หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
ครบ 1 ปีรัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ 5.94 คะแนน (จากเต็ม 10) ลดลงจากครั้งก่อน
ส่วนคะแนนการทำหน้าที่นายกฯ ได้ 7.11 คะแนน ลดลงจากครั้งก่อนเช่นกัน
ประชาชน 63.1 %สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แต่เสียงสนับสนุนลดลงจากครั้งก่อน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 1 ปี กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,053 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจใน การบริหารงานของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 5.94 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 6 เดือน
ที่ได้ 6.20 คะแนน และรอบ 3 เดือนที่ได้ 6.52 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาล
ได้คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย 6.78 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.18 คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านที่มีคะแนน
ปรับลดลงมากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยลงลงจากเดิม 0.64 คะแนน
 
                 สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย
7.11 คะแนน
ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 6 เดือนที่ได้ 7.26 คะแนน และรอบ
3 เดือนที่ได้ 7.43 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนมากที่สุด
ในด้าน ความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ 7.80 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้าน ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ 5.82 คะแนน และยังเป็นด้าน
ที่มีคะแนนปรับลดลงมากที่สุด
 
                  เมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมากับความคาดหวังเมื่อทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนร้อยละ 41.1 ระบุว่าผลงานดีกว่าที่คาดหวังไว้
รองลงมา
ร้อยละ 30.9 ระบุว่า ผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 11.7 เห็นว่าผลงานแย่กว่าที่คาดหวังไว้ ที่เหลือร้อยละ 16.3
ระบุว่าไม่ได้คาดหวังไว้
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 จะออกเสียง
สนับสนุน
ขณะที่ร้อยละ 19.5 จะไม่ออกเสียงสนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 17.4 งดออกเสียง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทำงานครบ 6 เดือนรัฐบาล พบว่า เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 5.6 และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำสุดนับจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
 
 
                  โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ
 
ครบ 3 เดือน รัฐบาล
ครบ 6 เดือน รัฐบาล
ครบ 1 ปี รัฐบาล
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ด้านการบริหารจัดการ
และการบังคับใช้กฎหมาย
6.96
6.57
6.78
+0.21
ด้านความมั่นคงของประเทศ
7.30
7.11
6.47
-0.64
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.42
6.12
5.95
-0.17
ด้านการต่างประเทศ
6.01
5.60
5.32
-0.28
ด้านเศรษฐกิจ
5.89
5.58
5.18
-0.4
คะแนนเฉลี่ย
6.52
6.20
5.94
-0.26

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 7.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมิน
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 3 เดือน
นายกรัฐมนตรี
ครบ 6 เดือน
นายกรัฐมนตรี
ครบ 1 ปี
นายกรัฐมนตรี
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
8.04
7.89
7.80
-0.09
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.69
7.58
7.55
-0.03
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ
7.61
7.41
7.33
-0.08
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
7.55
7.50
7.25
-0.25
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
7.27
7.04
6.89
-0.15
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือโครงการใหม่ๆ
6.41
6.13
5.82
-0.31
คะแนนเฉลี่ย
7.43
7.26
7.11
-0.15

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. เปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา กับความคาดหวังเมื่อทราบว่า
                 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี


 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
41.1
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
30.9
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
11.7
ไม่ได้คาดหวังไว้
16.3
 
 
             4. ข้อคำถาม “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียง
                 สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”


ครบ 3 เดือน
นายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ)
ครบ 6 เดือน
นายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ)
ครบ 1 ปี
นายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละ)
สนับสนุน
75.0
68.7
63.1
-5.6
ไม่สนับสนุน
12.6
12.6
19.5
+6.9
งดออกเสียง
12.4
18.7
17.4
-1.3
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศ
ครบ 1 ปี รวมถึงความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี
เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 18 สิงหาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 สิงหาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
538
51.1
             หญิง
515
48.9
รวม
1,053
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
141
13.4
             31 – 40 ปี
258
24.5
             41 – 50 ปี
293
27.8
             51 – 60 ปี
238
22.6
             61 ปีขึ้นไป
123
11.7
รวม
1,053
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
680
64.5
             ปริญญาตรี
289
27.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
84
8.0
รวม
1,053
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
146
13.9
             ลูกจ้างเอกชน
261
24.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
408
38.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
75
7.1
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
130
12.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
21
2.0
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
10
1.0
รวม
1,053
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776