analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2560 ”
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2560” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,154 คน พบว่า
 
-ที่สุดของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจ ติดตาม และเกาะติดสถานการณ์ แห่งปีได้แก่
ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช


- ที่สุดของบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่องได้แก่ ตูน บอดี้สแลมในโครงการ
“ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย”


- ที่สุดของนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบได้แก่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์

- ที่สุดของดารา/นักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบได้แก่ ณเดช คูกิมิยะ

- ที่สุดของดารา/นักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบ ได้แก่ ญาญ่าอุรัสยา เสปอร์บันด์
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข่าวในประเทศที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
92.5
2
ข่าวการวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว
82.3
3
ข่าวพสกนิกรหลั่งไหลมากราบสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙
78.1
4
ข่าว “น้องเมย์” นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต
52.7
5
ข่าว “เปรี้ยว” ฆ่าหั่นศพ “น้องแอ๋ม”
45.7
 
 
             2. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 3 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
นายอาทิวราห์คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย”
83.5
2
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การบริหารประเทศไทย เช่น ปราบคอร์รัปชั่นสร้างความสงบสุข นำพาบ้านเมืองไปในทางที่ถูก สนับสนุนเกษตรกร ตลาดประชารัฐ เป็นต้น
11.1
3
นางปวีณา หงสกุล
เรื่อง การช่วยเหลือเด็กและสตรี ในนาม “มูลนิธิ ปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี” (องค์การสาธารณประโยชน์)
1.4
 
 
             3. บุคคลในวงการกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
“น้องเมย์”รัชนก อินทนนท์
33.3
2
ชนาธิป สรงกระสินธ์
22.5
3
บัวขาว บัญชาเมฆ
17.5
4
ปลื้มจิตร์ ถินขาว
9.7
5
“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล
3.7
 
 
             4. ดารา/นักร้องชาย ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
ฝ่ายชาย
ร้อยละ
1
ณเดช คูกิมิยะ
16.6
2
เวียร์ ศุกลวัฒน์
9.6
3
มาริโอ้ เมาเร่อ
9.5
4
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
6.9
5
เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
5.4
 
 
             5. ดารา/นักร้องหญิง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
ฝ่ายหญิง
ร้อยละ
1
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
17.4
2
อั้ม พัชราภาไชยเชื้อ
12.5
3
ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่
10.2
4
ต่าย อรทัยดาบคำ
7.9
5
แต้ว ณฐพรเตมีรักษ์
7.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2560 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดปี 2560 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,154 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 – 12 ธันวาคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 ธันวาคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
574
49.7
             หญิง
580
50.3
รวม
1,154
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
257
22.3
             31 – 40 ปี
234
20.3
             41 – 50 ปี
241
20.9
             51 – 60 ปี
220
19.1
             61 ปีขึ้นไป
202
17.4
รวม
1,154
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
758
65.7
             ปริญญาตรี
345
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
51
4.4
รวม
1,154
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
107
9.3
             ลูกจ้างเอกชน
317
27.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
431
37.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
46
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
9
0.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
140
12.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
81
7.0
             ว่างงาน/ เกษตรกร
23
2.0
รวม
1,154
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776