หัวข้อ   “ คนกรุงคิดอย่างไรกับการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส. ”
คนกรุงเทพฯ กว่า 60% กังวลมากต่อสถานการณ์บ้านเมืองหากปิดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเรื่องการจราจรจะส่งผล
กระทบมากที่สุด ส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลที่มาจากคนกลางปฏิรูปบ้านเมืองก่อนการเลือกตั้ง และไม่เห็น
ด้วยกับการรัฐประหาร
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “คนกรุงคิดอย่างไรกับการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส.”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจำนวน 1,021 คนพบว่า
คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 กังวลมากถึงมากที่สุด
ต่อสถานการณ์บ้านเมือง หากกลุ่ม กปปส. ปิดพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะที่ร้อยละ 39.6 กังวลน้อย
ถึงน้อยที่สุด
 
                 ส่วนความเห็นต่อเรื่องที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดหากปิดพื้นที่กรุงเทพฯ
คือ การจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 37.3)
รองลงมาคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน การท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.5) และการปะทะกันของผู้ชุมนุม กลุ่ม กปปส. กลุ่ม นปช.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต (ร้อยละ 19.3) ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการประกาศ
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะช่วยลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดพื้นที่กรุงเทพฯ
ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 เห็นว่าช่วยไม่ได้
มีเพียงร้อยละ 14.8 ที่เห็นว่าช่วยได้
และร้อยละ 35.0 ไม่แน่ใจ
 
                  สำหรับความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “การลาออกจากการเป็นนายกฯ
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ จะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองได้
มากน้อยเพียงใด” ร้อยละ 45.0 เชื่อว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ร้อยละ 38.9
เชื่อว่าช่วยได้มาก และร้อยละ16.1 เชื่อว่าจะแย่ลงกว่าเดิม และเมื่อถามต่อว่า “หากยังมี
การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. สถานการณ์ทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้ง
จะเป็นอย่างไร” ร้อยละ 44.4 เห็นว่าไม่แตกต่างไปจากปัจจุบัน
รองลงมาร้อยละ 25.5
เห็นว่าจะแย่ลงกว่าปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 14.4 ที่เห็นว่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ที่เหลือร้อยละ 15.7
ยังไม่แน่ใจ
 
                  ด้านความเห็นในเรื่องการปฏิรูป ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.7 อยากให้ปฏิรูปก่อนในประเด็นหลักๆ ให้แล้ว
เสร็จใน 1 ปี แล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง
ในจำนวนนี้ร้อยละ 34.2 อยากได้รัฐบาลที่มาจากคนกลางมาบริหารประเทศไป
พลางๆ ก่อน และร้อยละ 7.5 อยากได้รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ ขณะที่ร้อยละ 27.3 อยากให้เลือกตั้งก่อนแล้ว
ค่อยปฏิรูปในประเด็นหลักๆ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน ทั้งนี้ร้อยละ 14.4 ยังไม่เห็นรูปแบบการปฏิรูป
ที่เหมาะสมในตอนนี้ และร้อยละ 16.6 ที่ยังไม่แน่ใจ
 
                   สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงจนถึงที่สุด ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการ
รัฐประหารของทหาร” ร้อยละ 42.1 ไม่เห็นด้วย
ขณะที่ร้อยละ 38.5 เห็นด้วย และร้อยละ 19.4 ยังไม่แน่ใจ
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมือง หากกลุ่ม กปปส. ปิดพื้นที่กรุงเทพฯ
 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 24.2 และมากร้อยละ 36.2)
60.4
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 24.7 และน้อยที่สุดร้อยละ 14.9)
39.6
 
 
             2. ความเห็นต่อเรื่องที่จะส่งผลกระทบมากที่สุด หากปิดพื้นที่กรุงเทพฯ

 
ร้อยละ
การจราจรและการเดินทาง
37.3
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว
22.5
การปะทะกันของผู้ชุมนุม กลุ่ม กปปส. กลุ่ม นปช. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาจทำให้
มีผู้เสียชีวิต
19.3
การขาดรายได้ ที่จะเลี้ยงชีพ
11.7
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.7
เกิดการปฏิวัติ
2.5
 
 
             3. ความเห็นต่อการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะช่วยลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการปิด
                 พื้นที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่

 
ร้อยละ
เห็นว่าได้
14.8
เห็นว่าไม่ได้
50.2
ไม่แน่ใจ
35.0
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “การลาออกจากการเป็นนายกฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ จะช่วยลด
                 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด”

 
ร้อยละ
เชื่อว่าช่วยได้มาก
38.9
เชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
45.0
เชื่อว่าจะแย่ลงกว่าเดิม
16.1
 
 
             5. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากยังมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. สถานการณ์ทางการเมืองไทย
                 หลังจากการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร”

 
ร้อยละ
ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
14.4
ไม่แตกต่างจากปัจจุบัน
44.4
แย่ลงกว่าปัจจุบัน
25.5
ไม่แน่ใจ
15.7
 
 
             6. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูปรูปแบบใดต่อไปนี้ ”

 
ร้อยละ
ปฏิรูปก่อนในประเด็นหลักๆ ให้แล้วเสร็จใน 1 ปี แล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง
โดย
รัฐบาลที่มาจากคนกลาง
ร้อยละ 34.2
 
รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์
ร้อยละ 7.5
41.7
เลือกตั้งก่อนแล้วปฏิรูปในประเด็นหลักๆ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน
27.3
ยังไม่เห็นรูปแบบที่เหมาะสมในตอนนี้
14.4
ไม่แน่ใจ
16.6
 
 
             7. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงจนถึงที่สุด ท่านเห็นด้วย
                 หรือไม่กับการรัฐประหารของทหาร”

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
38.5
ไม่เห็นด้วย
42.1
ไม่แน่ใจ
19.4
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความกังวลและผลกระทบต่อสถานการณ์บ้านเมือง หากกลุ่ม กปปส. ปิดพื้นที่กรุงเทพฯ
                 2. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการปิดพื้นที่
                     กรุงเทพฯได้หรือไม่
                 3. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการลาออกจากการเป็นนายกฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ จะช่วยลดความรุนแรง
                     ทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด
                 4. เพื่อสะท้อนความเห็นที่มีต่อการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อยุติความขัดแย้ง
                 5. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อแนวทางการปฏิรูป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
24 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางแค บางบอน บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน พระนคร ภาษีเจริญ ยานาวา
ราษฎร์บูรณะ วัฒนา สะพานสูง สาทรและหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,021 คน เป็นชายร้อยละ 51.4
และหญิงร้อยละ 48.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 3 - 6 มกราคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 มกราคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
525
51.4
             หญิง
496
48.6
รวม
1,021
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
246
24.1
             26 – 35 ปี
279
27.3
             36 – 45 ปี
231
22.6
             46 ปีขึ้นไป
265
26.0
รวม
1,021
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
492
48.2
             ปริญญาตรี
451
44.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
78
7.6
รวม
1,021
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
103
10.1
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
315
30.8
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
212
20.8
             เจ้าของกิจการ
60
5.9
             รับจ้างทั่วไป
147
14.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
50
4.9
             นักศึกษา
120
11.8
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
14
1.3
รวม
1,021
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776