หัวข้อ   “ ความเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจกับการบรรลุผลของนโยบายเศรษฐกิจที่แถลงต่อ สนช. ”
นักเศรษฐศาสตร์ 51.3% เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
แต่ 44.9% เชื่อว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่นโยบายเศรษฐกิจที่ได้แถลงไว้ต่อ สนช. จะบรรลุผล
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผย ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27
แห่ง จำนวน 64 คน เรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจกับการบรรลุผลของนโยบาย
เศรษฐกิจที่แถลงต่อ สนช." โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 11–22 กันยายน ที่ผ่านมา
ผลสำรวจมีดังนี้
 
                  ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 51.3 มีความเชื่อมั่นในความรู้
ความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รองลงมาร้อยละ
19.2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 3.3 ไม่เชื่อมั่น ที่เหลือร้อยละ 26.2 ไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณา
เป็นรายบุคคลพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นักเศรษฐศาสตร์
ร้อยละ 73.4 มีความเชื่อมั่น
ส่วนรัฐมนตรี 3 ลำดับแรก (จาก 10 อันดับ)
ที่นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นมีดังนี้
 
 
 
              
อันดับ 1 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ
76.6
มีความเชื่อมั่น
อันดับ 2 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.กระทรวงพลังงาน ร้อยละ
65.6
มีความเชื่อมั่น
อันดับ 3 นายสมหมาย ภาษี รมว.กระทรวงการคลัง ร้อยละ
62.5
มีความเชื่อมั่น
 
                  เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของนโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) จะบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 44.9 เชื่อว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่นโยบาย
เศรษฐกิจที่แถลงไว้ต่อ สนช. จะบรรลุผล ซึ่งมีสัดส่วนพอๆ กับกลุ่มที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะบรรลุผลซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 44.5 โดยนโยบายที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะบรรลุผล มีดังนี้
 
อันดับ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมเช่น
โครงการรถไฟฟ้า โครงการขยายสนามบิน
ร้อยละ 78.1
เป็นไปได้มากที่จะบรรลุผล
อันดับ 2 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น
ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐาน
การผลิตระดับไร่นา
ร้อยละ 54.7
เป็นไปได้มากที่จะบรรลุผล
อันดับ 3 ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ เช่น ภาษีมรดก
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ร้อยละ 53.1
เป็นไปได้มากที่จะบรรลุผล
 
                  ส่วนนโยบายที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะบรรลุผล มีดังนี้

อันดับ 1 การแบ่งเขต (Zoning) พื้นที่ปลูกสินค้าเกษตร ร้อยละ 62.5
เป็นไปได้น้อยที่จะบรรลุผล
อันดับ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การผลิตระดับไร่นา
ร้อยละ 62.5
เป็นไปได้น้อยที่จะบรรลุผล
อันดับ 3 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 53.1
เป็นไปได้น้อยที่จะบรรลุผล
 
 
                 (โปรดพิจารณารายละเอียดผลสำรวจตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้)
 
             1. ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
รายชื่อรัฐมนตรี
เชื่อมั่น
ไม่ค่อย
เชื่อมั่น
ไม่
เชื่อมั่น
ไม่แน่ใจ/
ไม่ตอบ
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
73.4
17.2
1.6
7.8
อันดับ 1 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
76.6
14.1
3.1
6.2
อันดับ 2 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
รมว.กระทรวงพลังงาน
65.6
17.2
3.1
14.1
อันดับ 3 นายสมหมาย ภาษี
รมว.กระทรวงการคลัง
62.5
17.2
3.1
17.2
อันดับ 4 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม
56.3
10.9
1.6
31.2
อันดับ 5 นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
56.3
10.9
1.6
31.2
อันดับ 6 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
45.3
12.5
3.1
39.1
อันดับ 7 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42.2
21.9
4.7
31.2
อันดับ 8 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รมว.กระทรวงคมนาคม
37.5
29.7
3.1
29.7
อันดับ 9 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ
รมว.กระทรวงพาณิชย์
26.6
31.3
3.1
39.0
อันดับ 10 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รมว.กระทรวงแรงงาน
21.9
28.1
7.8
42.2
 
ภาพรวม
51.3
19.2
3.3
26.2
 
 
             2. ความเป็นไปได้ที่นโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
                 (สนช.) จะบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


คำแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ
การบรรลุผลของนโยบาย
เป็นไปได้
มาก
เป็นไปได้
น้อย
ไม่ตอบ/
ไม่แน่ใจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการขยายสนามบิน
78.1
17.2
4.7
2. ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา
54.7
34.4
10.9
3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ เช่น ภาษีมรดก
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
53.1
40.6
6.3
4. ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลง ให้สอดคล้องกับต้นทุน
ให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิดการใช้
อย่างฟุ่มเฟือย
45.3
45.3
9.4
5. บริหารจัดการหนี้สาธารณะที่มีจำนวนมากกว่า 700,000
ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณในการลงทุนพัฒนาประเทศ
ที่มากขึ้น
42.2
42.2
15.6
6. ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ทั้งในแง่การลดต้นทุน
การผลิตและดูแลราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำผิดปกติให้สูงขึ้น
ตามสมควร
42.2
46.9
10.9
7. แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมในบริเวณกว้าง
และท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่
และบางฤดูกาล
39.1
43.8
17.1
8. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs
31.3
53.1
15.6
9. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
35.9
62.5
1.6
10. การแบ่งเขต (Zoning) พื้นที่ปลูกสินค้าเกษตร
23.4
62.5
14.1
ภาพรวม
44.5
44.9
10.6
                 หมายเหตุ : กรุงเทพโพลล์รวบรวมจากคำแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงความเป็นไปได้ของนโยบายด้านเศรษฐกิจในการบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
ตามที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                  เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้าน
เศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำ
ของประเทศ จำนวน 27 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 11 – 22 กันยายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 กันยายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
36
56.3
             หน่วยงานภาคเอกชน
20
31.3
             สถาบันการศึกษา
8
12.4
รวม
64
100.0
เพศ:    
             ชาย
41
64.1
             หญิง
23
35.9
รวม
64
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
17
26.6
             36 – 45 ปี
27
42.2
             46 ปีขึ้นไป
20
31.2
รวม
64
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
4.7
             ปริญญาโท
43
67.2
             ปริญญาเอก
18
28.1
รวม
64
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
9
14.1
             6 - 10 ปี
20
31.3
             11 - 15 ปี
9
13.9
             16 - 20 ปี
12
18.8
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
14
21.9
รวม
64
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776