หัวข้อ   “ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ”
ประชาชน 78.5% เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นค่อยๆ ดีขึ้น หลังพล.อ. ประยุทธ์ เป็นผู้นำประเทศ
73.9% ชื่นชม ครม. โปร่งใสกว่ายุคที่ผ่านมา 60.1% เชื่อมั่น สปช. ช่วยแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นได้
และหลังยุค พล.อ.ประยุทธ์ มี 44.2% ที่เชื่อว่าการคอร์รัปชั่นจะลดลง
แต่ 41.8% เห็นต่างว่าการคอร์รัปชั่นจะกลับมาเหมือนเดิม
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 6 กันยายนที่จะถึงนี้เป็น “วันต่อต้านการคอร์รัปชั่น
แห่งชาติ” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 1,045 คน
ผลสำรวจมีดังนี้
 
                  เมื่อทำการวัดทัศนคติการยอมรับการคอร์รัปชั่นของประชาชนด้วยข้อคำถาม
ที่ว่า “ท่านรับได้หรือไม่กับการทุจริตเล็กๆ น้อยๆ” ประชาชนร้อยละ 86.7 บอกว่า
รับไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง
ขณะที่ร้อยละ 12.2 รับได้เพราะใครๆ ก็ทำกัน
 
                  เมื่อถามความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าที่ผู้นำประเทศในช่วง
ที่ผ่านมา
ร้อยละ 78.5 เห็นว่าค่อยๆ ดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 13.4 เห็นว่าเหมือนเดิม มีเพียง
ร้อยละ 1.8 ที่เห็นว่าแย่ลง
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามต่อว่าภาพลักษณ์ของ ครม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ ครม. ยุคที่ผ่านมา ร้อยละ 73.9 เห็นว่าดีกว่าที่ผ่านมามาก
ขณะที่
ร้อยละ 13.8 เห็นว่าเหมือนเดิม มีเพียง ร้อยละ 2.2 ที่เห็นว่าแย่ลงกว่าที่ผ่านมา
 
                  สำหรับความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้ ร้อยละ 69.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 23.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย
ถึงน้อยที่สุด
 
                 ด้านความเชื่อมั่นต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น
ในเรื่องสำคัญๆ ต่อไปนี้
เรื่องการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เชื่อมั่นร้อยละ 60.3
ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 31.9
เรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เชื่อมั่นร้อยละ 58.1
ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 34.5
เรื่องโครงการประชานิยมที่เอื้อต่อการคอร์รัปชั่น
เชื่อมั่นร้อยละ 57.5
ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 33.3
เรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เชื่อมั่นร้อยละ 49.5
ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 40.6
เฉลี่ยรวม
เชื่อมั่นร้อยละ 56.3
ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 35.1
 
                 ส่วนความเชื่อมั่นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้สังคมไทยได้
ร้อยละ 60.1 เชื่อมั่น
ขณะที่ร้อยละ 29.6 ไม่เชื่อมั่น
 
                สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาหลัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ปัญหาการคอร์รัปชั่น
จะเป็นอย่างไร” ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 เชื่อว่าการคอร์รัปชั่นจะลดลงมาก
ขณะที่ร้อยละ 41.8 เชื่อว่าการคอร์รัปชั่น
จะกลับมาเหมือนเดิม
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านรับได้หรือไม่กับการทุจริตเล็กๆ น้อยๆ”

 
ร้อยละ
รับไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง
86.7
รับได้เพราะใครๆ ก็ทำกัน
12.2
ไม่แน่ใจ
1.1
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันเป็นอย่างไร หลังจาก
                 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าที่ผู้นำประเทศในช่วงที่ผ่านมา”

 
ร้อยละ
ค่อยๆ ดีขึ้น
78.5
เหมือนเดิม
13.4
แย่ลง
1.8
ไม่แน่ใจ
6.3
 
 
             3. ภาพลักษณ์ของ ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อเปรียบเทียบ
                 กับ ครม. ยุคที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
ดีกว่าที่ผ่านมามาก
73.9
เหมือนเดิม
13.8
แย่ลงกว่าที่ผ่านมา
2.2
ไม่แน่ใจ
10.1
 
 
             4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
                 ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้  (ปี 2556 ไทยติดอันดับโลกเรื่องการทุจริต โดยอยู่อันดับ
                 102 จาก 177 ประเทศทั่วโลก)


 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 60.7 และเชื่อมั่นมากที่สุด
  ร้อยละ 9.1)
69.8
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 20.1 และไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 3.5)
23.6
ไม่แน่ใจ
6.6
 
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นในเรื่อง
                 สำคัญๆ ต่อไปนี้ของสังคมไทย


เรื่อง
เชื่อมั่น
(ร้อยละ)
ไม่เชื่อมั่น
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
60.3
31.9
7.8
การปฏิรูปการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
58.1
34.5
7.4
โครงการประชานิยมที่เอื้อต่อการคอร์รัปชั่น
57.5
33.3
9.2
การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
49.5
40.6
9.9
เฉลี่ยรวม
56.3
35.1
8.6
 
 
             6. ความเชื่อมั่นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้สังคมไทยได้

 
ร้อยละ
เชื่อมั่น
60.1
ไม่เชื่อมั่น
29.6
ไม่แน่ใจ
10.3
 
 
             7. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาหลัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
                 ปัญหาการคอร์รัปชั่นจะเป็นอย่างไร”

 
ร้อยละ
เชื่อว่าการคอร์รัปชั่นจะลดลงมาก
44.2
เชื่อว่าการคอร์รัปชั่นจะกลับมาเหมือนเดิม
41.8
ไม่แน่ใจ
14.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 - เพื่อสะท้อนทัศนคติการยอมรับการคอร์รัปชั่นของประชาชน
                 - เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อตัวนายกรัฐมนตรี ครม. และ สปช. ในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 3 – 4 กันยายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 5 กันยายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
543
52.0
             หญิง
502
48.0
รวม
1,045
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
162
15.5
             31 – 40 ปี
258
24.7
             41 – 50 ปี
317
30.3
             51 – 60 ปี
214
20.5
             61 ปีขึ้นไป
94
9.0
รวม
1,045
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
653
62.5
             ปริญญาตรี
296
28.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
96
9.2
รวม
1,045
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
172
16.5
             ลูกจ้างเอกชน
230
22.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
414
39.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
68
6.5
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
129
12.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
17
1.6
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
13
1.2
รวม
1,045
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776