analyticstracking
หัวข้อ   “ สิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ”
ประชาชน 76.4% ระบุว่าบรรยากาศการจัดงาน Bike for Dad ในจังหวัดมีความคึกคัก
80.5 % ตั้งใจจะสวมใส่เสื้อเหลือง/เสื้อ Bike for Dad ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
80.0 % จดจำคำสอนเรื่องความพอเพียงได้ขึ้นใจ และ “ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสโท
หยดบริเวณพระนาสิกของพระองค์” เป็นภาพที่ติดตาตรึงใจคนไทยมากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “สิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
1,197 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.4 ระบุว่าบรรยากาศการจัดงาน
Bike for Dad” หรือ “ปั่นเพื่อพ่อ” ในจังหวัดมีความคึกคัก ชาวบ้านตื่นเต้น
หาซื้อเสื้อ เตรียมจักรยาน
 
                  โดยสิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาปีนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 ตั้งใจจะสวมใส่เสื้อเหลือง/เสื้อ Bike for
Dad
รองลงมาร้อยละ 66.6 จะร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพร และร้อยละ 62.7
จะทำบุญตักบาตร ถือศีล สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
                 สำหรับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชาชนจำได้ขึ้นใจ
มากที่สุดคือ ให้อยู่อย่างพอเพียง(ร้อยละ 80.0) รองลงมาคือให้เป็นคนดี ทำดี
มีความซื่อสัตย์ (ร้อยละ 8.1) และให้รู้จักประหยัด อดออมร้อยละ 2.8
 
                  เมื่อถามว่าภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ติดตา ตรึงใจมากที่สุดคือภาพใด ประชาชนร้อยละ 28.3
ระบุว่าคือ “ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสโท(เหงื่อ) หยดบริเวณพระนาสิก(จมูก) ของพระองค์”

รองลงมาร้อยละ 23.0 คือ “ภาพการเสด็จฯ พระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร” และร้อยละ 18.6 คือ “ภาพทรงยืน
ณ สีหบัญชร และทรงโบกพระหัตถ์ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”
 
                 สำหรับกิจกรรมที่ลูกๆ อยากทำร่วมกับพ่อในวันพ่อปีนี้ ประชาชนร้อยละ 29.5 ระบุว่าจะทานข้าวร่วมกับพ่อ
รองลงมาร้อยละ 16.0 จะอยู่บ้านกับพ่อ และจะให้เงิน/ซื้อของให้พ่อ และร้อยละ 15.6 จะพาพ่อไปทำบุญ
 
                  ทั้งนี้พรที่อยากขอให้พ่อมากที่สุดพบว่า ร้อยละ 72.4 ขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรง/ไม่เจ็บไม่ไข้ รองลงมา
ร้อยละ 22.2 ขอให้พ่อมีอายุยืนอยู่กับลูกไปนานๆ และร้อยละ 3.2 ขอให้พ่อมีความสุขสมหวังทุกสิ่ง
 
                 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
             1. บรรยากาศการจัดงาน Bike for Dad” หรือ “ปั่นเพื่อพ่อ” จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 
ร้อยละ
คึกคัก ชาวบ้านตื่นเต้น หาซื้อเสื้อ เตรียมจักรยาน
76.4
เงียบๆ ไม่ค่อยคึกคัก
16.1
ไม่รู้ ไม่แน่ใจ
7.5
 
 
             2. สิ่งที่ประชาชนตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
สวมใส่เสื้อสีเหลือง/เสื้อ Bike for Dad
80.5
ร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพร
66.6
ทำบุญตักบาตร ถือศีล สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
62.7
ทำความดี
59.0
ประดับธงชาติ
55.0
ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
30.8
ร่วมปั่นจักรยาน
25.3
อื่นๆ อาทิ ไปเข้าเฝ้าฯที่โรงพยาบาลศิริราช ทำความสะอาดชุมชน บริจาคเลือด ฯลฯ
10.2
 
 
             3. คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จำขึ้นใจมากที่สุด 5 อันดับแรก
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้อยู่อย่างพอเพียง
80.0
ให้เป็นคนดี ทำดี มีความซื่อสัตย์
8.1
ให้ประหยัด อดออม
2.8
ให้รักและสามัคคี
2.7
ให้รักษ์ป่า รักษ์น้ำ
1.2
 
 
             4. ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ติดตา ตรึงใจมากที่สุด 5 อันดับแรก
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสโท(เหงื่อ) หยดบริเวณพระนาสิก(จมูก)ของพระองค์
28.3
ภาพการเสด็จฯ พระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
23.0
ภาพทรงยืน ณ สีหบัญชร และทรงโบกพระหัตถ์ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี
18.6
ภาพทรงสะพายกล้อง ถือแผนที่และดินสอ
7.7
ภาพทรงรับดอกไม้จากแม่เฒ่าตุ้ม
5.1
 
 
             5. กิจกรรมที่ลูกๆ อยากทำร่วมกับพ่อในวันพ่อปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
ทานข้าวร่วมกับพ่อ
29.5
อยู่บ้านกับพ่อ
16.0
ให้เงินและซื้อของให้พ่อ
16.0
พาพ่อไปทำบุญ
15.6
พาพ่อไปเที่ยวพักผ่อน
11.6
โทรไปหาพ่อ บอกรักพ่อ (ไม่ได้อยู่กับพ่อ)
11.3
อื่นๆ อาทิ ปั่นจักรยานกับพ่อ เขียนการ์ดให้พ่อ ฯลฯ
6.2
ไม่มีกิจกรรมใดเป็นพิเศษ
1.2
 
 
             6. พรที่อยากขอให้พ่อมากที่สุดในวันพ่อปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
สุขภาพแข็งแรง/ไม่เจ็บไม่ไข้
72.4
มีอายุยืนอยู่กับลูกไปนานๆ
22.2
มีความสุขสมหวังทุกสิ่ง
3.2
สุขภาพจิตดี/อารมณ์แจ่มใส
1.0
อื่นๆ อาทิ ไม่ต้องทำงานหนัก มีเงินใช้ ฯลฯ
1.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บรรยากาศการจัดงานปั่นเพื่อพ่อ คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่จำได้ขึ้นใจและภาพที่ติดตาตรึงใจ
มากที่สุด รวมถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกับพ่อ และพรที่อยากขอให้พ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมได้รับทราบ
และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended) แล้วได้นำแบบสอบ
ถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 ธันวาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
554
46.3
             หญิง
643
53.7
รวม
1,197
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
188
15.7
             31 – 40 ปี
302
25.2
             41 – 50 ปี
319
26.7
             51 – 60 ปี
251
21.0
             61 ปีขึ้นไป
137
11.4
รวม
1,197
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
770
64.3
             ปริญญาตรี
332
27.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
95
7.9
รวม
1,197
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
178
14.9
             ลูกจ้างเอกชน
307
25.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
453
37.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
55
4.6
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
163
13.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
33
2.8
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
8
0.7
รวม
1,197
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776