หัวข้อ   “ ประชาชนอยากเห็น ครม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างไร ”
ประชาชน 65.7% รับได้หาก ครม. มีทหารเป็นรัฐมนตรีมากกว่าครึ่ง ชี้เพราะทหารเป็นกลาง
68.4% เห็นว่าทหารควรดูกระทรวงเกี่ยวกับฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียว
โดย 81.1% อยากให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านเศรษฐกิจ
วอนรัฐบาลใหม่รีบแก้ปัญหาของแพง คอร์รัปชั่น และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง “ประชาชนอยากเห็น ครม.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างไร” พบว่า ประชาชนร้อยละ 78.6 เห็นด้วย
ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อีกตำแหน่ง
ขณะที่ร้อยละ 14.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 7.1 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่หาก ครม. ชุดใหม่ มีทหารเป็นรัฐมนตรี
มากกว่าครึ่ง” ร้อยละ 65.7 บอกว่า “เห็นด้วย” ในจำนวนนี้ร้อยละ 47.2
ให้เหตุผลว่า เพราะทหารเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และร้อยละ 18.5 ให้เหตุผลว่า
เพราะผู้นำเป็นทหาร ครม. ก็ควรมีทหารมากกว่า
ขณะที่ร้อยละ 34.3 บอกว่า
“ไม่เห็นด้วย” โดยให้เหตุผลว่าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลแต่ละกระทรวงมากกว่า อีกทั้ง
ยังทำให้ภาพลักษณ์ ครม. เป็นทหารควบคุม
 
                  สำหรับความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ทหาร
ทำหน้าที่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงเพียงอย่างเดียว” ร้อยละ 68.4
บอกว่า “เห็นด้วย”
ขณะที่ร้อยละ 27.5 บอกว่า “ไม่เห็นด้วย” และร้อยละ 4.1 ไม่แน่ใจ
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามต่อว่า รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเศรษฐกิจ ควรเป็นทหาร
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่ากัน ร้อยละ 81.1 เห็นว่าควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่า
ขณะที่
ร้อยละ 13.9 เห็นว่าควรเป็นทหารมากกว่า และร้อยละ 5.0 ไม่แน่ใจ
 
                  ส่วนความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “การบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูป และลดความแตกแยกของสังคม
ในปัจจุบัน จำเป็นหรือไม่ที่ทหารจะต้องทำหน้าที่ในกระทรวงต่างๆ หลายๆ กระทรวง” ร้อยละ 47.8 เห็นว่าจำเป็น

ขณะที่ร้อยละ 47.0 เห็นว่าไม่จำเป็น และร้อยละ 5.2 ไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ แก้ปัญหาเป็นอันดับแรกๆ
หลังจากจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วคือ ปัญหาค่าครองชีพ ข้าวของแพง (ร้อยละ 64.6)
รองลงมาคือปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น(ร้อยละ 51.4) และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ(ร้อยละ 44.3)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะควบตำแหน่ง
                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่ง”


 
ร้อยละ
เห็นด้วย
78.6
ไม่เห็นด้วย
14.3
ไม่เเน่ใจ
7.1
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่หาก ครม. ชุดใหม่ มีทหารเป็นรัฐมนตรีมากกว่าครึ่ง”

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลว่า เพราะทหารเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ร้อยละ 47.2
  เพราะผู้นำเป็นทหาร ครม.
ก็ควรมีทหารมากกว่า
ร้อยละ 18.5

65.7
ไม่เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลว่า

เพราะน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลแต่ละ
กระทรวงมากกว่า
ร้อยละ 21.9

  เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์เป็น
ทหารควบคุม
ร้อยละ 12.4

34.3
 
 
             3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ทหารทำหน้าที่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
                 กับฝ่ายความมั่นคงเพียงอย่างเดียว”

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
68.4
ไม่เห็นด้วย
27.5
ไม่เเน่ใจ
4.1
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเศรษฐกิจ
                 ควรเป็นทหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่ากัน”

 
ร้อยละ
ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่า
81.1
ควรเป็นทหารมากกว่า
13.9
ไม่เเน่ใจ
5.0
 
 
             5. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “การบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูป และลดความแตกแยกของสังคม
                 ในปัจจุบัน จำเป็นหรือไม่ที่ทหารจะต้องทำหน้าที่ในกระทรวงต่างๆ หลายๆ กระทรวง”


 
ร้อยละ
เห็นว่าจำเป็น
47.8
เห็นว่าไม่จำเป็น
47.0
ไม่เเน่ใจ
5.2
 
 
             6. เรื่องที่อยากให้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ แก้ปัญหาเป็นอันดับแรกๆ หลังจากจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาค่าครองชีพ ข้าวของแพง
64.6
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
51.4
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
44.3
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
38.9
ปัญหาความแตกแยกในสังคม สร้างความปรองดอง
28.6
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
27.7
ปัญหาการศึกษา การเรียนรู้
19.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 - เพื่อสะท้อนโฉมหน้า ครม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนอยากเห็น
                 - เพื่อสะท้อนเรื่องที่ประชาชนอยากให้ ครม. ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหา
                   เป็นอันดับต้นๆ หากมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 28 สิงหาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 สิงหาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
379
52.2
             หญิง
347
47.8
รวม
726
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
108
14.9
             31 – 40 ปี
183
25.2
             41 – 50 ปี
199
27.4
             51 – 60 ปี
151
20.8
             61 ปีขึ้นไป
85
11.7
รวม
726
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
485
66.9
             ปริญญาตรี
192
26.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
49
6.7
รวม
726
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
98
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
173
23.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
301
41.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
53
7.3
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
83
11.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
11
1.5
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
5
0.7
รวม
726
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776