analyticstracking
หัวข้อ“ นับถอยหลัง 1 เดือน วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59 ”
นับถอยหลัง 1 เดือนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาชน 77.7% ตั้งใจจะไปลงประชามติร่างฯ ในวันที่ 7 ส.ค. นี้
ส่วนใหญ่ 43.6% เห็นชอบรับร่างฯ ขณะที่ 36.8% ยังไม่แน่ใจจะเห็นชอบหรือไม่
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 อีก 1 เดือนจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดย
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ นับถอย
หลัง 1 เดือน วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,733 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้
ขณะที่ร้อยละ 10.4 ตั้งใจว่าจะไม่ไป
ที่เหลือร้อยละ 11.9 ยังไม่แน่ใจ
 
                 เมื่อถามว่า “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.6 ระบุว่า
“เห็นชอบ”
ขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” ส่วนร้อยละ 13.0 ระบุว่า
“งดออกเสียง” และมีถึงร้อยละ 36.8 ที่ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ความตั้งใจ จะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
77.7
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
10.4
ไม่แน่ใจ
11.9
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
                 ฉบับนี้หรือไม่”

 
ร้อยละ
เห็นชอบ
43.6
ไม่เห็นชอบ
6.6
งดออกเสียง
13.0
ไม่แน่ใจ
36.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะไปออกเสียงลงประชามติ
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5 - 8 กรกฎาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 กรกฎาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
909
52.5
             หญิง
824
47.5
รวม
1,733
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
254
14.7
             31 – 40 ปี
393
22.7
             41 – 50 ปี
458
26.4
             51 – 60 ปี
376
21.7
             61 ปีขึ้นไป
252
14.5
รวม
1,733
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,070
61.7
             ปริญญาตรี
523
30.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
140
8.1
รวม
1,733
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
252
14.5
             ลูกจ้างเอกชน
373
21.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
698
40.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
83
4.8
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
234
13.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
62
3.6
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
30
1.7
รวม
1,733
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776