หัวข้อ   “ สิ่งที่ลูกตั้งใจทำให้แม่ในวันแม่ปีนี้ ”
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ สิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะทำถวายพระราชินีฯ
64.9% ไม่อายที่จะบอกรักแม่ตรงๆ ที่เหลือเลือกให้พวงมาลัยและบอกรักแม่ทาง line/facebook
ส่วนคำสอนของแม่ที่ลูกๆ จำได้ขึ้นใจคือ ให้เป็นคนดี ขยัน และประหยัด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นเด็กและเยาวชนเรื่อง “สิ่งที่ลูกตั้งใจทำให้แม่ในวันแม่ปีนี้” โดยเก็บข้อมูล
กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน
1,121 คน พบว่า
 
                  สิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในปีนี้มากที่สุดคือ
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม (ร้อยละ 36.7)
รองลงมาคือ
จุดเทียนชัยถวายพระพร (ร้อยละ 19.5) และ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน (ร้อยละ 18.3)
 
                 เมื่อถามถึงความกล้าที่จะบอกรักแม่ตรงๆ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 64.9 กล้าที่จะบอกรักแม่ตรงๆ
ขณะที่ร้อยละ 31.5 ไม่กล้าที่จะบอกรักแม่
ตรงๆ แต่เลือกที่จะบอกรักด้วยวิธีการอื่นๆ แทนคือ ร้อยละ 8.5 เลือกให้ดอกมะลิ/
พวงมาลัย
รองลงมาร้อยละ 7.0 ใช้วิธีบอกรักแม่ทาง Line / facebook และร้อยละ 6.4
ใช้วิธี ซื้อ/ให้ของที่แม่อยากได้
 
                 สำหรับกิจกรรมที่ลูกๆ อยากทำร่วมกับแม่ในวันหยุดยาวช่วงวันแม่ปีนี้ ร้อยละ 37.9 อยากไปทำบุญ
ที่วัดกับแม่
รองลงมาร้อยละ 31.3 อยากไปทานข้าวนอกบ้านกับแม่ และร้อยละ 27.0 อยากไปเที่ยว พักผ่อนต่างจังหวัดกับแม่
 
                  ด้านคำสอนของแม่ที่ลูกๆ จำขึ้นใจมากที่สุดนั้น เยาวชนร้อยละ 32.6 ระบุว่าแม่สอนให้เป็นคนดี
รองลงมาร้อยละ 19.5 แม่สอนขยันและอดทน และร้อยละ 18.5 แม่สอนให้ประหยัด รู้จักกิน รู้จักใช้
 
                 ทั้งนี้เรื่องที่เยาวชนเป็นห่วงแม่มากที่สุด คือ ร้อยละ 51.7 ห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายของแม่
รองลงมาร้อยละ 18.3 ห่วงเรื่องการทำงานหนัก พักผ่อนน้อย และร้อยละ 11.2 ห่วงเรื่องความเครียด คิดมาก
 
                  ส่วนพรที่ลูกๆ อยากขอให้แม่มากที่สุดในวันแม่ปีนี้ ร้อยละ 59.6 จะขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง
รองลงมา ร้อยละ 18.0 จะขอให้แม่มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ต้องการ และร้อยละ 15.3 จะขอให้แม่อายุยืน อยู่กับลูกไปนานๆ
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. สิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาส
                 วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในปีนี้ คือ


 
ร้อยละ
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม
36.7
จุดเทียนชัยถวายพระพร
19.5
ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน
18.3
ลงนามถวายพระพร
9.4
ทำบุญ ตักบาตร ถือศีล นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
9.4
อื่นๆ อาทิ ประดับธงชาติ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
6.7
 
 
             2. ความกล้าที่จะบอกรักแม่ตรงๆ ในวันแม่ปีนี้

 
ร้อยละ
กล้าบอกรักแม่ตรงๆ
64.9
ไม่กล้าบอกรักแม่ตรงๆ
โดยจะเลือกบอกรักแม่ผ่านทาง....
  ให้ดอกมะลิ/พวงมาลัย ร้อยละ 8.5
  Line / facebook ร้อยละ 7.0
  ซื้อ/ให้ของที่แม่อยากได้ ร้อยละ 6.4
  กอด / หอม แม่ ร้อยละ 3.9
  ให้การ์ดวันแม่ ร้อยละ 2.9
  ส่งSMS / MMS ร้อยละ 2.8
31.5
ทำตัวปกติไม่แสดงออกใดๆ
3.6
 
 
             3. กิจกรรมที่ลูกๆ อยากทำร่วมกับแม่ในวันหยุดยาวช่วงวันแม่ปีนี้ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ไปทำบุญที่วัดกับแม่
37.9
ไปทานข้าวนอกบ้านกับแม่
31.3
ไปเที่ยว พักผ่อน ต่างจังหวัดกับแม่
27.0
ทำอาหารมื้อพิเศษทานกันที่บ้าน
23.2
คุยโทรศัพท์กับแม่เพราะแม่อยู่ต่างจังหวัด
20.3
ทำตัวปกติ ไม่ทำกิจกรรมใดเป็นพิเศษ
7.0
 
 
             4. คำสอนของแม่ที่จำได้ขึ้นใจที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
เป็นคนดี
32.6
ขยัน และอดทน
19.5
ประหยัด รู้จักกิน รู้จักใช้
18.5
พี่น้องรักกัน อย่าทะเลาะกัน
9.6
ให้คบคนดี/เพื่อนดี
3.8
 
 
             5. จากสภาพสังคมในปัจจุบัน เรื่องที่เป็นห่วง หรือวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ปัญหาสุขภาพร่างกาย
51.7
ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย
18.3
เครียด คิดมาก
11.2
ปัญหาการเงิน / หนี้สิน
6.9
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
2.1
ไม่มีเรื่องที่ห่วง
7.1
 
 
             6. พรที่อยากขอให้แม่มากที่สุดในวันแม่ปีนี้ 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง
59.6
ให้แม่มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ต้องการ
18.0
ขอให้แม่อายุยืน อยู่กับลูกไปนานๆ
15.3
ขอให้แม่รวยๆ แม่จะได้สบายไม่ต้องทำงานหนัก
3.4
ขอให้แม่หายจากอาการป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้
1.4
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในปีนี้ กิจกรรมที่อยากทำร่วมกับแม่ในวันหยุดยาว
เรื่องที่ห่วงหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่ รวมถึงคำสอนของแม่ที่จำได้ขึ้นใจและพรที่อยากขอให้แม่ในปีนี้ ผลสำรวจที่ได้จะช่วย
สะท้อนมุมมองของประชาชนให้สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินน
โยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 15 – 25 ปี
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) และดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal) และและคำถามปลายเปิด (Open Ended) ซึ่งนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5 – 7 สิงหาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 สิงหาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
544
48.5
             หญิง
577
51.5
รวม
1,121
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 18 ปี
408
36.4
             19 – 21 ปี
392
35.0
             22 – 25 ปี
321
28.6
รวม
1,121
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมปลาย / ปวช.
377
33.6
             ปริญญาตรี / ปวส.
502
44.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
17
1.5
             จบการศึกษา / ทำงาน
225
20.1
รวม
1,121
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776