analyticstracking
หัวข้อ   “ ความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ”
นักเศรษฐศาสตร์เชื่อมั่นผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่ 62.4%
ระบุสิ่งที่ต้องทำทันทีหลังรับตำแหน่งคือ รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท
สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 “ดร.วิรไท สันติประภพ” จะเข้าปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กร
ชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 59 คน เรื่อง “ความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่”
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17 – 25 สิงหาคม
2558 ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์เชื่อมั่น “ดร.วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยคนใหม่ อยู่ที่ร้อยละ 62.4 โดยมีความเชื่อมั่นมากที่สุดในด้าน
ความซื่อสัตย์ การยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ (ร้อยละ 73.6) ส่วนความเชื่อมั่น
ด้านอื่นๆ มีดังนี้
  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ร้อยละ 69.0
  การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ร้อยละ 63.6
  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรม ความคิดใหม่ๆ ร้อยละ 61.0
  ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ร้อยละ 57.9
  การเข้าถึงประชาชน เข้าใจประชาชน ร้อยละ 49.4
 
                 สำหรับสิ่งที่อยากให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ทำทันทีที่รับตำแหน่ง คือ
 
  อันดับ 1 รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท
  อันดับ 2

สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน สื่อสารกับประชาชนในเรื่องนโยบาย
และเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆ
  อันดับ 3


ประสานนโยบายการเงินและการคลังเพื่อทำเศรษฐกิจให้เติบโต กระตุ้นการลงทุน
กระตุ้นการบริโภค รวมถึงการช่วยเหลือ SMEs ชาวไร่ชาวสวน ผู้มีรายได้น้อย
และควรเน้นการทำงานเชิงรุก
 
 
                 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
             1.ความเชื่อมั่นที่มีต่อ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ “ดร.วิรไท สันติประภพ”

ความเชื่อมั่นด้าน..
ร้อยละ
ค่าความ
เชื่อมั่น
ค่าร้อยละ
เชื่อมั่น
มาก
ค่อนข้าง
เชื่อมั่น
ไม่ค่อย
เชื่อมั่น
ไม่เชื่อมั่น
เลย
ไม่ตอบ/
ไม่ทราบ
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
63.6
11.9
64.4
13.6
3.4
6.7
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
69.0
22.0
59.3
11.9
1.7
5.1
3. ด้านความเป็นอิสระ ปราศจาก
   การแทรกแซง
57.9
15.3
40.7
28.8
5.1
10.1
4. ด้านความซื่อสัตย์ การยึดผลประโยชน์
   ของประเทศชาติ
73.6
32.2
44.1
13.6
0.0
10.1
5. ด้านการเข้าถึงประชาชน เข้าใจประชาชน
49.4
5.1
35.6
44.1
3.4
11.8
6. ด้านการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรม
   ความคิดใหม่ๆ
61.0
8.5
62.7
13.6
5.1
10.1
รวม
62.4
15.8
51.1
20.9
3.1
9.1
 
 
             2.สิ่งที่อยากให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ทำทันทีที่รับตำแหน่ง ”

อันดับ 1
รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท
อันดับ 2
สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน สื่อสารกับประชาชนในเรื่องนโยบาย
และเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆ
อันดับ 3
ประสานนโยบายการเงินและการคลังเพื่อทำเศรษฐกิจให้เติบโต กระตุ้นการลงทุน กระตุ้นการบริโภค
รวมถึงการช่วยเหลือ SMEs ชาวไร่ชาวสวน ผู้มีรายได้น้อย และควรเน้นการทำงานเชิงรุก
อันดับ 4
ทบทวนนโยบาย Inflation targeting ว่ายังจำเป็นหรือเหมาะสมอยู่หรือไม่
อันดับ 5
อื่นๆ คือดูแลเรื่องการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์/ปรับองค์กร ธปท. ให้มีประสิทธิภาพขึ้น
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1. เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่
                 2. เพื่อทราบสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ควรทำทันทีที่รับตำแหน่ง
 
กลุ่มตัวอย่าง:
                 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำ
ของประเทศ จำนวน 27 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนำภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 25 สิงหาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 17 กันยายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
28
47.5
             หน่วยงานภาคเอกชน
19
32.2
             สถาบันการศึกษา
10
16.9
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
เพศ:    
             ชาย
36
61.0
             หญิง
21
35.6
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
6
10.2
             36 – 45 ปี
31
52.5
             46 ปีขึ้นไป
20
33.9
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
2
3.4
             ปริญญาโท
42
71.2
             ปริญญาเอก
13
22.0
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
3
5.1
             6 - 10 ปี
12
20.3
             11 - 15 ปี
17
28.8
             16 - 20 ปี
9
15.3
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
16
27.1
             ไม่ระบุ
2
3.4
รวม
59
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776