หัวข้อ   “ สิ่งที่ลูกตั้งใจทำเพื่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ ”
ประชาชน 63.8% ระบุบรรยากาศ Bike for Mom ในจังหวัดต่างๆ คึกคัก
65.5 % จะสวมเสื้อสีฟ้าถวายพระราชินีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
60.8% ขอพรให้แม่สุขภาพแข็งแรง/ไม่เจ็บไม่ไข้
และการให้ดอกมะลิ พวงมาลัย เป็นวิธีที่ลูกนิยมใช้เพื่อบอกรักแม่มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “สิ่งที่ลูกตั้งใจทำเพื่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ” โดยเก็บข้อมูล
จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,257 คน พบว่า
 
                  ประชาชนร้อยละ 63.8 ระบุว่าบรรยากาศการจัดงาน Bike for Mom”
หรือ “ปั่นเพื่อแม่” ในจังหวัดที่อาศัยอยู่มีความคึกคัก ชาวบ้านตื่นเต้น หาซื้อเสื้อ
สีฟ้า เตรียมจักรยาน
รองลงมาร้อยละ 21.1 ระบุว่า บรรยากาศเงียบๆ ไม่ค่อยคึกคัก และ
ร้อยละ 15.1 ไม่แน่ใจ
 
                  ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 65.5 ตั้งใจจะสวมเสื้อสีฟ้าเพื่อถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้

รองลงมาร้อยละ 59.5 ตั้งใจจะทำบุญ ตักบาตร ถือศีล นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และร้อยละ 54.2 ตั้งใจจะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
 
                  สำหรับวิธีบอกรักแม่ในปีนี้นั้น ร้อยละ 23.3 เลือกบอกรักด้วยวิธีมอบดอกมะลิ พวงมาลัย รองลงมา
ร้อยละ 21.6 เลือกบอกรักด้วยวิธีโทรศัพท์บอกรักแม่ และร้อยละ 17.3 เลือกบอกรักด้วยวิธีกราบแม่
 
                  ส่วนสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อแม่มากที่สุดคือ จะทำตัวเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีเพื่อแม่ และไม่ทำให้แม่เสียใจ
(ร้อยละ 39.0)
รองลงมา คือ จะดูแลแม่ให้ดี ให้แม่มีความสุขที่สุด (ร้อยละ 24.0) และจะให้เงินแม่ ซื้อของให้แม่
(ร้อยละ 10.0)
 
                  เมื่อถามถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกับแม่ในวันแม่ปีนี้พบว่า ร้อยละ 47.6 จะทานข้าวกับแม่ รองลง
มาร้อยละ 33.8 จะพาแม่ไปทำบุญ และร้อยละ 23.7 จะอยู่บ้านกับแม่
 
                  ทั้งนี้พรที่อยากขอให้แม่มากที่สุดในวันแม่ปีนี้นั้น ร้อยละ 60.8 ขอพรให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง/
ไม่เจ็บไม่ไข้
รองลงมาร้อยละ 30.2 ขอให้แม่มีอายุยืนอยู่กับลูกไปนานๆ และร้อยละ 4.0 ขอให้แม่มีความสุขสมหวังทุกสิ่ง
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
             1. บรรยากาศการจัดงาน Bike for Mom” หรือ “ปั่นเพื่อแม่” จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 
ร้อยละ
คึกคัก ชาวบ้านตื่นเต้น หาซื้อเสื้อสีฟ้า เตรียมจักรยาน
63.8
เงียบๆ ไม่ค่อยคึกคัก
21.1
ไม่รู้ ไม่แน่ใจ
15.1
 
 
             2. สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิม
                 พระชนมพรรษาในปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
สวมใส่เสื้อสีฟ้า
65.5
ทำบุญ ตักบาตร ถือศีล นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
59.5
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
54.2
ประดับธงชาติ
32.4
ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
28.3
ลงนามถวายพระพร
28.1
ร่วมปั่นจักรยาน (Bike for Mom)
16.5
อื่นๆ อาทิ ทำความสะอาดชุมชน บริจาคเลือด เป็นต้น
6.8
 
 
             3. วิธีบอกรักแม่ในปีนี้

 
ร้อยละ
ให้ดอกมะลิ/พวงมาลัย
23.3
โทรศัพท์บอกรักแม่ (อยู่คนละที่กัน)
21.6
กราบแม่
17.3
ให้ของที่แม่อยากได้ (surprise)
11.2
กอด/หอมแม่
9.1
พูดบอกรักแม่
7.1
ไลน์ (Line) / facebook
2.1
ให้การ์ดวันแม่
1.7
อื่นๆ พาไปทานข้าว กลับไปหาแม่ พาไปเที่ยว เป็นต้น
3.0
ทำตัวปกติไม่แสดงออกใดๆ
3.6
 
 
             4. สิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อแม่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
จะทำตัวเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีเพื่อแม่ และไม่ทำให้แม่เสียใจ
39.0
จะดูแลแม่ให้ดี ให้แม่มีความสุขที่สุด
24.0
จะให้เงินแม่ ซื้อของให้แม่
10.0
จะพาแม่ไปเที่ยว ไปทำบุญ
6.1
จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อแม่
4.5
 
 
             5. กิจกรรมที่ลูกๆ อยากทำร่วมกับแม่ในวันแม่ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
ทานข้าวร่วมกับแม่
47.6
พาแม่ไปทำบุญ
33.8
อยู่บ้านกับแม่
23.7
พาแม่ไปเที่ยว/ผักผ่อน
16.7
ปั่นจักรยานกับแม่
1.4
อื่นๆ อาทิ พาแม่ไปดูหนัง ปลูกป่า เป็นต้น
3.6
ไม่ได้อยู่กับแม่/แม่อยู่ต่างจังหวัด
23.8
 
 
             6. พรที่อยากขอให้แม่มากที่สุดในวันแม่ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
สุขภาพแข็งแรง/ไม่เจ็บไม่ไข้
60.8
มีอายุยืนอยู่กับลูกไปนานๆ
30.2
มีความสุขสมหวังทุกสิ่ง
4.0
สุขภาพจิตดี/อารมณ์แจ่มใส
2.5
มีเงินมีทองใช้ ร่ำรวย
1.1
อื่นๆ อาทิ ไม่ต้องทำงานหนัก หายจากอาการป่วย เป็นต้น
1.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ บรรยากาศการจัดงานปั่นเพื่อแม่ ในแต่ละจังหวัด
รวมถึงการบอกรักแม่ กิจกรรมที่จะทำร่วมกับแม่ รวมถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อแม่ และพรที่อยากขอให้แม่
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมได้รับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended) แล้วได้นำแบบสอบ
ถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5-6 สิงหาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 สิงหาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
601
47.8
             หญิง
656
52.2
รวม
1,257
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
182
14.5
             31 – 40 ปี
269
21.4
             41 – 50 ปี
356
28.3
             51 – 60 ปี
287
22.8
             61 ปีขึ้นไป
163
13.0
รวม
1,257
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
822
65.4
             ปริญญาตรี
349
27.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
86
6.8
รวม
1,257
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
183
14.6
             ลูกจ้างเอกชน
299
23.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
477
37.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
56
4.5
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
187
14.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
36
2.9
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
18
1.4
รวม
1,257
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776