analyticstracking
หัวข้อ   “ คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2018 ”
คนกรุง 83.8% มีการวางแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยส่วนใหญ่อยากไปเข้าวัดทำบุญมากที่สุด
64.6% กังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต
ส่วนปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ออกไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่คือ รถติดมาก รองลงมาคือ เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินใช้จ่าย
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2018”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,147 คน
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.8 มีการวางแผนเดินทางในช่วงหยุดยาว
ปีใหม่ที่จะถึงนี้
โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 37.6 จะไปเข้าวัดทำบุญ รองลงมาร้อยละ 28.8
จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ และร้อยละ 20.8 จะเที่ยวอยู่ ช้อปปิ้ง กินข้าว
ตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ใน กรุงเทพฯ ขณะที่ร้อยละ 16.2 ไม่มีการวางแผน
เดินทางคิดว่าจะอยู่บ้าน
 
                 สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วง
หยุดยาวปีใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 กังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัด เป็น
อัมพาต
รองลงมาร้อยละ 60.7 กังวลเรื่องอุบัติเหตุ รถชน บนท้องถนน และร้อยละ 34.4
กังวลเรื่องความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามถึงอุปสรรคหรือปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ไปท่องเที่ยว
ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ พบว่าอันดับแรกคือ กลัวรถติดมาก (ร้อยละ 44.5)
รองลงมาคือ เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินใช้จ่าย
(ร้อยละ 42.0) ไม่ชอบที่เที่ยวที่คนเยอะๆ อึดอัด (ร้อยละ 35.5) ไม่ชอบแย่งกันกิน แย่งกันใช้ (ร้อยละ 29.6) และกลัว
อุบัติเหตุ กลัวอันตราย โรคติดต่อ (ร้อยละ27.1)
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. การวางแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
มีการวางแผนเดินทาง
โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  คิดว่าจะไปเข้าวัดทำบุญ ร้อยละ 37.6
  คิดว่าจะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ ร้อยละ 28.8
  คิดว่าจะเที่ยวอยู่ ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า ใน กรุงเทพฯ
ร้อยละ 20.8

  คิดว่าจะออกจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 17.0
  คิดว่าจะไปต่างประเทศ ร้อยละ 1.3
83.8
ไม่มีการวางแผนเดินทางคิดว่าจะอยู่บ้าน
16.2
 
 
             2. เรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต
64.6
อุบัติเหตุ รถชน บนท้องถนน
60.7
ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
34.4
ที่พัก อาหาร ราคาแพง
19.5
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์
5.7
 
 
             3. อุปสรรคหรือปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
กลัวรถติดมาก
44.5
เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินใช้จ่าย
42.0
ไม่ชอบที่เที่ยวที่คนเยอะๆ อึดอัด
35.5
ไม่ชอบแย่งกันกิน แย่งกันใช้
29.6
กลัวอุบัติเหตุ กลัวอันตราย โรคติดต่อ
27.1
ไม่มีเวลาต้องทำงาน
16.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อต้องการทราบถึงการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่
                 2) เพื่อสะท้อนเรื่องที่กังวล หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่
                 3) เพื่อสะท้อนอุปสรรคหรือปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 23เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง
ดินแดง ตลิ่งชัน บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางนา บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา
วังทองหลาง สายไหม หนองแขม หลักสี่ และห้วยขวาง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,147 คน เป็นชายร้อยละ 50.1และหญิง
ร้อยละ 49.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 14 – 18 ธันวาคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 25 ธันวาคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
575
50.1
             หญิง
572
49.9
รวม
1,147
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
271
23.6
             31 – 40 ปี
232
20.2
             41 – 50 ปี
227
19.8
             51 – 60 ปี
222
19.4
             61 ปีขึ้นไป
195
17.0
รวม
1,147
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
731
63.7
             ปริญญาตรี
360
31.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.9
รวม
1,147
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
124
10.8
             ลูกจ้างเอกชน
343
29.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
355
31.0
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
46
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
18
1.6
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
162
14.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
74
6.5
             ว่างงาน
25
2.1
รวม
1,147
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776