หัวข้อ   “ อารมณ์แฟนบอลหลังจบรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 ”
แฟนบอล 80% ได้ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบแรก บอกยกเลิกเคอร์ฟิว
ทำให้บรรยากาศการชมบอลโลกคึกคักมากขึ้น ชี้สเปนตกรอบทำแฟนบอลผิดหวังมากที่สุด แต่ 76% บอกมี
ความสุขและคุ้มค่าที่ได้ดูบอลครบ 64 แมตช์ โดยกว่า 80% ชี้บอลโลกช่วยคลายเครียดทางการเมืองได้มาก
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 หลังจากจบการแข่งขันรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น
ของแฟนฟุตบอลชาวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่อง “อารมณ์แฟนบอล
หลังจบรอบแรกฟุตบอลโลก 2014” ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,140 คน
พบว่า
 
                  แฟนบอลร้อยละ 80.0 ได้ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกที่ผ่านมา
ในจำนวนนี้ร้อยละ 33.1 บอกว่าชมเฉพาะ
ทีมใหญ่/ทีมเต็ง รองลงมาร้อยละ 23.7 ชมเกือบทุกคู่ทุกวัน และร้อยละ 23.2
ชมเฉพาะทีมที่เชียร์ ส่วนผู้ที่ติดตามเฉพาะข่าวผลการแข่งขัน/ไม่ชมการถ่ายทอดสด
เนื่องจากต้องทำงานหรือเรียนมีจำนวนร้อยละ 20.0
 
                  เมื่อถามว่าหลังจาก คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวบรรยากาศการชม
ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก คึกคักเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 79.6
เห็นว่าคึกคักเพิ่มขึ้นมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 20.4 เห็นว่าคึกคักเพิ่มขึ้นน้อยถึง
น้อยที่สุด
 
                  เมื่อถามต่อกว่าการตกรอบแรกของทีมชาติใดที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง
หรือเสียใจมากที่สุด ร้อยละ 46.6 บอกว่าการตกรอบของทีมชาติสเปน

รองลงมาร้อยละ 35.5 บอกว่าอังกฤษตกรอบ และร้อยละ 13.1 บอกว่า อิตาลีตกรอบ
นอกจากนี้เมื่อถามว่าทีมชาติใดจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 หลังจาก
ผ่านรอบแรก แฟนบอลร้อยละ 38.7 คาดว่า บราซิลจะได้แชมป์
รองลงมาคือ
เยอรมัน (ร้อยละ 23.6) และฮอลแลนด์ (ร้อยละ 20.1)
 
                 สำหรับความเห็นต่อการเล่นพนันฟุตบอล ภายหลัง คสช. สั่งห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
ทุกประเภท แฟนบอลส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 เห็นว่ายังมีการเล่นพนันเหมือนเดิม
ขณะที่ร้อยละ 42.9 เห็นว่ามีการ
เล่นพนันน้อยลง
 
                  เมื่อถามถึงความสุขที่แฟนบอลและคนไทยได้รับจากการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ผ่านฟรีทีวี
ทั้ง 64 แมตช์ คุ้มค่าหรือไม่กับงบประมาณ 427 ล้านบาทที่จ่ายไป ร้อยละ 76.3 บอกว่าคุ้มค่า
ขณะที่ร้อยละ 23.7
บอกว่าไม่คุ้มค่า
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งขันอยู่ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากบรรยากาศ
ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 82.1 บอกว่าช่วยได้มาก
ขณะที่ร้อยละ 11.8 บอกว่า
ช่วยได้น้อย และร้อยละ 6.1 บอกว่าช่วยไม่ได้เลย ยังเครียดเหมือนเดิม
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. การติดตามรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
ชมการถ่ายทอดสด
โดย
ชมเกือบทุกคู่ทุกวัน
ร้อยละ 23.7
 
ชมเฉพาะทีมใหญ่ / ทีมเต็ง
ร้อยละ 33.1
 
ชมเฉพาะทีมที่เชียร์
ร้อยละ 23.2
80.0
ติดตามเฉพาะข่าวผลการแข่งขัน / ไม่ชมการถ่ายทอดสดเพราะต้องทำงานหรือเรียน
20.0
 
 
             2. หลังจาก คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว บรรยากาศการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
                 คึกคักเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยเพียงใด


 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 18.5 และมากร้อยละ 61.1)
79.6
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 18.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 1.8)
20.4
 
 
             3. การตกรอบแรกฟุตบอลโลกของทีมชาติใดที่ทำให้รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจมากที่สุด

 
ร้อยละ
สเปนตกรอบ
46.6
อังกฤษตกรอบ
35.5
อิตาลีตกรอบ
13.1
โปรตุเกสตกรอบ
4.8
 
 
             4. หลังจากผ่านรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 ทีมชาติใดที่คาดว่าจะได้แชมป์ (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
บราซิล
38.7
เยอรมัน
23.6
ฮอลแลนด์
20.1
อาร์เจนตินา
10.3
ฝรั่งเศส
3.8
 
 
             5. การเล่นพนันฟุตบอลเป็นอย่างไร หลังจากที่ คสช. สั่งห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

 
ร้อยละ
เห็นว่ามีการเล่นพนันเหมือนเดิม
57.1
เห็นว่ามีการเล่นพนันน้อยลง
42.9
 
 
             6. ความสุขที่ท่านและคนไทยได้รับจากการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ผ่านฟรีทีวีทั้ง 64 แมตช์
                 คุ้มค่าหรือไม่กับงบประมาณ 427 ล้านบาทที่จ่ายไป


 
ร้อยละ
คุ้มค่า
76.3
ไม่คุ้มค่า
23.7
 
 
             7. ฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งขันอยู่ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากบรรยากาศทางการเมือง
                 ในช่วงก่อนหน้านี้ได้มากน้อยเพียงใด


 
ร้อยละ
ช่วยได้มาก
82.1
ช่วยได้น้อย
11.8
ช่วยไม่ได้เลย ยังเครียดเหมือนเดิม
6.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อทราบถึงสัดส่วนผู้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกที่ผ่านมา
                 2. เพื่อสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของแฟนบอลต่อการแข่งฟุตบอลโลก 2014 และทีมที่คาดว่าจะเป็นแชมป์
                     หลังผ่านการแข่งขันรอบแรก
                 3. เพื่อต้องการทราบถึงการเล่นการพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลก 2014 หลังยกเลิกเคอร์ฟิว
                 4. เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าที่ได้รับจากชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้ง 64 แมตช์
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากแฟนบอลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีการติดตามรับชมฟุตบอลโลก 2014 จากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
คลองเตย ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน
ป้อมปราบ พญาไท ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ และสะพานสูง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,140 คน
เป็นชายร้อยละ 88.6 และหญิงร้อยละ 11.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 25 - 27 มิถุนายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 28 มิถุนายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
1,010
88.6
             หญิง
130
11.4
รวม
1,140
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
300
26.3
             26 – 35 ปี
310
27.2
             36 – 45 ปี
282
24.7
             46 ปีขึ้นไป
248
21.8
รวม
1,140
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
710
62.3
             ปริญญาตรี
377
33.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
53
4.6
รวม
1,140
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
130
11.4
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
332
29.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
246
21.7
             เจ้าของกิจการ
16
1.4
             รับจ้างทั่วไป
235
20.6
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
22
1.9
             นักศึกษา
137
12.0
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
22
1.9
รวม
1,140
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776