analyticstracking
หัวข้อ“ ตรุษจีนปีไก่ กับวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนไป ”
               คนไทยเชื้อสายจีนยอมรับว่าเทศกาลตรุษจีนในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต โดยระบุว่า
   “วันจ่าย” ร้อยละ 42.1 จะซื้อเป็ดและไก่พะโล้ขนมเทียนขนมเข่งที่ตลาดแทนการทำทุกอย่างเองที่บ้าน
   “วันไหว้” ร้อยละ 51.4 เปลี่ยนไปไหว้เฉพาะตอนเช้าก่อนไปเรียน/ทำงาน
  “วันตรุษจีน” ร้อยละ 41.7 ระบุว่าในปัจจุบันญาติพี่น้องมารวมตัวกันน้อยลงติดธุระมากันไม่ครบเหมือนก่อน
               ทั้งนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.6 เลือกที่จะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ตรุษจีนปีไก่ กับวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนไป” โดย
เก็บข้อมูลจากคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1,194คน พบว่า
 
                  เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนเรื่องที่คนไทยเชื้อสายจีนนึกถึงมากที่สุด
ร้อยละ 33.9 นึกถึงการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ
รองลงมาร้อยละ 14.6 นึกถึง อั่งเปา
และร้อยละ 12.4 นึกถึง เป็ด ไก่ ไหว้เจ้า
 
                  ทั้งนี้เมื่อให้มองประเพณีและพิธีกรรมของเทศกาลตรุษจีนย้อนไปในอดีตแล้ว
เปรียบเทียบในปัจจุบันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในวันจ่าย วันไหว้ และวันตรุษจีน
พบว่า
                  - ใน “วันจ่าย” คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.1 ระบุว่า
เปลี่ยนไปซื้อเป็ดและไก่พะโล้ขนมเทียนขนมเข่งที่ตลาดแทนการต้มเป็ดต้มไก่เอง
ที่บ้าน
รองลงมาร้อยละ 34.6 ระบุว่าซื้อของไหว้แต่ละอย่างปริมาณลดลงและร้อยละ 20.2
ระบุว่า เปลี่ยนไปซื้ออาหารและ ของไหว้สำเร็จที่จัดเป็นชุดๆในซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน
                  - ใน “วันไหว้” คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 ระบุว่า เปลี่ยนไปไหว้เฉพาะตอนเช้า
ก่อนไปเรียน/ทำงาน
รองลงมาร้อยละ 25.6 ระบุว่า สมาชิกในบ้านต่างคนต่างไหว้ ไม่ได้ไหว้พร้อมกันเหมือนสมัยก่อน
และร้อยละ 23.0 ระบุว่า ไหว้บ้างเป็นบางปีแล้วแต่สะดวกไม่ค่อยถือ
                  - ใน “วันตรุษจีน” หรือ “วันเที่ยว” คนไทยเชื้อสายจีน ร้อยละ 41.7 ระบุว่าในปัจจุบันญาติพี่น้อง
มารวมตัวกันน้อยลงติดธุระมากันไม่ครบเหมือนก่อน
รองลงมาร้อยละ 27.2 ระบุว่า วันตรุษจีนไม่ได้หยุดเรียนหรือปิดร้าน
/หยุดงานเหมือนเมื่อก่อน และร้อยละ 19.1 ระบุว่า ปัจจุบันจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ตามที่ต่างๆเท่าที่สะดวกไปเท่านั้น
ไม่ได้มีโอกาสไปทุกปีเหมือนเมื่อก่อน
 
                  สำหรับสถานที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันตรุษจีนปีนี้ ร้อยละ 55.6
คือ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
รองลงมา ร้อยละ 13.1 จะไปไหว้ที่ ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) และร้อยละ 7.0
จะไปไหว้ที่ องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชย)
 
 
                  มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. เรื่องที่นึกถึงมาเป็นอันดับแรกเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน

 
ร้อยละ
การไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ
33.9
อั่งเปา
14.6
เป็ดไก่
12.4
ขนมเทียนขนมเข่ง
10.2
สถานที่ไหว้เจ้า (เช่นวัดเล่งเน่ยยี่ศาลเจ้าพ่อเสือฯลฯ)
6.9
 
 
             2. ความเปลี่ยนแปลงของประเพณีและพิธีกรรมช่วงเทศกาลตรุษจีนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอดีต

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตใน “วันจ่าย”
ร้อยละ
เปลี่ยนไปซื้อเป็ดและไก่พะโล้ ขนมเทียน ขนมเข่ง ที่ตลาดแทน
42.1
ซื้อของไหว้แต่ละอย่างปริมาณลดลง
34.6
เปลี่ยนไปซื้ออาหารและของไหว้สำเร็จที่จัดเป็นชุดๆ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน
20.2
ซื้อของไหว้แต่ละอย่างปริมาณเพิ่มขึ้น
3.1
- สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตใน “วันไหว้”
ร้อยละ
ไหว้เฉพาะตอนเช้าก่อนไปเรียน/ทำงาน
51.4
ต่างคนต่างไหว้ไม่พร้อมกันเหมือนเมื่อก่อน
25.6
ไหว้บ้างเป็นบางปีแล้วแต่สะดวกไม่ค่อยถือ
23.0
- สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตใน “วันถือ/วันตรุษจีน/วันเที่ยว”
ร้อยละ
ญาติพี่น้องมารวมตัวกันน้อยลง ติดธุระมากันไม่ครบเหมือนก่อน
41.7
ไม่ได้หยุดเรียน หรือปิดร้าน/หยุดงานเหมือนเมื่อก่อน
27.2
จะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ตามที่ต่างๆ เท่าที่สะดวกไปเท่านั้น
19.1
ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงตรุษจีน ต้องประหยัดงบประมาณ
12.0
 
 
             3. สถานที่ที่จะไปไหว้สักการะเพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีนปีนี้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                      (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
55.6
ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า)
13.1
องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชย)
7.0
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
6.4
ศาลเจ้าแถวบ้าน
4.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ เกี่ยวกับเรื่อง
ที่นึกถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของประเพณีและพิธีกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน
และสถานที่ไหว้เจ้าขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคม
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างคนไทยเชื้อสายจีนอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขต
การปกครองชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ได้แก่ เขตดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ
บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ
ลาดพร้าว สวนหลวง และสาทร รวมถึงปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,194 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.7 และเพศหญิงร้อยละ 52.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ
และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 20-24 มกราคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 28 มกราคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
570
47.7
             หญิง
624
52.3
รวม
1,194
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
252
21.1
             31 – 40 ปี
232
19.4
             41 – 50 ปี
232
19.4
             51 – 60 ปี
242
20.3
             61 ปีขึ้นไป
236
19.8
รวม
1,194
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
679
56.9
             ปริญญาตรี
448
37.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
67
5.6
รวม
1,194
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
54
4.5
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
185
15.5
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
549
46.0
             เจ้าของกิจการ
123
10.3
            ทำงานให้ครอบครัว
26
2.2
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
123
10.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
118
9.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
16
1.3
รวม
1,194
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776