หัวข้อ   “ 3 เดือนกับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                ประชาชนสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่
”
ประชาชนให้คะแนนการทำหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ เฉลี่ย 7.76 เต็ม 10 คะแนน
โดยได้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจสูงสุด 8.39 คะแนน
80.5% พร้อมใจโหวต พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยวันที่ 22 สิงหาคมนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศครบ 3 เดือน
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนเรื่อง “3 เดือนกับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา ประชาชนสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,259 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้นำประเทศของหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านที่ทำการประเมิน ดังนี้
 
 
              
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
8.39
คะแนน
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
8.12
คะแนน
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
7.84
คะแนน
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.76
คะแนน
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
7.67
คะแนน
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ
6.79
คะแนน
เฉลี่ย
7.76
คะแนน
 
                 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในสมัยของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายกฯ อภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ เมื่อตอนบริหารประเทศครบ 2 ปี พบว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้คะแนนเพียง 4.94 คะแนน (ส.ค.56) ส่วนนายกฯ
อภิสิทธิ์ ได้คะแนนเพียง 4.44 คะแนน (ธ.ค.53) เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านที่ทำการประเมินพบว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศมากกว่าอดีตนายกรัฐมนตรี
ทั้ง 2 ท่าน ในทุกๆด้าน
 
                  เมื่อถามต่อด้วยข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะโหวตสนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.5 จะโหวตสนับสนุน
มีเพียง
ร้อยละ 8.0 เท่านั้น ที่โหวตไม่สนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 11.5 งดออกเสียง
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศของหัวหน้า คสช. พล.อ. ประยุทธ์
                 จันทร์โอชา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 7.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศ
ครบ 3 เดือน
หัวหน้า คสช.
(ส.ค.57)
ครบ 2 ปี
นายกฯ ยิ่งลักษณ์
(ส.ค. 56)
ครบ 2 ปี
นายกฯ อภิสิทธิ์
(ธ.ค. 53)
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
8.39
4.56
3.75
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศ
8.12
5.49
5.02
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ
7.84
4.82
4.53
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.76
4.98
4.86
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
7.67
4.78
4.18
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือโครงการใหม่ๆ
6.79
5.03
4.30
คะแนนเฉลี่ย
7.76
4.94
4.44
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะโหวตสนับสนุน
                 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”

 
ร้อยละ
สนับสนุน
80.5
ไม่สนับสนุน
8.0
งดออกเสียง
11.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
และการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคม
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 19 - 20 สิงหาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 21 สิงหาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
637
50.6
             หญิง
622
49.4
รวม
1,259
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
204
16.2
             31 – 40 ปี
324
25.7
             41 – 50 ปี
328
26.1
             51 – 60 ปี
278
22.1
             61 ปีขึ้นไป
125
9.9
รวม
1,259
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
783
62.2
             ปริญญาตรี
384
30.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
92
7.3
รวม
1,259
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
196
15.6
             ลูกจ้างเอกชน
335
26.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
461
36.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
67
5.3
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
156
12.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
30
2.4
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
13
1.0
รวม
1,259
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776