หัวข้อ   “ ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ”
ประชาชน 61.0% ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
60.9% เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะลดอำนาจนักการเมือง
แต่ 52.1% ไม่เห็นด้วยหากมีนายกฯ ที่ไม่มาจากการเลือกตั้ง
และ 57.3% รับได้ หาก สปช. จะไม่รับร่างฯ
แต่ในมุมมองประชาชน 44.4% โหวตเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,021 คน พบว่า
ประชาชนร้อยละ 61.0 ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่
ขณะที่ร้อยละ 34.4 มีความรู้ความเข้าใจบ้างในประเด็นที่สำคัญๆ และมีเพียง
ร้อยละ 3.6 ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.3
จึงอยากให้ มีผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาช่วย
อธิบายให้ประชาชน ทั่วประเทศฟัง
มีเพียงร้อยละ 5.2 เท่านั้นที่บอกว่าไม่อยากให้มี
 
                  เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทำให้
อำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองลดลง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9
“เห็นด้วย”
ขณะที่ร้อยละ 20.4 “ไม่เห็นด้วย” ส่วนร้อยละ 18.7 ไม่แน่ใจ
 
                 แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ที่อาจทำให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง” ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.1 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วย”
ขณะที่ร้อยละ 36.4 “เห็นด้วย”
ที่เหลือร้อยละ 11.5 ไม่แน่ใจ
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามว่า “รับได้หรือไม่ หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนทำให้การเลือกตั้ง
ต้องเลื่อนออกไป” ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 บอกว่า “รับได้ เพราะบ้านเมืองจะสงบ ไม่มีความขัดแย้ง”
ขณะที่ร้อยละ
29.1 “รับไม่ได้เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป” ที่เหลือร้อยละ 13.6 ไม่แน่ใจ
 
                 สำหรับปัจจัยที่ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
คือ ฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ (ร้อยละ 40.8)
รองลงมาคือ ฟังความคิดเห็นของญาติ/ ครอบครัว (ร้อยละ 25.0)
และฟังความคิดเห็นของนักการเมืองท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.) (ร้อยละ 22.7)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากถึงวันลงประชามติ จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้”
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.4 บอกว่า “เห็นด้วย”
ขณะที่ร้อยละ 21.7 “ไม่เห็นด้วย” ส่วนร้อยละ 33.9 ยังไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 
ร้อยละ
ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ
61.0
มีความรู้ความเข้าใจบ้างในประเด็นที่สำคัญๆ
34.4
มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี
3.6
ไม่แน่ใจ
1.0
 
 
             2. อยากให้มีผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาช่วยอธิบาย
                    ให้ประชาชนทั่วประเทศฟังหรือไม่

 
ร้อยละ
อยากให้มี
91.3
ไม่อยากให้มี
5.2
ไม่แน่ใจ
3.5
 
 
             3. เห็นด้วยหรือไม่ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทำให้อำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองลดลง

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
60.9
ไม่เห็นด้วย
20.4
ไม่แน่ใจ
18.7
 
 
             4. เห็นด้วยหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อาจทำให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
36.4
ไม่เห็นด้วย
52.1
ไม่แน่ใจ
11.5
 
 
             5. รับได้หรือไม่ หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป

 
ร้อยละ
รับได้ เพราะบ้านเมืองจะสงบ ไม่มีความขัดแย้ง
57.3
รับไม่ได้ เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป
29.1
ไม่แน่ใจ
13.6
 
 
             6. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประกอบการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ
40.8
ฟังความคิดเห็นของญาติ/ ครอบครัว
25.0
ฟังความคิดเห็นของนักการเมืองท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.)
22.7
ฟังความคิดเห็นของนักการเมืองจากพรรคใหญ่
18.5
เชื่อมั่นว่าคณะกรรมาธิการยกร่างคงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้ว
15.8
 
 
             7. หากถึงวันลงประชามติ จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
44.4
ไม่เห็นด้วย
21.7
ไม่แน่ใจ
33.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนความความรู้ความเข้าใจที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นการลดอำนาจนักการเมืองและพรรคการเมือง
                     และประเด็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
                 3) เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประกอบการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 1-3 กันยายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 กันยายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
550
53.9
             หญิง
471
46.1
รวม
1,021
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
151
14.8
             31 – 40 ปี
261
25.6
             41 – 50 ปี
283
27.6
             51 – 60 ปี
217
21.3
             61 ปีขึ้นไป
109
10.7
รวม
1,021
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
707
69.2
             ปริญญาตรี
257
25.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
57
5.6
รวม
1,021
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
125
12.2
             ลูกจ้างเอกชน
245
24.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
454
44.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
5.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
3
0.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
93
9.1
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
21
2.1
             เกษตรกร
26
2.5
รวม
1,021
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776