analyticstracking
หัวข้อ   “ นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2018 ของคนกรุง ”
คนกรุง 40.6% ตั้งใจจะไปcountdown ปีใหม่ 2018
ส่วนใหญ่อยากไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดตามวิถีพุทธ
อยาก countdown กับตูน บอดี้สแลมมากที่สุด รองลงมาคือ บิ๊กตู่ และอั้ม พัชราภา
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2018 ของคนกรุง”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,147 คน
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ตั้งใจว่าจะไม่ไป countdown ร่วมฉลอง
ขึ้นปีใหม่ 2018
ขณะที่ร้อยละ 40.6 ตั้งใจว่าจะไป
 
                 สำหรับสถานที่ที่อยากไป countdown ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2018
มากที่สุด อันดับแรกคือ อยากไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดตามวิถีพุทธ (ร้อยละ 34.5)

รองลงมาอยากไปลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ (ร้อยละ 17.2) เซ็นทรัล เวิลด์ กทม.
(ร้อยละ 13.6) ภูเก็ต (ร้อยละ 11.1) และหัวหิน ประจวบฯ (ร้อยละ11.0)
 
                  เมื่อถามว่าคนดังที่อยาก countdown ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2018
ด้วยพบว่า อันดับแรกคือ อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม (ร้อยละ 36.9)

รองลงมาคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 13.0) และอั้มพัชราภา ไชยเชื้อ
(ร้อยละ 6.4)
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความตั้งใจจะไป countdown ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2018

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
40.6
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
59.4
 
 
             2. สถานที่ที่อยากไป countdown ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2018 มากที่สุด (5 อันดับแรก)
              (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
สวดมนต์ข้ามปีที่วัดตามวิถีพุทธ
34.5
ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่
17.2
เซ็นทรัล เวิลด์ กทม.
13.6
ภูเก็ต
11.1
หัวหิน ประจวบฯ
11.0
 
 
             3. คนดังที่อยาก countdown ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2018 (5 อันดับแรก)
              (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
36.9
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
13.0
พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)
6.4
ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)
2.9
อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)
2.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อต้องการทราบถึงความตั้งใจจะไป countdown ปีใหม่ 2018 และสถานที่ที่อยากไป
                 2) เพื่อสะท้อนถึงคนดังที่อยากร่วม countdown ฉลองขึ้นปีใหม่ 2018
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 23เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง
ดินแดง ตลิ่งชัน บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางนา บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา
วังทองหลาง สายไหม หนองแขม หลักสี่ และห้วยขวาง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,147 คน เป็นชายร้อยละ 50.1และหญิง
ร้อยละ 49.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 14 – 18 ธันวาคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 ธันวาคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
575
50.1
             หญิง
572
49.9
รวม
1,147
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
271
23.6
             31 – 40 ปี
232
20.2
             41 – 50 ปี
227
19.8
             51 – 60 ปี
222
19.4
             61 ปีขึ้นไป
195
17.0
รวม
1,147
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
731
63.7
             ปริญญาตรี
360
31.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.9
รวม
1,147
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
124
10.8
             ลูกจ้างเอกชน
343
29.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
355
31.0
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
46
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
18
1.6
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
162
14.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
74
6.5
             ว่างงาน
25
2.1
รวม
1,147
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776