หัวข้อ   “ ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี) ”
ครบ 1 ปีรัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์พอใจผลงานด้านเศรษฐกิจลดลง (ได้ 5.32 จากเต็ม 10)
ประเมินรายคนพบ ผู้ว่า ธปท. ได้สูงสุด 7.05 คะแนน นายกรัฐมนตรีได้ 6.42 คะแนน
รมว.ท่องเที่ยวฯ ได้ Top 6.12 คะแนน ส่วน รมว.พาณิชย์สอบตกและได้น้อยสุด 4.52 คะแนน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ด้วยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงาน
ครบ 1 ปี กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
จึงได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน
59 คน เรื่อง “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี)”
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า
 
                  นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาโดยให้คะแนน 5.32 คะแนน (จากเต็ม 10) ลดลงจาก
การสำรวจครั้งก่อนที่ได้ 5.62 คะแนน แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่ารัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ (ได้ 4.08 คะแนน) และสูงกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ (ได้ 5.12 คะแนน)

โดยการประเมินครั้งนี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ได้คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการ
ค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท (5.98 คะแนน) และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านการ
เติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (GDP) (4.57 คะแนน)
 
                 สำหรับการประเมินผลงานนายกรัฐมนตรีโดยภาพรวม พบว่า พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้คะแนน 6.42 คะแนน (จากเต็ม 10)
ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ได้
6.62 คะแนน
 
                  ในส่วนของผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พบว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุด 6.12 คะแนน และเป็นรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในทีมเศรษฐกิจที่คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสำรวจ
ครั้งก่อนที่ได้ 5.83 คะแนน ขณะที่มีรัฐมนตรีที่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งจำนวน 4 คนได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รมว.คมนาคม (ได้ 4.91 คะแนน) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน (ได้ 4.80 คะแนน) นายปีติพงศ์ พี่งบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ได้ 4.64 คะแนน) ขณะที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.พาณิชย์ (ได้ 4.52 คะแนน) ได้คะแนน
ต่ำสุด
 
                  สำหรับ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์ประเมินให้คะแนนผลงาน
สูงสุดเท่ากับ 7.05 คะแนน ซึ่งปรับลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่ได้ 7.54
 
 
                 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
             1. ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันและที่ผ่านมา

รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์
ยิ่งลักษณ์
ยิ่งลักษณ์
พล.อ. ประยุทธ์
พล.อ. ประยุทธ์
ช่วงเวลาที่สำรวจ
พ.ค. 54
เม.ย. 55
มิ.ย. 56
ก.พ. 58
ส.ค. 58
ผลงานด้านเศรษฐกิจ
(เต็ม 10)
5.12
3.83
4.08
5.62
5.32
ผลงานของนายกรัฐมนตรี
(เต็ม 10)
-
-
3.66
6.62
6.42
 
 
             2.ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจภาพรวมของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
คะแนน
ก.พ. 58
(เต็ม 10)
คะแนน
ส.ค. 58
(เต็ม 10)
ผลงาน (ร้อยละ)
ไม่ตอบ/
ไม่ทราบ
ดี
เยี่ยม
ดี
พอใช้
แย่
แย่
มาก
1.การเติบโตของเศรษฐกิจ
   ในภาพรวม(GDP)
5.19
4.57
0.0
3.4
74.6
20.3
0.0
1.7
2.การบริหารจัดการค่าเงินบาท
     /เสถียรภาพค่าเงินบาท
6.51
5.98
1.7
42.4
42.4
8.5
0.0
5.1
3.การแก้ปัญหา/ดูแลเสถียรภาพ
   ของราคาสินค้า
5.23
4.91
1.7
20.3
54.2
16.9
5.1
1.7
4.การบริหารจัดการราคาพลังงาน
6.04
5.91
5.1
42.4
39.0
6.8
5.1
1.7
5.การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
5.63
5.88
1.7
39.0
40.7
10.2
0.0
8.5
6.การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
   ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ
5.25
5.13
0.0
25.4
55.9
10.2
5.1
3.4
7.การสร้างสรรค์โครงการ
   เศรษฐกิจต่างๆ
5.48
4.82
0.0
22.0
49.2
22.0
3.4
3.4
รวม
5.62
5.32
1.5
27.8
50.8
13.6
2.7
3.6
 
 
             3.ประเมินผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลนายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
คะแนน
ก.พ. 58
(เต็ม 10)
คะแนน
ส.ค. 58
(เต็ม 10)
ผลงาน (ร้อยละ)
ไม่ตอบ/
ไม่ทราบ
ดี
เยี่ยม
ดี
พอใช้
แย่
แย่
มาก
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
    นายกรัฐมนตรี
6.62
6.42
8.5
47.5
35.5
5.1
1.7
1.7
2. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
   รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ
6.07
5.34
0.0
30.5
52.5
13.6
1.7
1.7
3. นายสมหมาย ภาษี
    รมว.คลัง
5.41
5.08
1.7
27.1
50.8
13.6
6.8
0.0
4. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ
      รมว.พาณิชย์
5.20
4.52
0.0
6.8
69.4
15.3
5.1
3.4
5. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
    รมว.อุตสาหกรรม
5.61
5.19
1.7
16.9
62.7
6.8
3.4
8.5
6. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
      รมว.พลังงาน
6.15
5.47
1.7
30.5
55.9
5.1
5.1
1.7
7. นายปีติพงศ์ พี่งบุญ ณ อยุธยา
    รมว.เกษตรและสหกรณ์
5.37
4.64
0.0
13.6
57.6
16.9
5.1
6.8
8. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
    รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
5.83
6.12
8.5
35.5
44.1
3.4
3.4
5.1
9. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
    รมว.แรงงาน
5.26
4.80
0.0
11.9
57.5
11.9
3.4
15.3
10. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
    รมว.คมนาคม
5.49
4.91
0.0
22
54.2
11.9
6.8
5.1
รวม รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์
5.69
5.25
4.3
23.6
52.6
10.1
4.1
5.3
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
      ผู้ว่าการธนาคาร
      แห่งประเทศไทย
7.54
7.05
15.3
50.8
22
5.1
0.0
6.8
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1. เพื่อสะท้อนความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
                 2. เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
 
กลุ่มตัวอย่าง:
                 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำ
ของประเทศ จำนวน 27 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนำภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 25 สิงหาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 สิงหาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
28
47.5
             หน่วยงานภาคเอกชน
19
32.2
             สถาบันการศึกษา
10
16.9
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
เพศ:    
             ชาย
36
61.0
             หญิง
21
35.6
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
6
10.2
             36 – 45 ปี
31
52.5
             46 ปีขึ้นไป
20
33.9
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
2
3.4
             ปริญญาโท
42
71.2
             ปริญญาเอก
13
22.0
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
3
5.1
             6 - 10 ปี
12
20.3
             11 - 15 ปี
17
28.8
             16 - 20 ปี
9
15.3
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
16
27.1
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776