หัวข้อ   “ ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ”
โดยภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 62.0%
69.1% ระบุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างเพียงบางส่วน
54.5% มองเครื่องมือที่ใช้เป็นนโยบายประชานิยม แต่ในจำนวนนี้ 30.9% เห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ดี
ส่วนมาตรการระยะที่ 2 นักเศรษฐศาสตร์ 90.9% สนับสนุนและเห็นด้วยกับการส่งเสริม SMEs
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 25 แห่ง จำนวน 55 คน
เรื่อง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” โดยเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา พบว่า
 
                  นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 เชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะที่ 1 จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง ส่วนร้อยละ 23.6 เชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก มีเพียงร้อยละ 5.5 ที่บอกว่ามาตรการดังกล่าวแทบไม่ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจเลย
 
                  เมื่อถามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 เป็นนโยบายประชานิยม
หรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 เห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยม
อย่างไรก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ 30.9 มองว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ดี ขณะที่
ร้อยละ 23.6 เห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่ดี นอกจากนี้ร้อยละ 10.9 เห็นว่า
มาตรการดังกล่าวไม่ใช่นโยบายประชานิยม ที่เหลือร้อยละ 34.6 ไม่ขอออกความเห็น
 
                  ทั้งนี้ เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ทราบรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ที่ออกมาจากทีมเศรษฐกิจ
ชุดใหม่ของรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 เห็นว่ามาตรการที่ออกมาพอๆ กับที่คาดหวังไว้ รองลงมาร้อยละ 18.2 เห็นว่า
แย่กว่าที่คาดหวัง ขณะที่ร้อยละ 14.5 บอกว่าดีกว่าที่คาดหวัง ที่เหลือร้อยละ 12.8 ไม่ขอออกความเห็น สิ่งที่น่าสนใจ
สำหรับผลการสำรวจในประเด็นนี้คือ ผู้ที่ตอบว่า “แย่กว่าที่คาดหวัง” มากกว่าที่ตอบว่า “ดีกว่าที่คาดหวัง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มาตรการดังกล่าวไม่ได้เหนือความคาดหวังมากนัก
 
                  สำหรับความเห็นที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่จะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) นักเศรษฐศาสตร์มากถึงร้อยละ 90.9 สนับสนุนและเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 3.6
ที่ไม่เห็นด้วย
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 67.3 ระบุว่า “ค่อนข้างเชื่อมั่น” ขณะที่ร้อยละ 18.2 ระบุว่า “ไม่ค่อยเชื่อมั่น”
และร้อยละ 5.5 “เชื่อมั่นมาก” ทำให้มีคะแนนความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 62.0
 
 
                  (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
 
             1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 (เฟส 1) จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ
 
23.6
ช่วยได้มาก
69.1
ช่วยได้บ้าง
5.5
แทบไม่ช่วย
1.8
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 
 
             2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 (เฟส 1) เป็นนโยบายประชานิยมที่ดีหรือไม่ดี
                 หรือไม่ใช่นโยบายประชานิยม

ร้อยละ
 
54.5
เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นนโยบายประชานิยม

ในจำนวนนี้... ร้อยละ 30.9 มองว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ดี
  ร้อยละ 23.6 มองว่าเป็นนโยบายประชานิยมไม่ที่ดี
10.9
เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่นโยบายประชานิยม
34.6
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 
 
             3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 (เฟส 1) ที่ออกมาเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดหวัง

ร้อยละ
 
14.5
ดีกว่าที่คาดหวัง
54.5
พอๆ กับที่คาดหวัง
18.2
แย่กว่าที่คาดหวัง
12.8
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 
 
             4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (เฟส 2) ที่จะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
                 และขนาดย่อม (SMEs) เป็นมาตรการที่ท่านสนับสนุนและเห็นด้วย ใช่หรือไม่

ร้อยละ
 
90.9
ตอบว่า “ใช่”
3.6
ตอบว่า “ไม่ใช่”
5.5
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 
 
             5. เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
                 เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ในระดับใด

ร้อยละ
 
5.5
เชื่อมั่นมาก
67.3
ค่อนข้างเชื่อมั่น
18.2
ไม่ค่อยเชื่อมั่น
0.0
ไม่เชื่อมั่น
9.0
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
               โดยภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 62.0
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่
                  2. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 และระยะที่ 2
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                  เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจ
ระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 4 – 10 กันยายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 12 กันยายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
29
52.7
             หน่วยงานภาคเอกชน
20
36.4
             สถาบันการศึกษา
6
10.9
รวม
55
100.0
เพศ:    
             ชาย
34
61.8
             หญิง
21
38.2
รวม
55
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
10
18.1
             36 – 45 ปี
25
45.5
             46 ปีขึ้นไป
20
36.4
รวม
55
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
5.5
             ปริญญาโท
44
80.0
             ปริญญาเอก
8
14.5
รวม
55
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
5
9.1
             6 - 10 ปี
13
23.6
             11 - 15 ปี
14
25.5
             16 - 20 ปี
8
14.5
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
15
27.3
รวม
55
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776