หัวข้อ   “ คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังจัดตั้งรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ”
หลังจัดตั้งรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น ขณะที่พรรคเพื่อไทยลดลง
ทั้งนี้ร้อยละ 66.4 อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อย
โดยปัญหาที่อยากให้ปฏิรูปแล้วเสร็จภายใน 1 ปีคือ คอร์รัปชั่น เศรษฐกิจ ความแตกแยก
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังจัดตั้งรัฐบาล
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 1,170 คน พบว่า
 
                  คะแนนนิยมนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่
ร้อยละ 24.0 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ร้อยละ 5.6 (จากเดิม
ร้อยละ 18.4)
ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่
ร้อยละ 22.3 ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 4.5 (จากเดิมร้อยละ 26.8)
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามความเห็นว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือก
พรรคการเมืองใด” ร้อยละ 27.4 บอกว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ (เพิ่มขึ้น
จากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 8.4)
รองลงมาร้อยละ 23.5 บอกว่าจะเลือกพรรค
เพื่อไทย (ลดลงร้อยละ 5.8) และร้อยละ 2.8 บอกว่าจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3)
 
                  ด้านความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทำงาน
เป็นอย่างไร” ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 อยากให้ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า
1 ปี
ขณะที่ร้อยละ 33.6 อยากให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าปัญหาที่อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน
1 ปีมากที่สุดคือ ปัญหาการคอร์รัปชั่น (ร้อยละ 30.8) รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (ร้อยละ 30.1)
และปัญหาความแตกแยกในสังคม (ร้อยละ 19.8)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะสนับสนุน ใคร เป็นนายกรัฐมนตรี”

 
สำรวจเมื่อ มี.ค.57
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ ก.ย.57
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
18.4
24.0
+5.6
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26.8
22.3
-4.5
คนอื่น/ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
54.8
53.7
-1.1
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ มี.ค.57
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ ก.ย.57
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
29.3
23.5
-5.8
พรรคประชาธิปัตย์
19.0
27.4
+8.4
พรรคชาติไทยพัฒนา
2.5
2.8
+0.3
พรรคภูมิใจไทย
0.7
0.9
+0.2
พรรคพลังชล
0.8
0.4
-0.4
พรรครักประเทศไทย
1.1
2.2
+1.1
พรรคอื่นๆ
2.6
4.3
+1.7
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
44.0
38.5
-5.5
 
 
             3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลา
                 การทำงานเป็นอย่างไร”

 
ร้อยละ
อยากให้ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี
66.4
อยากให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง
33.6
 
 
             4. ปัญหาที่อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีมากที่สุด

 
ร้อยละ
ปัญหาการคอร์รัปชั่น
30.8
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
30.1
ปัญหาความแตกแยกในสังคม
19.8
ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้
6.6
ปัญหาการศึกษา การเรียนรู้
6.4
ปัญหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.3
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์
                 2. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
                 3. เพื่อสะท้อนระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 4. เพื่อสะท้อนปัญหาที่อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 18 กันยายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 กันยายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
591
50.5
             หญิง
579
49.5
รวม
1,170
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
178
15.2
             31 – 40 ปี
336
28.7
             41 – 50 ปี
298
25.5
             51 – 60 ปี
264
22.6
             61 ปีขึ้นไป
94
8.0
รวม
1,170
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
767
65.5
             ปริญญาตรี
326
27.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
77
6.6
รวม
1,170
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
170
14.5
             ลูกจ้างเอกชน
298
25.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
455
38.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
84
7.2
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
118
10.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
25
2.1
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
16
1.4
รวม
1,170
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776