analyticstracking
หัวข้อ   “ ความคาดหวังของคนกรุงกับการใช้บริการรถเมล์ NGV ใหม่ ”
           ผู้ใช้รถเมล์ส่วนใหญ่ 71.4% ชี้เจอปัญหารอรถเมล์นาน รถไม่พอกับความต้องการมากที่สุด
ส่วนใหญ่ 51.7% ทราบว่าจะได้รถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าทันก่อนปีใหม่
74.3% คาดหวังว่าถ้าได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้วจะมีรถเมล์พอกับความต้องการของประชาชน
แต่ 52.8% ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับ การบริการของรถเมล์จะดี และมีประสิทธิภาพ หากได้รถเมล์ NGV ใหม่
82.0% ไม่เชื่อว่าการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่จะมีความโปร่งใส
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความคาดหวังของคนกรุงกับการใช้บริการ
รถเมล์ NGV ใหม่” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการรถเมล์ พบว่า
 
                 ปัญหาหรือสิ่งที่พบเจอมากที่สุดจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน
คือ ปัญหาการรอรถเมล์นาน รถไม่พอกับความต้องการ (ร้อยละ 71.4)
รองลงมา
คือ การขับรถหวาดเสียว ขับเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร (ร้อยละ 60.2) และสภาพรถ
ชำรุด มีควันดำ แอร์ร้อน มีกลิ่นเหม็น (ร้อยละ 57.5)
 
                  สำหรับความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 มีความพึงใจต่อการใช้บริการในระดับปานกลาง

ขณะที่ร้อยละ 21.6 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 11.8 พึงพอใจค่อนข้าง
มากถึงมากที่สุด
 
                  เมื่อถามว่าทราบข่าวการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าให้
ทันก่อนปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 “ทราบ”
ขณะที่ร้อยละ 48.3 “ไม่ทราบ”
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคาดหวังหากได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้วพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.3 อยากให้มี
ปริมาณรถเมล์ให้เพียงพอกับความต้องการ
รองลงมาคือ อยากให้พนักงานขับและพนักงานเก็บเงินให้บริการดี สุภาพ
เรียบร้อย (ร้อยละ 73.0) และอยากให้มีรถเมล์ใหม่ในทุกสาย ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ร้อยละ64.6)
 
                 ด้านความเชื่อมั่นว่าหากเปลี่ยนเป็นรถเมล์ NGV ใหม่แล้ว การบริการของรถเมล์จะดี และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 47.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก
ถึงมากที่สุด
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าเชื่อมั่นหรือไม่ว่า การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 ระบุว่า “ไม่เชื่อมั่น”
ขณะที่ร้อยละ 18.0 ระบุว่า “เชื่อมั่น”
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ปัญหาหรือสิ่งที่พบเจอจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาการรอรถเมล์นาน รถไม่พอกับความต้องการ
71.4
การขับรถหวาดเสียว ขับเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
60.2
สภาพรถชำรุด มีควันดำ แอร์ร้อน มีกลิ่นเหม็น
57.5
รถเมล์ไม่จอดป้าย จอดเลยป้าย
52.2
รถเมล์ไม่จอดชิดขอบทางขณะรับส่งคน
42.1
ความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ
39.3
อื่นๆ รถเมล์จอดแช่ที่ป้ายนาน
5.5
 
 
             2. ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดกับภาพรวมของการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 11.6 และมากที่สุดร้อยละ 0.2)
11.8
ปานกลาง
66.6
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 15.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 5.8)
21.6
 
 
             3. ข้อคำถาม “ท่านทราบข่าวการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าให้ทันก่อนปีใหม่หรือไม่”

 
ร้อยละ
ทราบ
51.7
ไม่ทราบ
48.3
 
 
             4. ความคาดหวังหากได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้ว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
อยากให้มีปริมาณรถเมล์ให้เพียงพอกับความต้องการ
74.3
อยากให้พนักงานขับและพนักงานเก็บเงินให้บริการดี สุภาพเรียบร้อย
73.0
อยากให้มีรถเมล์ใหม่ในทุกสาย ครอบคลุมทุกเส้นทาง
64.6
อยากให้มีกฎระเบียบ บทลงโทษ ทางวินัยที่ชัดเจนแก่ พนักงานขับ
และ พนักงานเก็บเงิน
59.6
อยากให้มีการบริการผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ
53.8
อยากให้ใช้บัตรเงินสดจ่ายค่าโดยสารแทนการใช้เงินสด
18.5
 
 
             5. ความเชื่อมั่นว่าหากเปลี่ยนเป็นรถเมล์ NGV ใหม่แล้ว การบริการของรถเมล์จะดี
                   และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


 
ร้อยละ
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 48.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 4.8)
52.8
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 44.9 และมากที่สุดร้อยละ 2.3)
47.2
 
 
             6. ข้อคำถาม “ท่านเชื่อมั่นหรือไม่ว่า การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใส
                   ไม่มีทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น”


 
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่น
82.0
เชื่อมั่น
18.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนต่อการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน
                 2) เพื่อสะท้อนความคาดหวังหากได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้ว
                 3) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปชั่น
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 10เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ จตุจักร ดอนเมือง บางกะปิ บางขุนเทียน
บางเขน บางแค บางนา บางรัก ราชเทวี และพระนคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 606 คน เป็นชายร้อยละ 46.0และหญิง
ร้อยละ 54.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 18 - 24 สิงหาคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 สิงหาคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
279
46.0
             หญิง
327
54.0
รวม
606
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
135
22.3
             31 – 40 ปี
111
18.3
             41 – 50 ปี
132
21.8
             51 – 60 ปี
117
19.3
             61 ปีขึ้นไป
111
18.3
รวม
606
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
374
61.7
             ปริญญาตรี
209
34.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
23
3.8
รวม
606
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
43
7.1
             ลูกจ้างเอกชน
224
37.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
172
28.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
10
1.7
             ทำงานให้ครอบครัว
3
0.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
88
14.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
54
8.9
             ว่างงาน
12
2.0
รวม
606
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776