analyticstracking
หัวข้อ“ คนกรุงกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปีระกา ”
คนกรุงอยากเล่นน้ำกับคนดังฝ่ายชายเทคะแนนให้ บิ๊กตู่ ทอม (room 39) และณเดชน์
ส่วนฝ่ายหญิงเทคะแนนให้ อั้ม พัชราภา ยิ่งลักษณ์ และญาญ่า
76.2% ชี้บรรยากาศการเล่นน้ำจะไม่คึกคัก โดยอยากหนีไปเล่นที่คูเมืองเชียงใหม่มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปีระกา”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,178 คน พบว่า
คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.2 เห็นว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้จะ
ไม่ค่อยคึกคักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ขณะที่ร้อยละ 21.1 เห็นว่าจะคึกคักพอๆกับปี
ที่ผ่านมา มีเพียงร้อยละ2.7 ที่เห็นว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา
 
                  เมื่อถามว่าอยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้สงกรานต์ปีนี้เป็นแบบไหน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.6 อยากให้เป็นแบบการสร้างบรรยากาศ เล่นน้ำ สาดน้ำ
แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีไทยโบราณ รองลงมาร้อยละ 26.5 อยากให้
เป็นแบบการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อความสิริมงคลมากขึ้น
ส่วนร้อยละ
25.6 อยากให้เป็นแบบการใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว ท่องเที่ยวกับครอบครัว
เนื่องในวันครอบครัว และร้อยละ 18.3 อยากให้เป็นแบบการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
 
                  สำหรับเรื่องที่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่าง
จริงจังมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกพื้นที่คือ การเล่นน้ำรุนแรง ทะเลาะวิวาท (ร้อยละ77.4)

รองลงมาคือ การควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ (ร้อยละ 63.4) และการแต่งตัวโป๊ อนาจาร (ร้อยละ 59.2)
 
                  ส่วนสถานที่ที่นึกถึง หากอยากไปเล่นน้ำสงกรานต์พบว่า อันดับแรกคือ คูเมือง จ.เชียงใหม่
(ร้อยละ 36.9)
รองลงมาคือ พัทยา / บางแสน จ. ชลบุรี (ร้อยละ 22.9) ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 17.5)
และถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 12.5)
 
                  ด้านคนดัง นักการเมือง ดารานักแสดง ศิลปินนักร้อง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด
ฝ่ายชายคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 38.2)
รองลงมาคือ อิศรา กิจนิตย์ชีว์ หรือ ทอม Room 39
(ร้อยละ 6.1) และณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 4.9) ส่วนฝ่ายหญิงคือ พัชราภา ไชยเชื้อ (ร้อยละ 7.5) รองลงมาคือ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ร้อยละ 5.5) และอุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือ ญาญ่า (ร้อยละ 4.8)
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
ไม่ค่อยคึกคักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
76.2
คึกคักพอๆกับปีที่ผ่านมา
21.1
คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา
2.7
 
 
             2. ข้อคำถาม “อยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้สงกรานต์ปีนี้เป็นแบบไหน”

 
ร้อยละ
การสร้างบรรยากาศ เล่นน้ำ สาดน้ำ แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีไทยโบราณ
29.6
การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อความสิริมงคลมากขึ้น
26.5
การใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัว ท่องเที่ยวกับครอบครัว เนื่องในวันครอบครัว
25.6
การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ
18.3
 
 
             3. เรื่องที่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
                 ในการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
การเล่นน้ำรุนแรง ทะเลาะวิวาท
77.4
การควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ
63.4
การแต่งตัวโป๊ อนาจาร
59.2
การลวนลาม แต๊ะอั๋ง
51.9
การเต้นยั่วยวน
39.4
 
 
             4. สถานที่ที่นึกถึง หากอยากไปเล่นน้ำสงกรานต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
คูเมือง จ.เชียงใหม่
36.9
พัทยา / บางแสน จ.ชลบุรี
22.9
ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
17.5
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
12.5
หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
12.3
ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น
10.9
พระประแดง สมุทรปราการ
7.9
RCA กรุงเทพมหานคร
5.2
 
 
             5. คนดัง นักการเมือง ดารานักแสดง ศิลปินนักร้อง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ
                 (3 อันดับแรก) (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


ฝ่ายชาย
ร้อยละ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
38.2
อิศรา กิจนิตย์ชีว์ (ทอม Room 39)
6.1
ณเดชน์ คูกิมิยะ
4.9
ฝ่ายหญิง
ร้อยละ
พัชราภา ไชยเชื้อ
7.5
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
5.5
อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)
4.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อต้องการทราบถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
                  2. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสิ่งที่อยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้สงกรานต์ในปีนี้เป็นแบบไหน
                  3. เพื่อต้องการทราบถึงเรื่องที่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจัง
                      เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกพื้นที่
                  4. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสถานที่ที่อยากไปเล่นน้ำสงกรานต์และคนดังที่อยากไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง
ดุสิต ทวีวัฒนา บางเขน บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ
สายไหม และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,178 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิง ร้อยละ 49.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 เมษายน 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
593
50.3
             หญิง
585
49.7
รวม
1,178
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
270
22.9
             31 – 40 ปี
238
20.2
             41 – 50 ปี
233
19.8
             51 – 60 ปี
240
20.4
             61 ปีขึ้นไป
197
16.7
รวม
1,178
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
783
66.5
             ปริญญาตรี
336
28.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
59
5.0
รวม
1,178
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
114
9.7
             ลูกจ้างเอกชน
336
28.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
418
35.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
39
3.3
            ทำงานให้ครอบครัว
6
0.5
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
158
13.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
90
7.6
             ว่างงาน
17
1.4
รวม
1,178
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776