หัวข้อ   “ คสช. กับการแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา และหวยใต้ดิน ”
ประชาชน 50.5 % ยังเห็นการขายลอตเตอรี่ราคาเกิน 92 บาทอยู่
51.9% เห็นว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ จะสามารถแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาได้
42.9% มั่นใจว่า คสช. แก้ปัญหาราคาลอตเตอรี่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
77.3% หนุนทำหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมาย
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน
พบว่า
 
                  ประชาชน ร้อยละ 46.4 ได้พบเห็นหรือซื้อลอตเตอรี่ประจำงวด
วันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ในราคา 95-100 บาท
รองลงมาร้อยละ 30.1 มีการขาย
ในราคา 85-90 บาท และ ร้อยละ 19.4 ขายในราคา 80 บาท มีเพียงร้อยละ 4.1 เท่านั้น
ที่พบเห็นการขายในราคา 105-120 บาท
 
                 ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 51.9 เห็นว่าหากมีการขายลอตเตอรี่ออนไลน์
ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้
ขณะที่ร้อยละ 22.0
คิดว่าแก้ไม่ได้ ที่เหลือร้อยละ 26.1 ยังไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามถึงความมั่นใจที่มีต่อ คสช. ว่าจะแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่
เกินราคาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 42.9 มั่นใจว่า
ทำได้
ขณะที่ร้อยละ 39.4 ไม่มั่นใจว่าทำได้ ที่เหลือร้อยละ 17.7 ไม่แน่ใจ
 
                 สำหรับความเห็นต่อการปราบปรามหวยใต้ดินในตอนนี้ว่าจะทำให้คนไทยเลิกเล่นหวยใต้ดินได้
หรือไม่นั้น ร้อยละ 51.1 เห็นว่าไม่สามารถทำให้คนไทยเลิกเล่นหวยใต้ดินได้ แต่คงลดจำนวนลง
รองลงมาร้อยละ
36.3 เห็นว่าจะมีการเล่นหวยใต้ดินเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 7.5 เท่านั้นที่เห็นว่าสามารถเลิกได้และหมดไป
เมื่อถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่หากมีการทำให้หวยใต้ดินถูกกฎหมายร้อยละ 77.3 บอกว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ
15.6 ไม่เห็นด้วย ที่เหลือร้อยละ 7.1 ไม่แน่ใจ
 
                 เมื่อถามถึงการรับรู้ว่าใครเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินในพื้นที่ร้อยละ 56.8 ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้ามือหวยตัวจริง
ขณะที่ร้อยละ 15.3 บอกว่าเป็นนักธุรกิจ คนร่ำรวย ร้อยละ 12.8 บอกว่าเป็นคนมี่สี (ตำรวจ ทหาร) และ ร้อยละ 9.9 บอกว่า
เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
 
                 สำหรับการเล่นหวยใต้ดินงวดที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 79.4 บอกว่าไม่ได้เล่นและไม่เคยเล่น
ขณะที่ร้อยละ 20.6 บอกว่าเล่น
 
                 สุดท้ายเมื่อถามเฉพาะผู้ที่เล่นหวยใต้ดินในงวดที่ผ่านมาถึงจำนวนเงินที่เล่น พบว่าร้อยละ 23.3
เล่นงวดละ 101-200 บาท
รองลงมาร้อยละ 20.8 เล่นงวดละไม่เกิน 100 บาท และร้อยละ 16.1 เล่นงวดละ
501 -1,000 บาท
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ประชาชน ซื้อหรือเห็น การจำหน่าย
                 ในราคาคู่ละกี่บาท  (ถามเฉพาะผู้ที่ ซื้อ/เห็นการจำหน่ายลอตเตอรี่)

 
ร้อยละ
จำหน่ายในราคาคู่ละ 80 บาท
19.4
จำหน่ายในราคาคู่ละ 85 - 90 บาท
30.1
จำหน่ายในราคาคู่ละ 95 - 100 บาท
46.4
จำหน่ายในราคาคู่ละ 105 - 120 บาท
4.1
 
 
             2. หากมีการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้หรือไม่

 
ร้อยละ
คิดว่าได้
51.9
คิดว่าไม่ได้
22.0
ไม่แน่ใจ
26.1
 
 
             3. ความมั่นใจที่มีต่อ คสช. ว่าจะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 
ร้อยละ
มั่นใจว่าทำได้
42.9
ไม่มั่นใจว่าทำได้
39.4
ไม่แน่ใจ
17.7
 
 
             4. ความเห็นต่อการปราบปรามหวยใต้ดินในตอนนี้ว่าจะทำให้คนไทยเลิกเล่นหวยใต้ดินได้หรือไม่

 
ร้อยละ
เลิกได้และหมดไป
7.5
เลิกไม่ได้ แต่คงลดจำนวนลง
51.1
มีการเล่นกันเหมือนเดิม
36.3
ไม่แน่ใจ
5.1
 
 
             5. ความเห็นต่อการทำหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมาย

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
77.3
ไม่เห็นด้วย
15.6
ไม่แน่ใจ
7.1
 
 
             6. เมื่อถามถึงคนที่เป็นเจ้ามือหวยในพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ พบว่า

 
ร้อยละ
ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้ามือจริงๆ
56.8
นักธุรกิจ ผู้ร่ำรวย
15.3
คนมีสี (ตำรวจ ทหาร)
12.8
นักการเมืองท้องถิ่น
9.9
นักเลงในพื้นที่
3.8
นักการเมืองระดับชาติ
1.4
 
 
             7. ความเห็นต่อการเล่นหวยใต้ดินในงวดที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
เล่น
20.6
ไม่ได้เล่น/ไม่เล่นอยู่แล้ว
79.4
 
 
             8. เมื่อถามเฉพาะผู้ที่เล่นหวยใต้ดินต่อว่า เล่นเป็นจำนวนเงินประมาณกี่บาท พบว่า

 
ร้อยละ
น้อยกว่า 100 บาท
20.8
101 - 200 บาท
23.3
201 – 300 บาท
15.0
301 – 400 บาท
2.5
401 – 500 บาท
6.3
501 -1,000 บาท
16.1
มากกว่า 1,000 บาท
16.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ราคาลอตเตอรี่ที่จำหน่ายอยู่
ในปัจจุบันหลัง คสช. ขอความร่วมมือไม่ให้ขายเกินราคา และความเห็นต่อการเล่นหวยใต้ดินและการปราบปราม เพื่อสะท้อน
มุมมองของประชาชนให้สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ
(Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7 - 8 กรกฎาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 14 กรกฎาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
623
51.5
             หญิง
587
48.5
รวม
1,210
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
198
16.4
             31 – 40 ปี
311
25.6
             41 – 50 ปี
335
27.7
             51 – 60 ปี
249
20.6
             61 ปีขึ้นไป
117
9.7
รวม
1,210
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
755
62.4
             ปริญญาตรี
346
28.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
109
9.0
รวม
1,210
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
182
15.0
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
234
19.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
225
18.6
             เจ้าของกิจการ
50
4.1
             รับจ้างทั่วไป
190
15.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
145
12.0
             นักศึกษา
35
2.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
149
12.3
รวม
1,210
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776