analyticstracking
หัวข้อ“ ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ คนกรุงกังวลกับเรื่องใด ”
คนกรุง 66.2% มีแผนเดินทางท่องเที่ยว ช่วงหยุดยาวนี้ แต่กังวลกับปัญหารถติด อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด
57.4% เชื่อบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวปีนี้จะคึกคัก
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันหยุดยาวช่วงวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ คนกรุงกังวล
กับเรื่องใด” ขึ้นโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น
1,161 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้จะคึกคัก
ส่วนร้อยละ 42.6 เห็นว่าบรรยากาศจะไม่คึกคัก
 
                  เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือทำบุญในช่วงวัน
หยุดยาวที่จะถึงนี้ หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุว่ามีการวางแผนเดินทาง
โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 39.0 มีแผนที่จะเดินทางไปทำบุญ รองลงมาร้อยละ
16.5 มีแผนที่จะไปทำบุญ พร้อมกับไปท่องเที่ยวด้วย และร้อยละ 10.7 มีแผน
ที่จะไปท่องเที่ยวอย่างเดียว
ขณะที่ร้อยละ 33.8 ระบุว่า ไม่มีการวางแผนเดินทาง
เพราะต้องทำงาน หรือ อยู่บ้านเฉยๆ
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึง 5 เรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วงหยุดยาวพบว่า
อันดับแรกคือเรื่องการจราจรที่ติดขัดมาก
(ร้อยละ 49.5) รองลงมาอันดับสองคือ
อุบัติเหตุบนท้องถนน (ร้อยละ 44.5) อันดับสาม ความแออัดของคนในสถานที่ทำบุญ
/ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 35.3) อันดับสี่ สินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญแพงขึ้น / สินค้า
หมดอายุ (ร้อยละ 18.3) และอันดับห้าการใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 16.1)
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ที่จะถึงนี้เป็นอย่างไร

 
ร้อยละ
จะคึกคัก
57.4
จะไม่คึกคัก
42.6
 
 
             2. การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือทำบุญในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้

 
ร้อยละ
มีการวางแผนเดินทาง
  โดย ร้อยละ 39.0 มีแผนไปทำบุญ
  ร้อยละ 16.5 มีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมไปท่องเที่ยวด้วย
  ร้อยละ 10.7 มีแผนที่จะท่องเที่ยว
66.2
ไม่มีการวางแผนเดินทางเพราะต้องทำงาน / อยู่บ้านเฉยๆ
33.8
 
 
             3. 5 เรื่องที่กังวลมากที่สุด ในช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้
                 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การจราจรที่ติดขัดมาก
49.5
อุบัติเหตุบนท้องถนน
44.5
ความแออัดของคนในสถานที่ทำบุญ / สถานที่ท่องเที่ยว
35.3
สินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญแพงขึ้น / สินค้าหมดอายุ
18.3
การใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
16.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1. เพื่อสะท้อนถึงบรรยากาศการท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้
                 2. เพื่อต้องการทราบถึงการวางแผนเดินทางของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้
                 3. เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่กังวล ในช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 24 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง
ทุ่งครุ ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บึงกุ่ม ปทุมวัน พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี
ยานาวา ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง สาทร หนองแขมและหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,161 คน
เป็นชายร้อยละ 51.2 และหญิง ร้อยละ 48.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8 - 12 กรกฎาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 15 กรกฎาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
594
51.2
             หญิง
567
48.8
รวม
1,161
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
272
23.5
             31 – 40 ปี
250
21.5
             41 – 50 ปี
229
19.7
             51 – 60 ปี
225
19.4
             61 ปีขึ้นไป
185
15.9
รวม
1,161
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
764
65.8
             ปริญญาตรี
341
29.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.8
รวม
1,161
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
112
9.6
             ลูกจ้างเอกชน
323
27.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
407
35.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
57
4.9
             ทำงานให้ครอบครัว
16
1.4
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
150
12.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
69
5.9
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
27
2.3
รวม
1,161
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776