analyticstracking
หัวข้อ   “ การเที่ยวงานลอยกระทงของเยาวชนเมืองกรุง ”
เยาวชน 68.4% อยากลอยกระทงกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
71.8% จะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้
กิจกรรมงานลอยกระทง แถวบ้าน เอเชียทีค และภูเขาทอง เป็นสถานที่ยอดฮิตที่เยาวชนอยากไป
พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษเรื่องการวางระเบิด การงดขายเหล้า ควบคุมการขายพลุ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น
ของเยาวชน เรื่อง “การเที่ยวงานลอยกระทงของเยาวชนเมืองกรุง” โดยเก็บข้อมูลจาก
เยาวชนที่มีอายุ 15 -25 ปี ในกรุงเทพฯ ที่มีแผนจะไปลอยกระทงในปีนี้จำนวน 1,193 คน
พบว่า
 
                  วัตถุประสงค์ในการลอยกระทงปีนี้ของเยาชนคือ เพื่อรักษา
ประเพณีไทย (ร้อยละ 48.0)
รองลงมาเพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อ
(ร้อยละ 45.6) และเพื่อสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูง (ร้อยละ 27.2)
 
                  โดยเยาวชนร้อยละ 41.6 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงกับเพื่อน
/กลุ่มเพื่อน
รองลงมาร้อยละ 28.2 จะไปลอยกระทงกับพ่อ/แม่/ญาติ และร้อยละ 24.4
จะไปลอยกระทงกับแฟน/คนรัก
 
                  ส่วนสถานที่จัดงานลอยกระทงในกรุงเทพฯ ที่เยาวชนอยากไป
มากที่สุดคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นแถวบ้าน/วัดแถวบ้าน (ร้อยละ 31.0)
รองลงมาคือ
เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (ร้อยละ 25.8) และภูเขาทอง (ร้อยละ 12.3)
 
                  สำหรับกระทงที่จะใช้ลอย ร้อยละ 71.8 จะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองลงมาร้อยละ 25.6 เน้นกระทงที่สามารถหาซื้อได้สะดวก และร้อยละ 2.6 จะเลือกกระทง
ที่เน้นความสวยงามมาก่อน
 
                  ส่วนเรื่องที่อยากให้ภาครัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐสอดส่องดูแลเป็นพิเศษในคืนวันลอยกระทง
คือการก่อการร้าย /วางระเบิด (ร้อยละ 35.1)
รองลงมาคือ ควบคุมไม่ให้ขายเหล้าในงานลอยกระทง (ร้อยละ 16.6)
และควบคุมการขายพลุ และดอกไม้ไฟ (ร้อยละ 14.7)
 
                  ในส่วนของการอธิษฐานที่จะขอจากพระแม่คงคาให้กับตัวเองในวันลอยกระทงปีนี้มากที่สุด คือ
ขอให้ตนเองและคนในครอบครัวมีความสุข (ร้อยละ 24.6)
รองลงมา ขอให้ประสบความสำเร็จและมีแต่เรื่องดีๆ
เข้ามาในชีวิต (ร้อยละ 21.3) และขอให้เรียนได้เกรดดีๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามที่ต้องการ (ร้อยละ 18.9)
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่า หากเป็นไปได้อยากลอยกระทงกับนักการเมืองคนใดมากที่สุด เยาวชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 68.4 ระบุว่า อยากลอยกระทงกับ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” มากที่สุด
รองลงมา
ร้อยละ10.8 อยากลอยกระทงกับ “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” และร้อยละ 7.6 อยากลอยกระทงกับ “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
 
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. วัตถุประสงค์ในการลอยกระทงปีนี้ของเยาวชน

 
ร้อยละ
รักษาประเพณีไทย
48.0
ขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อ
45.6
สังสรรค์/พบปะเพื่อนฝูง
27.2
ทำตามเทศกาล
27.1
เพื่อความสนุกสนาน
21.8
 
 
             2. คนที่จะไปลอยกระทงด้วยในปีนี้

 
ร้อยละ
เพื่อน/กลุ่มเพื่อน
41.6
พ่อ/แม่/ญาติ
28.2
แฟน/คนรัก
24.4
ไปคนเดียว
3.7
อื่นๆ อาทิ ลูก คุณครูที่โรงเรียน ฯลฯ
2.1
 
 
             3. สถานที่จัดงานลอยกระทงในกรุงเทพฯ ที่อยากไปมากที่สุด

 
ร้อยละ
กิจกรรมที่จัดขึ้นแถวบ้าน/วัดแถวบ้าน
31.0
เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
25.8
ภูเขาทอง
12.3
สะพานพระราม 8
11.8
วัดอรุณ
4.4
สวนลุมพินี
4.3
สวนสันติชัยปราการ (ถ.พระอาทิตย์)
0.8
อุทยานเบญจสิริ
0.6
อื่นๆ อาทิ ท่าเรือต่างๆ สถานศึกษาที่จัดงานลอยกระทง ฯลฯ
9.0
 
 
             4. ความเห็นต่อการเลือกกระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้

 
ร้อยละ
กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
71.8
กระทงอะไรก็ได้ที่หาซื้อได้สะดวก
25.6
กระทงที่เน้นความสวยงามมาก่อน
2.6
 
 
             5. เรื่องที่อยากให้ภาครัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐสอดส่องดูแลเป็นพิเศษในคืนวันลอยกระทง

 
ร้อยละ
การก่อการร้าย/วางระเบิด
35.1
ควบคุมไม่ให้ขายเหล้าในงานลอยกระทง
16.6
ควบคุมการขายพลุและดอกไม้ไฟ
14.7
ดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
12.9
ดูแลไม่ให้เกิดการลวนลามทางเพศ
12.2
การแสดงออกที่ไม่เคารพสถานที่
6.6
อื่นๆ อาทิ การทะเลาะวิวาท
1.9
 
 
             6. เรื่องที่จะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาให้กับตัวเองในวันลอยกระทงปีนี้มากที่สุด 5 อันดับแรก
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้ตนเองและคนในครอบครัวมีความสุข
24.6
ขอให้ประสบความสำเร็จและมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต
21.3
ขอให้เรียนได้เกรดดีๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามที่ต้องการ
18.9
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้
10.7
ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
7.7
 
 
             7. นักการเมืองที่อยากลอยกระทงด้วยในปีนี้มากที่สุด 5 อันดับแรก
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
68.4
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
10.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
7.6
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
3.6
นายทักษิณ ชินวัตร
3.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันลอยกระทงเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์
ที่จะไปลอยกระทงในปีนี้ บุคคลและนักการเมืองที่อยากร่วมลอยกระทงด้วย สถานที่ในกรุงเทพฯ ที่อยากไปลอยกระทงมากที่สุด
และการเลือกกระทงที่จะใช้ลอย รวมถึงเรื่องที่อธิษฐานขอจากพระแม่คงคา และเรื่องที่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยดูแลเป็นพิเศษ
ในคืนวันลอยกระทง เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจากเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองสาน จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ธนบุรี บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม
บางแค บางซื่อ บางบอน ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง สวนหลวง
สาทร และหนองแขม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมาย
ที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,193 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 และเพศหญิงร้อยละ 50.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
(Open Ended) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 พฤศจิกายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
589
49.4
             หญิง
604
50.6
รวม
1,193
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 18 ปี
417
35.0
             19 – 22 ปี
421
35.3
             23 – 25 ปี
355
29.7
รวม
1,193
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยม/ปวช.
393
32.9
             ปวส./ปริญญาตรี
520
43.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
18
1.6
             จบการศึกษา
262
21.9
รวม
1,193
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776