analyticstracking
หัวข้อ   “ ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ”
ประชาชน 56.6% ไม่ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
75.0% จะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก่อนไปลงประชามติ และ
58.4% ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
77.3% เห็นด้วยกับหลักสูตรปรับทัศนคติทางการเมือง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ” โดยเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,198 คน พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 56.6 ไม่ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา
ขณะที่ร้อยละ 43.4 ระบุว่า “ทราบ”
 
                  เมื่อถามว่าจะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนไปออกเสียงลงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 ระบุว่า “จะศึกษา” โดยใน
จำนวนนี้ร้อยละ 39.1 จะศึกษาด้วยตัวเอง จากเนื้อหาสรุปร่างรัฐธรรมนูญ ที่
กกต. จะแจกจ่ายให้ ส่วนร้อยละ 35.9 จะศึกษาโดยฟังการชี้แจงข้อดี-ข้อเสีย
จากนักวิชาการ นักการเมือง หรือ กรธ.
ขณะที่ร้อยละ 10.3 จะไม่ศึกษา เพราะ
เห็นว่า กรธ. คงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้ว และร้อยละ 14.7 ไม่แน่ใจ
 
                  สำหรับความตั้งใจจะไปลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเบื้องต้น
คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 7 ส.ค. 59 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ตั้งใจว่าจะไป
ขณะที่
ร้อยละ 19.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.5 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่า “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หรือไม่” ร้อยละ 34.5 ระบุว่า “เห็นชอบ” (ลดลงจากสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 10.6)
ขณะที่ร้อยละ 8.0
ไม่เห็นชอบ (ลดลงร้อยละ 8.0) และร้อยละ 21.0 งดออกเสียง (ลดลงร้อยละ 6.9) ส่วนที่เหลือร้อยละ 36.5 ไม่แน่ใจ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5)
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามว่า “หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ คิดว่าทางออกของปัญหาดังกล่าว
ควรดำเนินการอย่างไร” ร้อยละ 33.3 ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ของ คสช.
ขณะที่ร้อยละ 18.4 ให้กลับ
ไปใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2540 และร้อยละ 17.0 ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.3 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่า“เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการเปิดหลักสูตรอบรม ปรับทัศนคติทางการเมือง ที่จะอบรม
เรื่องการเมือง ธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ทุกกลุ่ม ทั้งนักการเมือง ประชาชน และสื่อมวลชน”
ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรอบรม ปรับทัศนคติทางการเมือง
ขณะที่ร้อยละ 14.6 ไม่เห็นด้วย
และร้อยละ 8.1 ยังไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. การรับทราบว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
ทราบ
43.4
ไม่ทราบ
56.6
 
 
             2. การศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนไปออกเสียงลงประชามติ

 
ร้อยละ
จะศึกษา โดย
ร้อยละ 39.1 จะศึกษาด้วยตัวเอง จากเนื้อหาสรุปร่างรัฐธรรมนูญ
                ที่ กกต. จะแจกจ่ายให้
ร้อยละ 35.9 จะศึกษาโดยฟังการชี้แจงข้อดี-ข้อเสีย จากนักวิชาการ
                 นักการเมือง หรือ กรธ.
75.0
จะไม่ศึกษา เพราะเห็นว่า กรธ. คงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้ว
10.3
ไม่แน่ใจ
14.7
 
 
             3. ความตั้งใจ จะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า
                 น่าจะเป็นวันที่ 7 ส.ค. 59

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
58.4
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
19.1
ไม่แน่ใจ
22.5
 
 
             4. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
                 ฉบับนี้หรือไม่”

 
สำรวจเมื่อ
1-3 มี.ค. 59
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
30-31 มี.ค. 59
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
เห็นชอบ
45.1
34.5
-10.6
ไม่เห็นชอบ
16.0
8.0
-8.0
งดออกเสียง
27.9
21.0
-6.9
ไม่แน่ใจ
11.0
36.5
+25.5
 
 
             5. ข้อคำถาม “หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ คิดว่าทางออกของปัญหาดังกล่าว
                 ควรดำเนินการอย่างไร”

 
ร้อยละ
กลับไปใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ของ คสช.
33.3
กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2540
18.4
กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2550
17.0
ไม่แน่ใจ
31.3
 
 
             6. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการเปิดหลักสูตรอบรม ปรับทัศนคติทางการเมือง ที่จะอบรม
                 เรื่องการเมือง ธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ทุกกลุ่มทั้งนักการเมือง ประชาชน
                 และสื่อมวลชน”

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
77.3
ไม่เห็นด้วย
14.6
ไม่แน่ใจ
8.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับทราบ
                     การศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก่อนไปลงประชามติ และความตั้งใจที่จะไปออกเสียงลงประชามติ
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อทางออก หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ
                 3) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อแนวคิดการเปิดหลักสูตรอบรมปรับทัศนคติทางการเมือง
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 30 - 31 มีนาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 เมษายน 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
625
52.2
             หญิง
573
47.8
รวม
1,198
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
165
13.8
             31 – 40 ปี
259
21.6
             41 – 50 ปี
335
28.0
             51 – 60 ปี
274
22.8
             61 ปีขึ้นไป
165
13.8
รวม
1,198
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
763
63.7
             ปริญญาตรี
346
28.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
89
7.4
รวม
1,198
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
165
13.8
             ลูกจ้างเอกชน
274
22.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
502
41.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
48
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
153
12.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
29
2.4
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
25
2.0
รวม
1,198
100.0
ภูมิภาค:
   
             กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
231
19.3
             ภาคกลาง
215
17.9
             ภาคตะวันออก
99
8.3
             ภาคเหนือ
197
16.4
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258
21.6
             ภาคใต้
198
16.5
รวม
1,198
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776