หัวข้อ   “ ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย ”
ประชาชน 88.2% เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง 67.4% ชี้ภัยแล้งรุนแรงสุดเท่าที่เคยเจอมา
72.5% กังวลจะกระทบรายได้ ข้าวของแพง
วอนรัฐแก้ปัญหาให้จริงจังกว่านี้ 56.9% เชื่ออนาคตจัดการภัยแล้งและน้ำท่วมได้แน่
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ภัยแล้ง
ในประเทศไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,133 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 67.4 เห็นว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน
รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
ขณะที่ร้อยละ 27.7 เห็นว่าไม่ค่อยรุนแรงมากนัก
และร้อยละ 3.0 เห็นว่าไม่รุนแรงเลย
 
                  สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในปีนี้พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 68.4 เห็นว่ามาจากปัญหาจากภัยธรรมชาติ
รองลงมาร้อยละ 68.0 มาจาก
การตัดไม้ทำลายป่า และร้อยละ 28.3 มาจากการบริหารจัดการน้ำไม่ดี
 
                 เมื่อถามว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันมีผลกระทบทำให้กังวล
ในเรื่องใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 กังวลว่า จะกระทบรายได้/การทำเกษตร
/พืชผลเสียหาย
รองลงมาร้อยละ 49.5 กังวลว่าข้าวของจะราคาแพงขึ้น/ราคาสินค้า
เกษตรแพงขึ้น และร้อยละ 49.0 กังวลว่าจะไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 
                 ส่วนการเตรียมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 มีการเตรียม
ป้องกันและรับมือไว้แล้ว โดย จะ ใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 78.2) รองลงมาคือ ซื้อถังไว้กักเก็บน้ำ
(ร้อยละ 20.1) และกักตุนน้ำไว้อุปโภคบริโภค(ร้อยละ 16.4)
ขณะที่ร้อยละ 11.8 ไม่มีการเตรียมป้องกันรับมือ
เพราะคิดว่าไม่น่าจะขาดน้ำ
 
                  เมื่อถามว่า “คิดว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสจะเจอปัญหาน้ำประปาไม่ไหลจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ครั้งนี้หรือไม่” ร้อยละ 58.1 คิดว่าน่าจะมีโอกาส
ขณะที่ร้อยละ 34.0 คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาส ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เฉพาะผู้ตอบที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.4 คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาส
ขณะที่ร้อยละ 45.0
คิดว่าน่าจะมีโอกาส
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามต่อว่า “จากข่าวที่นักวิชาการเตือนภัยแล้ง จะทำให้คนไทยขาดน้ำกินถึงสิ้นปี”
ประชาชนร้อยละ 49.0 คิดว่าไม่น่ากังวลเลยเพราะเป็นไปไม่ได้
ขณะที่ร้อยละ 46.1 คิดว่าน่ากังวลเพราะอาจจะ
เกิดขึ้นจริง
 
                 สำหรับความเห็นต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 49.5 เห็นว่ารัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามากกว่านี้
ขณะที่ร้อยละ 43.2 เห็นว่ารัฐบาลจริงจังและพยายาม
แก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถแล้ว
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึง
ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.9 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.4
เชื่อมั่น
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 12.7 ยังไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
67.4
ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก
27.7
ไม่รุนแรงเลย
3.0
ไม่แน่ใจ
1.9
 
 
             2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในปีนี้
                
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
68.4
การตัดไม้ทำลายป่า
68.0
การบริหารจัดการน้ำไม่ดี
28.3
การใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง
23.9
 
 
             3. สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันมีผลกระทบทำให้กังวลในเรื่องใดมากที่สุด
                
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
กระทบรายได้/การทำเกษตร/พืชผลเสียหาย
72.5
ข้าวของราคาแพงขึ้น /ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น
49.5
ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
49.0
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
39.5
การกักตุนสินค้า/สินค้าขาดแคลน
23.0
 
 
             4. การเตรียมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง

 
ร้อยละ
มีการเตรียมป้องกันและรับมือ
           โดย ใช้น้ำอย่างประหยัดขึ้น ร้อยละ 78.2
  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ซื้อถังไว้กักเก็บน้ำ ร้อยละ 20.1
  กักตุนน้ำไว้อุปโภคบริโภค ร้อยละ 16.4
88.2
ไม่มีการเตรียมป้องกันรับมือ คิดว่าไม่น่าจะขาดน้ำ
11.8
 
 
             5. ข้อคำถาม “ท่านคิดว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสจะเจอปัญหาน้ำประปาไม่ไหลจากสถานการณ์ภัยแล้ง
                   ครั้งนี้หรือไม่”

 
ร้อยละ
น่าจะมีโอกาส
58.1
ไม่น่าจะมีโอกาส
34.0
ไม่แน่ใจ
7.9
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ตอบที่อาศัยในกรุงเทพฯ พบว่า
       น่าจะมีโอกาส
45.0
         ไม่น่าจะมีโอกาส
50.4
ไม่แน่ใจ
4.6
 
 
             6. ข้อคำถาม “จากข่าวที่นักวิชาการเตือนภัยแล้ง จะทำให้คนไทยขาดน้ำกินถึงสิ้นปี
                   ท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์ดังกล่าว”

 
ร้อยละ
คิดว่าไม่น่ากังวลเลยเพราะเป็นไปไม่ได้
49.0
คิดว่าน่ากังวลเพราะอาจจะเกิดขึ้นจริง
46.1
ไม่แน่ใจ
4.9
 
 
             7. ความเห็นต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
ร้อยละ
เห็นว่ารัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามากกว่านี้
49.5
เห็นว่ารัฐบาลจริงจังและพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถแล้ว
43.2
ไม่แน่ใจ
7.3
 
 
             8. ความเชื่อมั่นต่อการจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลในอนาคต

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 43.5 และเชื่อมั่นมากที่สุดร้อยละ 13.4)
56.9
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 22.0 และเชื่อมั่นน้อยที่สุดร้อยละ 8.4)
30.4
ไม่แน่ใจ
12.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
                 - เพื่อสะท้อนความจริงจังในการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 - เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการจัดการปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมในอนาคต
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 15-16 กรกฎาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 18 กรกฎาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
578
51.0
             หญิง
555
49.0
รวม
1,133
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
136
12.0
             31 – 40 ปี
280
24.7
             41 – 50 ปี
313
27.6
             51 – 60 ปี
264
23.3
             61 ปีขึ้นไป
140
12.4
รวม
1,133
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
771
68.0
             ปริญญาตรี
293
25.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
69
6.1
รวม
1,133
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
147
13.0
             ลูกจ้างเอกชน
247
21.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
323
28.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
4.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
134
11.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
26
2.3
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
14
1.2
             เกษตรกร
188
16.6
รวม
1,133
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776