หัวข้อ   “ คนไทยกับการเข้าสู่ ยุคทีวีดิจิตอล ”
ประชาชน 73.8% คาดว่าเนื้อหารายการในทีวีดิจิตอลน่าจะมีคุณภาพดีขึ้นกว่าระบบเดิม
โดยอยากให้มีรายการประเภท ข่าว สารคดี บันเทิง มากที่สุด
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล จำนวน 1,199 คน เรื่อง “คนไทย
กับการเข้าสู่ ยุคทีวีดิจิตอล”
พบว่า
 
                  การเตรียมตัวของประชาชน เพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบ
ดิจิตอล ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.6 ระบุว่า ปัจจุบันใช้เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม อยู่แล้ว
ทำให้สามารถ ดูทีวีระบบดิจิตอลได้เลย
รองลงมาร้อยละ 10.2 ใช้วิธีซื้อกล่องแปลง
สัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box) และร้อยละ 5.2 ใช้วิธีซื้อทีวีใหม่รุ่นที่รับสัญญาณ
ระบบดิจิตอลได้ ขณะที่ ประชาชนร้อยละ 41.0 ระบุว่า ยังไม่ได้เตรียมตัวโดยจะดูระบบ
เดิมไปก่อน
 
                  ส่วนการรับทราบว่า กสทช. จะมีการแจกคูปองไปพร้อมกับบิล
ค่าไฟฟ้า เพื่อนำไปซื้อกล่อง Set Top Box หรือใช้เป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอล
แก่ประชาชนนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.1 บอกว่า ยังไม่ทราบ
ขณะที่ร้อยละ 45.9
บอกว่า ทราบแล้ว
 
                  เมื่อถามถึงคูปองมูลค่า 1,000 บาท ที่คาดว่าทาง กสทช.จะแจก
ให้แก่ประชาชนนั้นเหมาะสมหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 เห็นว่าเป็นมูลค่าที่
เหมาะสมแล้ว
ขณะที่ ร้อยละ 40.9 บอกว่าไม่เหมาะสม
 
                  ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 40.9 มีความมั่นใจว่า ประเทศไทยจะสามารถออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล
ได้ครอบคลุมทั้งประเทศอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2560
ขณะที่ร้อยละ 31.8 ไม่มั่นใจ ที่เหลือร้อยละ 27.3 ยังไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่าเนื้อหารายการต่างๆ โดยรวมของทีวีดิจิตอลที่มีจำนวนช่องมากขึ้น คาดว่าจะมีคุณภาพ
เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับรายการทีวีแบบเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.8 คาดว่าคุณภาพ
น่าจะดีขึ้น
รองลงมาร้อยละ 19.1 คาดว่าคุณภาพน่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 7.1 คาดว่าคุณภาพน่าจะลดลง
 
                  สำหรับรายการที่ประชาชนอยากให้มีออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ
รายการประเภทข่าว (ร้อยละ 21.1)
รองลงมาคือ รายการประเภทสารคดี (ร้อยละ 16.5) และรายการประเภทบันเทิง
ละคร (ร้อยละ 16.1)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. การเตรียมตัวของประชาชนเพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล

 
ร้อยละ
ใช้เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว สามารถดูทีวีดิจิตอลได้เลย
43.6
ซื้อกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box)
10.2
ซื้อทีวีใหม่รุ่นที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้
5.2
 
ยังไม่ได้เตรียมตัว/ดูระบบเดิมไปก่อน
41.0
 
 
             2. การรับทราบว่า กสทช. จะมีการแจกคูปองไปพร้อมกับบิลค่าไฟฟ้าเพื่อนำไปซื้อกล่อง
                 Set Top Box/เป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลแก่ประชาชน

 
ร้อยละ
ทราบ
45.9
ไม่ทราบ
54.1
 
 
             3. คูปองมูลค่า 1,000 บาท ที่คาดว่า กสทช.จะแจกให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่

 
ร้อยละ
เหมาะสมแล้ว
59.1
ไม่เหมาะสม
( โดยระบุว่า ควรจะให้มากกว่านี้ ร้อยละ 37.5 และควรจะให้น้อยกว่านี้ ร้อยละ 3.4 )
40.9
 
 
             4. ความมั่นใจว่า ประเทศไทยจะสามารถออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ทั้งประเทศอย่างเต็มรูปแบบได้
                 ภายในปี 2560

 
ร้อยละ
มั่นใจ
40.9
ไม่มั่นใจ
31.8
ไม่แน่ใจ / ไม่ออกความเห็น
27.3
 
 
             5. เนื้อหารายการต่างๆ โดยรวมของทีวีดิจิตอลที่มีจำนวนช่องมากขึ้น คาดว่าจะมีคุณภาพเป็นอย่างไร
                 เมื่อเทียบกับรายการทีวีแบบเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง

 
ร้อยละ
คาดว่าคุณภาพน่าจะดีขึ้น
73.8
คาดว่าคุณภาพน่าจะเหมือนเดิม
19.1
คาดว่าคุณภาพน่าจะลดลง
7.1
 
 
             6. ประเภทรายการที่ท่านอยากรับชมมากที่สุด เมื่อมีการออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอล

 
ร้อยละ
รายการข่าว
21.1
รายการสารคดี
16.5
รายการบันเทิง /ละคร
16.1
รายการภาพยนตร์ไทย/ต่างประเทศ
15.1
รายการกีฬา
10.8
รายการเกมส์โชว์
7.5
รายการการ์ตูน/รายการ เด็ก
6.9
รายการเรียลลิตี้โชว์
5.1
อื่นๆ เช่น การศึกษา ธรรมะ รับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ
0.9
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัว
ของประชาชนเพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล ความเห็นต่อการแจกคูปองเพื่อนำไปซื้อกล่องแปลงสัญญาณ
ดิจิตอล รวมถึงความครอบคลุมในเชิงพื้นที่ของการออกอากาศระบบดิจิตอลในประเทศไทย และประเภทรายการที่
อยากให้มีในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,199 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.5
และเพศหญิงร้อยละ 51.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 1-6 พฤษภาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 พฤษภาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
581
48.5
             หญิง
618
51.5
รวม
1,199
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
305
25.4
             26 – 35 ปี
310
25.9
             36 – 45 ปี
295
24.6
             46 – 55 ปี
289
24.1
รวม
1,199
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
674
56.2
             ปริญญาตรี
464
38.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
61
5.1
รวม
1,199
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
125
10.4
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
339
28.3
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
275
22.9
             เจ้าของกิจการ
73
6.1
             รับจ้างทั่วไป
144
12.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
88
7.3
             นักเรียน นักศึกษา
129
10.8
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
26
2.2
รวม
1,199
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776