analyticstracking
หัวข้อ“ รักแบบไหนที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการ ”
“รักต้องเข้าใจ” คือความรักที่หนุ่มสาวยุคใหม่ร้อยละ 56.7 ต้องการ และยังนิยามความรัก
ของสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ว่า “อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากัน” ทั้งนี้ร้อยละ 29.2 ระบุได้แง่คิดเกี่ยวกับ
ความรัก จากภาพยนตร์/ละคร มาปรับใช้กับคู่ของตัวเอง โดยร้อยละ75.1 ยกพ่อแม่ เป็นคู่รักตัวอย่าง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิด
เห็นประชาชนเรื่อง “รักแบบไหนที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการ”โดยเก็บข้อมูลจากคนวัย
หนุ่มสาวในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,134 คน พบว่า
 
                  ความรักที่หนุ่มสาวยุคใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 ต้องการ คือ
“รักต้องเข้าใจกัน”
รองลงมาร้อยละ 48.5 ต้องการ “รักแบบมีเหตุผล” และ ร้อยละ 40.2
ต้องการ “รักแบบพึ่งพากัน”
 
                  ทั้งนี้แง่คิดเกี่ยวกับความรักที่ได้นำมาปรับใช้ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.2
ได้มาจากแง่คิดในภาพยนตร์/ละคร
รองลงมา ร้อยละ 19.9 ระบุว่าได้มาจากการให้
สัมภาษณ์จากคู่รักตัวอย่าง และร้อยละ 19.7 ระบุว่าได้มาจากเพลงและมิวสิควีดีโอ
 
                  โดยหนุ่มสาวร้อยละ 29.3 อยากให้คนรักแสดงออกถึงความรักในวัน
วาเลนไทน์ ด้วยการ มาเจอหน้ากันทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปเที่ยวทานข้าวดูหนัง
รองลงมาร้อยละ 22.1 ระบุว่า
ไม่อยากได้อะไรพิเศษแค่เอาใจใส่และซื้อสัตย์ต่อกันพอ และร้อยละ 13.5 ระบุว่าอยากให้คนรักซื้อของที่เราอยากได้
 
                  สำหรับคู่รักที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 ระบุว่าคือคู่รักของพ่อ-แม่
รองลงมาร้อยละ 2.8 คือคู่ของ ของเคนธีรเดช- หน่อยบุษกร และร้อยละ 2.5 คือคู่รักของเพื่อน
 
                  เมื่อให้นิยามความรักที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองในบ้านเราขณะนี้ ร้อยละ 51.8 ระบุว่า
“อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากัน”
รองลงมาร้อยละ 10.8 ระบุว่า “อยู่ในระยะทำใจ” และร้อยละ 7.3 ระบุว่า “เหมือนเส้นขนาน”
 
 
                  มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. ความรัก/รูปแบบความรักที่คนวัยหนุ่มสาวต้องการและอยากเจอ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
รักต้องเข้าใจกัน
56.7
รักแบบมีเหตุผล
48.5
รักแบบพึ่งพากัน
40.2
รักเดียวใจเดียว
38.1
รักแท้ต้องอดทนฝ่าฟัน
21.8
 
 
             2.ประสบการณ์หรือแง่คิดเกี่ยวกับความรักที่นำมาปรับใช้กับชีวิตรักได้มาจาก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
มาจากแง่คิดในภาพยนตร์/ละคร
29.2
มาจากการให้สัมภาษณ์จากคู่รักตัวอย่าง
19.9
มาจากเพลง/มิวสิควีดีโอ
19.7
จากเรื่องราวความรักตามหน้าสื่อต่างๆ
19.5
จากกระทู้ในอินเทอร์เน็ต
16.6
 
 
             3. รูปการแสดงความรักที่อยากได้รับจากคนรักหรือคนรู้ใจในวันวาเลนไทน์ปีนี้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                      (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อยากเจอหน้ากันทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปเที่ยว ทานข้าว ดูหนัง ฯลฯ
29.3
ไม่อยากได้อะไรพิเศษแค่เอาใจใส่และซื้อสัตย์ต่อกันพอ
22.1
อยากให้ซื้อของที่เราอยากได้
13.5
อยากให้บอกรักกันตรงๆ
11.8
อยากได้ดอกกุหลาบ
7.6
 
 
             4. คู่รักต้นแบบที่จะนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                      (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
คู่ของพ่อ-แม่
75.1
คู่ของเคน ธีรเดช- หน่อย บุษกร
2.8
คู่ของเพื่อน
2.5
คู่ของ รอง –ปทุมวดี เค้ามูลคดี
1.9
คู่ของ ฉัตรชัย-สินจัย เปล่งพานิช
1.6
คู่ของ เจ เจตริน – ปิ่น เก็จมณี วรรธนะสิน
1.6
 
 
             5. คำนิยามความรักที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราในขณะนี้มากที่สุดคือ

 
ร้อยละ
อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากัน
51.8
อยู่ในระยะทำใจ
10.8
เหมือนเส้นขนาน
7.3
รักนะแต่ไม่แสดงออก
7.0
รักมาถึงทางตัน
5.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนวัยหนุ่มสาวเกี่ยวกับมุมมองด้านความรัก ในแง่มุมต่างๆ คู่รักที่ได้
นำมาเป็นแบบอย่าง รวมถึงการให้คำนิยามความรักที่เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุตั้งแต่ 18-40 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครอง
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางคอแหลม
บางนา บางบอน บึงกุ่ม ปทุมวัน ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว
สายไหมได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,134 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.8 และเพศหญิงร้อยละ 51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ
และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 กุมภาพันธ์ 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
553
48.8
             หญิง
581
51.2
รวม
1,134
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
375
33.1
             26 – 30 ปี
254
22.4
             31 – 35 ปี
269
23.7
             36 – 40 ปี
236
20.8
รวม
1,134
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
672
59.2
             ปริญญาตรี
400
35.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
62
5.5
รวม
1,134
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
98
8.6
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
389
34.3
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
306
27.0
             เจ้าของกิจการ
63
5.5
            ทำงานให้ครอบครัว
36
3.2
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
11
1.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
212
18.7
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
19
1.7
รวม
1,134
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776