analyticstracking
หัวข้อ   “ สิ่งที่ตั้งใจทำและของขวัญปีใหม่อยากได้จากนายกฯในปี 2561 ”
           ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.5 ระบุว่า จะมอบรอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แด่
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ร้อยละ 38.4 อยากให้นายกฯ ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชนเช่นกัน
           พร้อมเผยสิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ว่า จะดูแลครอบครัวให้ดี จะตั้งใจเรียนเรียนให้จบ และ
จะตั้งใจทำงาน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“สิ่งที่ตั้งใจทำและของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก
นายกฯ ในปี 2561”โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
จำนวน 1,154 คน พบว่า
 
                  ในปีใหม่ 2561 นี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.5 อยากมอบ
รอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี รองลงมาร้อยละ 24.8
ระบุว่าจะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน
และร้อยละ 18.8 ระบุว่า อยากมอบยาบำรุงและเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ
 
                  ทั้งนี้ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี นั้น
ร้อยละ 38.4 ระบุว่าอยากให้ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
รองลงมาร้อยละ 20.6 ระบุว่า
อยากให้จัดการเลือกตั้งเร็วๆ และร้อยละ 16.6 ระบุว่า อยากให้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและ
สงบสุข
 
                  สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้มากที่สุดร้อยละ 23.5 คือ จะดูแลครอบครัว
ให้ดี จะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน
รองลงมาร้อยละ 20.5 คือจะทำดีเพื่อพ่อหลวง จะทำดีกว่าเดิมเพื่อสังคม และร้อยละ 11.9
คือ จะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้รอยยิ้มและให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี
38.5
จะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน
24.8
อยากให้ยาบำรุงและเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ เช่น ซุปไก่สกัด รังนก ฯลฯ
18.8
ให้ดอกไม้ พวงมาลัย
10.2
ให้ของต่างๆ เช่น พระเครื่อง การ์ดอวยพร นาฬิกา ปากกา ฯลฯ
4.4
 
 
             2. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
38.4
จัดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ
20.6
พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและสงบสุข
16.6
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
7.1
เพิ่มเงินเดือน ขึ้นค่าแรง เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ
6.6
 
 
             3. สิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำปีใหม่ 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
จะดูแลครอบครัวให้ดี จะตั้งใจเรียนให้จบและตั้งใจทำงาน
23.5
จะทำดีเพื่อพ่อหลวง จะทำดีกว่าเดิมเพื่อสังคม
20.5
จะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
11.9
จะทำบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
11.6
จะต้องมีเงินเก็บ มีเงินใช้หนี้ มีเงินผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ
9.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสิ่งตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ ของขวัญที่อยากมอบให้
นายกรัฐมนตรีและของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันปีใหม่ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,154 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 – 12 ธันวาคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 มกราคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
574
49.7
             หญิง
580
50.3
รวม
1,154
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
257
22.3
             31 – 40 ปี
234
20.3
             41 – 50 ปี
241
20.9
             51 – 60 ปี
220
19.1
             61 ปีขึ้นไป
202
17.4
รวม
1,154
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
758
65.7
             ปริญญาตรี
345
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
51
4.4
รวม
1,154
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
107
9.3
             ลูกจ้างเอกชน
317
27.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
431
37.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
46
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
9
0.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
140
12.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
81
7.0
             ว่างงาน/ เกษตรกร
23
2.0
รวม
1,154
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776