเทศไทย
0.6
1.2
+0.6
พรรคอื่นๆ
0.6
2.3
+1.7
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
23.4
29.0
+5.6
 
 
             3. ความเห็นต่อข้อคำถาม “สถานการณ์ ณ วันนี้ รัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ควรยุบสภาหรือไม่ ”

 
ร้อยละ
เห็นว่าควร
41.1
เห็นว่าไม่ควร
38.7
ไม่แน่ใจ
20.2
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถาม “ท่านเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถอนและไม่เสนอ
                 กฎหมายนิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้”

 
ร้อยละ
เชื่อ
27.0
ไม่เชื่อ
46.2
ไม่แน่ใจ
26.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้าน
                  2. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
                  3. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองด้วยการยุบสภาฯ
                  4. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการแถลงถอนกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาล
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,122 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.5 และเพศหญิงร้อยละ 48.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  7 - 8 พฤศจิกายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 พฤศจิกายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
577
51.5
             หญิง
545
48.5
รวม
1,122
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
150
13.4
             26 – 35 ปี
273
24.3
             36 – 45 ปี
280
25.0
             46 – 55 ปี
228
20.3
             56 ปีขึ้นไป
191
17.0
รวม
1,122
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
716
63.8
             ปริญญาตรี
342
30.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
64
5.7
รวม
1,122
100.0
อาชีพ:    
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
122
10.9
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
221
19.7
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
252
22.5
             รับจ้างทั่วไป
181
16.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
100
8.9
             นักศึกษา
67
6.0
             เกษตรกร
134
11.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
45
4.0
รวม
1,122
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776