analyticstracking
หัวข้อ   “ คนไทยคิดเห็นอย่างไร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน ”
คนไทย 87.3% ระบุหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมา 6 เดือน พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
73.1% เห็นว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทและมีอำนาจต่อรองประชาคมโลกมากขึ้น
53.6 % มีความเป็นประชาชนอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกันในอาเซียน
พร้อมระบุอยากจะไปเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ ลาว เวียดนาม
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิด
เห็นเรื่อง “ คนไทยคิดเห็นอย่างไร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน ” โดย
เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,132 คน พบว่า
 
                  หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน สิ่งที่
คนไทยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดร้อยละ 87.3 คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาอยู่ในประเทศไทยแสดงตัวมากขึ้น/พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
รองลงมา
ร้อยละ 78.2 คือ มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน
เกิดภัยพิบัติ และ ร้อยละ 74.5 คือ มีการแข่งขันทางด้านอาชีพมากขึ้น
 
                  เมื่อถามว่าในอนาคตหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มตัว ประชาคมอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน/การทำงาน
มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.6 ระบุว่า เข้ามามีบทบาทปานกลาง

รองลงมาร้อยละ 32.2 ระบุว่าเข้ามามีบทบาทมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 25.1 ระบุว่า
เข้ามามีบทบาทน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  ส่วนประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ประชาชนอยากจะไปมากที่สุดร้อยละ 32.9 คือ ประเทศ
สิงคโปร์
รองลงมาร้อยละ 19.6 คือประเทศลาว และร้อยละ 13.0 คือประเทศเวียดนาม
 
                  สำหรับความเห็นต่อการอยากใช้เงินสกุลเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เหมือน
เงินสกุลยูโร ในสหภาพยุโรป นั้น ประชาชนร้อยละ 58.8 ระบุว่าไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกัน
ขณะที่ร้อยละ 33.7 ระบุ
ว่าอยากใช้ ที่เหลือร้อยละ 7.5 ระบุว่า ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามถึงความรู้สึกต่อความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ประชาคมอาเซียน” พบว่า ร้อยละ 53.6 มีความรู้สึกระดับปานกลาง
รองลงมาร้อยละ 24.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับ
น้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 21.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญและมีอำนาจ
ต่อรองกับประชาคมโลก มากขึ้นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 73.1 ระบุว่า “ใช่”
ขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุว่า “ไม่ใช่”
ที่เหลือร้อยละ 12.5 ระบุว่า “ ไม่แน่ใจ”
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน สิ่งที่คนไทยเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ

เรื่องที่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงตัวมากขึ้น/พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
87.3
มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดภัยพิบัติ
78.2
มีการแข่งขันทางด้านอาชีพมากขึ้น
74.5
มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เห็นมากขึ้น
67.8
การปรับหลักสูตรการศึกษาและเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดเทอมให้สอดคล้อง
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
66.7
ความร่วมมือกันเพื่อป้องกันการก่อการร้าย และการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
58.9
การเดินทางเข้า-ออก ไปยังประเทศในสมาชิกอาเซียนสะดวกสบายขึ้น
55.6
มีสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้น
54.3
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ ใน 7 อาชีพ ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
35.8
 
 
             2. เมื่อถามว่า “ในอนาคตหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ประชาคมอาเซียน
                 จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน/การทำงานมากน้อยเพียงใด” พบว่า

 
ร้อยละ
มีบทบาทมากที่สุด
5.3
มีบทบาทค่อนข้างมาก
26.9
มีบทบาทปานกลาง
42.6
มีบทบาทน้อย
15.4
มีบทบาทน้อยที่สุด
9.7
 
 
             3. หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
                 ที่อยากจะเดินทางไปมากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
สิงคโปร์
32.9
ลาว
19.6
เวียดนาม
13.0
เมียนมา
12.0
มาเลเซีย
6.4
บรูไน
5.5
อินโดนีเซีย
4.5
ฟิลิปปินส์
3.2
กัมพูชา
2.9
 
 
             4. ความเห็นต่อการอยากใช้เงินสกุลเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เหมือนเงินสกุล
                 ยูโร ในสหภาพยุโรป พบว่า

 
ร้อยละ
อยากใช้
33.7
ไม่อยากใช้
58.8
ไม่แน่ใจ
7.5
 
 
             5. ความรู้สึกความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมอาเซียน”
                 ของคนไทย

 
ร้อยละ
มากที่สุด
3.7
มาก
18.0
ปานกลาง
53.6
น้อย
17.3
น้อยที่สุด
7.4
 
 
             6. ความเห็นต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญและมีอำนาจต่อรอง
                 กับประชาคมโลกมากขึ้นใช่หรือไม่

 
ร้อยละ
ใช่
73.1
ไม่ใช่
14.4
ไม่แน่ใจ
12.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน บทบาทของประชาคมอาเซียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่อยากจะไป รวมถึงความเห็นต่อเรื่องสกุลเงินในอาเซียนและในประเด็นต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 15 – 17 มิถุนายน 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 มิถุนายน 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
601
53.1
             หญิง
531
46.9
รวม
1,132
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
178
15.7
             31 – 40 ปี
255
22.5
             41 – 50 ปี
313
27.7
             51 – 60 ปี
259
22.9
             61 ปีขึ้นไป
127
11.2
รวม
1,132
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
690
61.0
             ปริญญาตรี
339
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
103
9.1
รวม
1,132
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
154
13.6
             ลูกจ้างเอกชน
291
25.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
413
36.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
79
7.0
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
127
11.2
             นักเรียน/ นักศึกษา
37
3.3
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
30
2.7
รวม
1,132
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776