หัวข้อ   “ ความคาดหวังประชาชนต่อการทำหน้าที่ของ กรธ. และ สปท. ”
ประชาชน 66.3% อยากให้ กรธ. นำร่างฯ เก่าที่ไม่ผ่าน สปช. มาแก้ไขใหม่
64.8 หนุนให้เชิญพรรคการเมืองใหญ่มาเสนอข้อคิดเห็นก่อนร่างฯ
ส่วนใหญ่คาดหวังว่าร่างฯ ฉบับใหม่จะนำไปสู่การปฏิรูปและความปรองดอง และเชื่อมั่นว่าจะเลือกตั้งได้ปี 2560
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความคาดหวังประชาชนต่อการทำหน้าที่ของ กรธ.
และ สปท.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,004 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 66.3 อยากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ.) นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ไม่ผ่าน สปช. มาปรับปรุงใหม่ โดยแก้ไข
จุดที่บกพร่อง ขณะที่ร้อยละ 18.2
อยากให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และร้อยละ
15.5 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่า “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ควรเชิญพรรค
การเมืองใหญ่ในประเทศ มาเสนอแนะข้อคิดเห็นก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.8 เห็นว่า “ควรเชิญ”
ขณะที่ร้อยละ 24.5 เห็นว่า
“ไม่ควรเชิญ” ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.7 ไม่แน่ใจ
 
                 เมื่อถามว่าคาดหวังเพียงใดต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะสามารถ
นำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปและสร้างความปรองดองได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9
คาดหวังค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 45.1 คาดหวังค่อนข้างน้อย
ถึงไม่คาดหวัง
 
                  ส่วนความเชื่อมั่นต่อการมีเครือข่ายนักการเมืองเข้าร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่าจะสามารถ
ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติได้พบว่า
ร้อยละ 45.7 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 44.7 เชื่อมั่น
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 9.6 ไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า เชื่อมั่นหรือไม่ว่าหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
และสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) แล้วจะสามารถเลือกตั้งได้ตามโรดแมปปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 เชื่อมั่น
ว่าทำได้
ขณะที่ร้อยละ 41.5 ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้ และร้อยละ 8.6 ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “อยากให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอย่างไร หลังจากได้คณะกรรมการ
                   ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่ ที่นำโดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์”

 
ร้อยละ
อยากให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ไม่ผ่าน สปช. มาปรับปรุงใหม่ โดยแก้ไขจุดที่บกพร่อง
66.3
อยากให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
18.2
ไม่แน่ใจ
15.5
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ควรเชิญพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศ
                   มาเสนอแนะข้อคิดเห็นก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”

 
ร้อยละ
ควรเชิญ
64.8
ไม่ควรเชิญ
24.5
ไม่แน่ใจ
10.7
 
 
             3. ความคาดหวัง ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูป
                   และสร้างความปรองดอง

 
ร้อยละ
คาดหวังค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นคาดหวังค่อนข้างมากร้อยละ 37.2 และคาดหวังมากที่สุดร้อยละ 17.7 )
54.9
คาดหวังค่อนข้างน้อยถึงไม่คาดหวัง
(โดยแบ่งเป็นคาดหวังค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.7 และไม่คาดหวังร้อยละ 11.4)
45.1
 
 
             4. เชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่า การมีเครือข่ายนักการเมืองเข้าร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.)
                   จะสามารถทำให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติได้

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 40.0 และเชื่อมั่นมากที่สุดร้อยละ 4.7)
44.7
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.5 และเชื่อมั่นน้อยที่สุดร้อยละ 11.2)
45.7
ไม่แน่ใจ
9.6
 
 
             5. ความเชื่อมั่นว่า ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
                   และสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) แล้วจะสามารถเลือกตั้งได้ตามโรดแมปปี 2560

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นว่าทำได้
49.9
ไม่เชื่อมั่นว่าทำได้
41.5
ไม่แน่ใจ
8.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. ชุดใหม่
                 2) เพื่อสะท้อนความคาดหวังต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะสามารถนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูป
                     และสร้างความปรองดองได้
                 3) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเชิญพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศ มาเสนอแนะข้อคิดเห็น
                     ก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                 4) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการมีเครือข่ายนักการเมืองเข้าร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท).จะสามารถทำให้
                     ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติได้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6-8 ตุลาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 ตุลาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
514
51.2
             หญิง
490
48.8
รวม
1,004
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
134
13.3
             31 – 40 ปี
240
23.9
             41 – 50 ปี
261
26.1
             51 – 60 ปี
239
23.8
             61 ปีขึ้นไป
130
12.9
รวม
1,004
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
615
61.2
             ปริญญาตรี
300
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
89
8.9
รวม
1,004
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
147
14.6
             ลูกจ้างเอกชน
240
13.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
424
42.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
31
3.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
3
0.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
120
12.0
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
25
2.5
             เกษตรกร
14
1.4
รวม
1,004
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776