analyticstracking
หัวข้อ
“ ความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ”
ประชาชน 79.6% มองกระแสการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างฯ ของรัฐ ยังไม่คึกคัก
ขณะที่ 66.0% บอกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร่างฯ ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ในขณะที่เกือบครึ่ง 49.9% ชี้ว่าการแจกสรุปร่างฯ ก่อน 15 วัน เพียงพอต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ
แต่ 71% เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐก่อน
ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จำนวน 1,183 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 ไม่ค่อยเห็นการรณรงค์
ให้ไปลงประชามติร่างฯ ในพื้นที่ของตน
ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่ามีการรณรงค์อย่าง
คึกคัก ส่วนร้อยละ 5.2 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญมากน้อย
เพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 เห็นว่าได้รับค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ขณะที่ร้อยละ
30.8 เห็นว่าได้รับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการแจกเอกสารสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ของ
กกต. ให้ประชาชน 17 ล้านครัวเรือน ก่อนลงประชามติ 15 วัน เพียงพอหรือไม่
กับการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 เห็นว่าเพียงพอ
ขณะที่
ร้อยละ 37.9 เห็นว่าไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ
 
                  ด้านความเห็นของประชาชนต่อการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติของรัฐบาลพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.0
เห็นด้วยเพราะทำให้การลงประชามติเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขณะที่ร้อยละ 15.2 ไม่เห็นด้วย เพราะอาจเป็น
การชี้นำให้รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 13.8 ไม่แน่ใจ
 
                  โดยเมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดต่อการที่ภาครัฐให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับทหาร
และตำรวจ ในพื้นที่ดูแลศูนย์คุมเข้มประชามติ เพื่อรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 18.9 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 5.4 ไม่แน่ใจ
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่า สนใจติดตั้งแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 ไม่สนใจ
ขณะที่ร้อยละ 29.9 สนใจ ในจำนวนนี้ ร้อยละ 28.3 ยังไม่ได้ติดตั้ง ขณะที่ร้อยละ 1.6
ติดตั้งแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.5 ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “คิดว่าภาครัฐมีการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างฯ เป็นอย่างไร ในพื้นที่ของท่าน”

 
ร้อยละ
ไม่ค่อยเห็นการรณรงค์
79.6
เห็นว่ามีการรณรงค์อย่างคึกคัก
15.2
ไม่แน่ใจ
5.2
 
 
             2. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

 
ร้อยละ
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 32.2)
66.0
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 27.1 และมากที่สุดร้อยละ 3.7 )
30.8
ไม่แน่ใจ
3.2
 
 
             3. ข้อคำถาม “การแจกเอกสารสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ของ กกต. ให้ประชาชน 17 ล้านครัวเรือน
                 ก่อนลงประชามติ 15 วัน เพียงพอหรือไม่กับการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ”

 
ร้อยละ
เพียงพอ
49.9
ไม่เพียงพอ
37.9
ไม่แน่ใจ
12.2
 
 
             4. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่กับการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติของรัฐบาล ”

 
ร้อยละ
เห็นด้วยเพราะทำให้การลงประชามติเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม
71.0
ไม่เห็นด้วย เพราะอาจเป็นเป็นการชี้นำให้รับร่างรัฐธรรมนูญ
15.2
ไม่แน่ใจ
13.8
 
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อการที่ภาครัฐให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับทหารและตำรวจ ในพื้นที่ดูแล
                 ศูนย์คุมเข้มประชามติ เพื่อรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 55.8 และมากที่สุดร้อยละ 19.9 )
75.7
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 14.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 4.8)
18.9
ไม่แน่ใจ
5.4
 
 
             6. ข้อคำถาม “สนใจติดตั้งแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่”
                 (ถามเฉพาะผู้ใช้สมาร์ทโฟน)

 
ร้อยละ
สนใจ
  โดย ติดตั้งแล้ว ร้อยละ 1.6
  ยังไม่ได้ติดตั้ง ร้อยละ 28.3
29.9
ไม่สนใจ
64.6
ไม่แน่ใจ
5.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อต้องการทราบถึงการรณรงค์ของภาครัฐที่มีต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติ
                 3) เพื่อต้องการทราบถึงความสนใจติดตั้งใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5 - 7 กรกฎาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 กรกฎาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
627
53.0
             หญิง
556
47.0
รวม
1,183
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
176
14.9
             31 – 40 ปี
257
21.7
             41 – 50 ปี
314
26.5
             51 – 60 ปี
265
22.4
             61 ปีขึ้นไป
171
14.5
รวม
1,183
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
696
58.9
             ปริญญาตรี
386
32.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
101
8.5
รวม
1,183
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
181
15.3
             ลูกจ้างเอกชน
259
21.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
454
38.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
59
5.0
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
165
13.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
45
3.8
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
19
1.6
รวม
1,183
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776